Kohtute haldamine

Esimese ja teise astme kohtuid haldab justiitsministeerium koos kohtute haldamise nõukojaga.

Justiitsminister: 

 • Kinnitab kohtute haldamise nõukoja heakskiidul kohtute iga-aastase eelarve 
 • Määrab kohtute haldamise nõukoja heakskiidul kohtunike arvu ja nende jaotuse kohtumajade vahel 
 • Määrab kohtute haldamise nõukoja heakskiidul kohtumajade asukohad
 • Nimetab kohtute haldamise nõukoja heakskiidul ametisse ja vabastab ametist kohtu esimehed j
 • Teostab kohtu esimeeste kohustuste täitmise üle järelevalvet
 • Nimetab ametisse ja vabastab ametist kohtudirektorid ja kohtunikuabid ning teostab nende üle teenistuslikku järelevalvet 

Justiitsministeerium koostab ka esimese ja teise astme kohtute statistikat, teenindab kohtute haldamise nõukoda ja valmistab ette valdkonna õigusloome. 

Justiitsministeerium arendab koostöös kohtute ja Registrite- ja Infosüsteemide Keskusega õigusemõistmiseks ja kohtulike registrite pidamiseks vajalikke infosüsteeme nagu:

 • kohtute infosüsteem 
 • avalik E-toimik
 • digitoimik
 • maksekäsukiirmenetluse infosüsteem 
 • kinnistusraamat
 • kinnistamisavalduste esitamise portaal 
 • ettevõtjaportaal 
 • äriregister
 • laevakinnistusraamat
   
Arvuti laua peal
Kohtuvasar ja Eesti lipp

Oluline teada

Täidesaatva riigivõimu asutusena ei sekku justiitsministeerium kohtumenetlustesse ega anna hinnanguid kohtulahenditele. Kohtulahendite peale saab kaevata kõrgema astme kohtusse kohtumenetluse seadustikes ettenähtud korras.

Justiitsministeerium ei teosta ka kohtunike tegevuse üle järelevalvet, seda teeb kohtu esimees. 

Eesti kohtusüsteemi ülesehituse ja kohtunikuameti  kohta leiab ajakohase ülevaate Riigikohtu veebilehelt .

Kohtute kontaktandmete ja kohtusse pöördumise kohta pakub põhjalikku teavet esimese ja teise astme kohtute veebileht.
 

Viimati uuendatud 03.01.2022