Kelle palkad lastega töötama? Kontrolli tausta.

Lastega töötamise piirang on mõeldud selleks, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on sundravile määratud näiteks inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest.
 • Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olgu siis karistus kehtiv või arhiveeritud. Paljude muude süütegude puhul kehtib piirang ajutiselt – nii kaua, kuni karistus kehtib.

 • Lastega töötamise piirangu tagamiseks peab lastega töötav organisatsioon tegema kindlaks, kas töötaja sobib ametisse. Ka lapsevanemal või mõnel teisel lapse seaduslikul esindajal on õigus kontrollida lapsega tegeleva isiku tausta.

Selleks, et vältida lastega töötamise piiranguga inimestel lastega tööl, mujal teenistuses või vabatahtlikus töös kokkupuutumist, on uue inimese värbamisel oluline kontrollida tema tausta.

Teen päringu lastega töötamise piirangu kohta

Lastega töötamise piirangu kontrolli eesmärk on kaitsta lapsi väärkohtlemise eest lasteaedades, koolides, trennides, huviringides, laagrites, kokkupuutel lastekaitsetöötajaga ja muudes taolistes kohtades. Selleks tuleb kontrollida inimeste tausta, kes hakkavad tööl lastega kokku puutuma*.

Kontrolli tegemise kohustus on lastega töötamist võimaldaval isikul või selleks tegevusloa andjal, kusjuures regulaarse kontrollimise kohustus on tööandjal või teisel lastega töötamist võimaldaval isikul – nt praktikapakkujal, vabatahtlike koordineerijal vmt.

Lastega töötamist võimaldav isik või lastega töötamiseks tegevusloa andja peab kontrollima, et lapsega töötav inimene või lastekaitsetöötaja vastaks lastekaitseseaduse §-s 20 nõuetele. Karistusregistri seaduse § 20 lg 1 punkti 9 järgi on päringu tegemise õigus lastega töötava inimese võtmisel alaealistega seotud tööle, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõetele vastavuse kontrollimiseks.

*Vaata lastekaitseseaduse § 18.

 • Töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv inimene.

 • Vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenimisel, tööturuteenuste osutamisel või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv inimene.

 • Inimene, kes puutub lastega vahetult kokku oma ametijuhendi või töö iseloomu tõttu teistes – mitte ainult lastele mõeldud – asutustes: näiteks haigla sotsiaaltöötaja, noorsootööasutuse või noortelaagri töötaja.

Piirang ei laiene inimestele, kes tööülesandeid täites teenindavad teiste hulgas ka lapsi (müüjad, bussijuhid jne).

 • Veenduma, et inimest, keda soovitakse tööle võtta, ei ole eelnimetatud kuritegude eest karistatud või sundravile määratud.

 • Kontrollima samal alusel ka neid töötajaid, kes on tööle asunud enne piirangu kehtestamist, st enne 2007. aastat

Lisaks on tööandjal soovituslik teha taustakontroll juba töötavatele inimestele iga 6 kuu tagant, veendumaks, et töösuhte perioodil poleks lisandunud karistusi.

Seaduse järgi tuleb regulaarset kontrolli teha vähemalt korra aastas alates 1. jaanuarist 2023.

Taustakontrolli tegemiseks on kolm võimalust.

 • www.e-toimik.ee lehel päringu tegemiseks on vaja teada inimese isikukoodi. Asutust esindav füüsiline isik saab päringu teha järgemööda mitme inimese kohta. E-toimikus päringu tegemiseks tuleb füüsilisel isikul sinna sisse logida ja seejärel päringu tegemise alust põhjendades (valides sobiva vastuse rippmenüüst) panna kirja asutus, kelle nimel päringu teeb. Päringu vastus kuvatakse päringu tegijale koheselt samas keskkonnas. Päring on kõigile õigustatud isikutele* ehk lastega töötavatele organisatsioonidele ning laste seaduslikele esindajatele. Tasuta päringu saab lasteasutus teha ka inimese kohta, kes on asutusse juba ammu tööle asunud. Samuti on võimalik teha ühe inimese kohta tasuta korduspäringuid.
  Kui tööle kandideeriv inimene on elanud või töötanud mõnes muus Euroopa Liidu riigis, tuleb meil andmeid tema karistatuse kohta küsida vastava liikmesriigi karistusregistrist. Seda päringut vahendab Eesti karistusregister, kelle poole palume pöörduda [email protected].
 • [email protected] meili teel päringu tegemiseks on vaja teada inimese ees- ja perekonnanime ning isikukoodi. Info saamiseks saadab lasteasutuse esindaja aadressile [email protected] digiallkirjastatud pöördumise, milles on märgitud, et päring tehakse lastega töötava inimese kohta. Lasteasutus saab päringu teha ka mitme inimese kohta korraga, esitades nende andmed näiteks tabelina. Päringule vastatakse kahe tööpäeva jooksul. Vastamise tähtaeg võib olla pikem, kui päring on esitatud mitme inimese kohta. Päring on lasteasutustele tasuta. Tasuta päringu saab lasteasutus teha ka inimese kohta, kes on asutusse juba ammu tööle asunud. Samuti on võimalik teha ühe inimese kohta tasuta korduspäringuid. 
   
 • Automaatne andmevahetus X-tee teenusena.

*Karistusregistri seaduse § 20 lg 1 p 9: 
 
Registri arhviivis asuvaid andmeid on õigus saada lapsega töötamist võimaldaval isikul, vastava tegevusloa väljastajal ja lapse seaduslikul esindajal lastekaitseseaduse tähenduses lapsega töötava isiku või vastavale kohale kandideeriva isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks. 

Vastutav isik on kõnealuse sätte alusel inimene, kes võttis isiku tööle või teenistusse, kes võimaldas isikul muul viisil lastega tegutseda ning kes andis lastega töötamiseks tegevusloa. Kusjuures lapsega seotud töö või teenistus või muul viisil lastega tegutsemine või lastega töötamine tegevusloa alusel hõlmab kõik lastega töötavad isikud, sealhulgas lastekaitsetöötajad ning muud töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuvad isikud, samuti vabatahtlikus tegevuses või asendusteenistuses teenimisel või tööturuteenuste osutamisel või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuvad isikud.

Lastega seotud tööks või teenistuseks ei loeta ametialasid, kus inimene teenindab tööülesandeid täites teiste seas ka lapsi, nt müüjad, bussijuhid jne.

www.e-toimik.ee keskkonnas päringut tehes on päringu vastuseks sõltuvalt piirangust kas:

 • Isikul on lastega töötamise alaline keeld (Lastekaitseseadus § 20 lg 1, 1¹)

  Tulemuses on isik, kes ei tohi töötada lastega. Kui Teil on teavet, et isik töötab ametikohal, mis eeldab kokkupuudet lastega, palume sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit [email protected].
 • Isik ei või ajutiselt töötada lastega (Lastekaitseseadus § 20 lg 2)

  Tulemuses on isik, kes ei tohi töötada lastega. Kui Teil on teavet, et isik töötab ametikohal, mis eeldab kokkupuudet lastega, palume sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit [email protected].

Isikul ei ole lastega töötamiseks piiranguid (Lastekaitseseadus § 20 lg 1, 1¹, 2).
 

Kui tööle kandideeriv inimene on elanud või töötanud mõnes muus Euroopa Liidu riigis, tuleb andmeid tema karistatuse kohta küsida vastava liikmesriigi karistusregistrist. Sellisel juhul tuleb [email protected] kaudu tehtavale taotlusele täiendavalt lisada järgmised andmed:

 • riik või riigid, kus inimene on elanud või töötanud;
 • sünniriik;
 • sünnilinn;
 • kodakondsus;
 • dokumendi liik;
 • dokumendi number;
 • endine eesnimi (endised eesnimed); 
 • endine perekonnanimi (endised perekonnanimed);
 • isa eesnimi (eesnimed).

Tulemuses on inimene, kes ei tohi töötada lastega. Kui Teil on teavet, et ta töötab ametikohal, mis eeldab kokkupuudet lastega:

 • peab tööandja tagama, et lastega ei töötaks inimene, kellel on lastega töötamise keeld (nt peatama lepingu);
 • palume sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit: [email protected];
 • juhul, kui on teada, et isik töötab ka teistes asutustes koos lastega, palume ka sellest Sotsiaalkindlustusametile täiendavalt teada anda.

E-toimikus karistusregistri päringute ajaloos on võimalik vaadata kõiki neid päringud, mida olete teinud enda kohta ning kes, millal ja millist liiki päringut on tehtud teie kohta.

Lastega töötamise ebaseadusliku võimaldamise eest karistatakse asutust rahatrahviga (karistusseadustiku § 179¹).

Kui lapsevanem soovib kontrollida lapsehoidja või muu lapsega tegeleva inimese tausta ehk kui lapsevanem võimaldab lapsega töötamist, võib ta teha lapsega töötamise piirangu päringu e-toimik.ee ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID-ga sisse logides. Samuti saab lapsevanem esitada karistusregistrile päringu e-kirjaga. Selleks täidab lapsevanem lühikese taotluse vormi, mis on kättesaadav lehel www.rik.ee/et/karistusregister ja esitab e-kirjaga taotluse [email protected].

Lisainfot päringu kohta saab e-posti aadressil [email protected] ja telefonil 663 6359.

Kui Sul on lastega töötava inimese tausta kontrollimise kohta lisaküsimusi, uuri lähemalt kirjutades [email protected] või telefoni teel 663 6359.