Õigusnõu erivajadustega inimestele

Justiitsministeerium toetab erivajadustega inimestele õigusnõu andmist, et aidata neid juriidilistes küsimustes ning abistada igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

Erivajadustega inimeste õigusnõu info

Eesti Puuetega Inimeste Koda koos sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Kuni 31. märtsini pakub õigusnõu MTÜ Eesti Puuetega Inimeste koda.

Uueks perioodiks õigusnõu andja leidmiseks on välja kuulutatud konkurss. loe rohkem

Erivajadusega inimese elu puudutavate õigusküsimuste lahendamiseks võivad nende esindajatena nõustamisele pöörduda ka erivajadusega inimeste hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega inimestele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel:

  • võlad 
  • eluase
  • pereasjad
  • tööasjad
  • toetused jms

Õigusinfot saab nõustajaga kohapeal kohtudes või vajadusel ka videosilla teel, küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas kohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega. Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta on leitav siit.

Erivajadustega inimeste õigusnõu konkurss

Justiitsminister kuulutas välja avaliku konkursi, et leida erivajadustega inimestele kvaliteetse õigusnõu pakkuja, kellel tuleb tagada õigusnõustamise parem ning õigeaegne piirkondlik kättesaadavus. 

Konkursi võitja peab osutama õigusabi erivajadustega inimestele, s.h teavitama sihtgruppi õigusnõustamisest ja abistama igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Samuti tuleb konkursi võitjal viia nõustamist saanud erivajadustega inimeste hulgas läbi küsitlus vastavalt justiitsministri käskkirja lisaks oleva toetuse kasutamise lepingu eritingimuste punktile 4.1.3.

Konkursi tingimused

  • Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31.03.2025. Lepingut võidakse samadel tingimustel kahe aasta võrra pikendada.
  • Toetatava tegevuse piirmäär kalendriaasta kohta on 70 000 eurot koos käibemaksuga, mis jaotatakse vastavalt taotluste mõjususele kuni kolme parima taotleja vahel.
  • Toetust võib taotleda erivajadustega isikute esindusorganisatsioon, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat. Mitu erivajadusega isikute esindusorganisatsiooni võivad taotluse esitada ka ühiselt.
  • Toetatud tegevusega tuleb alustada hiljemalt 1. aprillil 2022.

Taotluse esitamine konkursile

Taotlused konkursil osalemiseks peavad olema vormistatud eesti keeles ning need tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 2. veebruaril 2022 kell 23. 

Konkursi kontaktisikuks on Juta Jõgis (juta.jogis@just.ee, 620 8114). Täiendava informatsiooni ja konkursi tingimuste kohta selgituste saamiseks palume edastada oma küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee. 
 

Lisainfo

Taotlus loetakse konkursile kvalifitseerunuks, kui see vastab määruse § 32 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

Taotluse kvalifitseerimiseks vajalike andmete täpsustamiseks ja täiendamiseks võib Justiitsministeerium nõuda taotlejalt lisaks juba esitatule täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates selleks tähtaja.

Kui taotluse kvalifitseerimisel selgub, et taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente, on Justiitsministeeriumil õigus jätta taotlus kvalifitseerimata.

Justiitsministril on õigus põhjendatud vajaduse korral konkurss igal ajal enne lepingu sõlmimist käskkirjaga nurjunuks kuulutada. Konkursi nurjumisel ei eraldata toetust ühelegi taotlejale.

Justiitsministeeriumil on õigus konkursi väljakuulutamise käskkirja punktis 3 nimetatud piirsummat konkursi võitjaga sõlmitavas lepingus muuta, kui konkreetse kalendriaasta riigieelarve seaduses vähendatakse või suurendatakse õigusnõustamisega seotud tegevuste toetamiseks ettenähtud sihtotstarbeliste toetuste summat.

Konkursi väljakuulutamise käskkirjaga kinnitati lepingu eritingimused, millega lepingu sõlmimine on konkursi võitjale kohustuslik.

Viimati uuendatud 07.01.2022