Taastav õigus

Õigusrikkumisega kaasneb alati kahju kannatanule, vahel laiemalt ka kogukonnale. Üks kahjude heastamise viis on taastava õiguse kasutamine. Taastav õigus on konflikti lahendamise meetod, mis ei asenda alati formaalseid menetlusi, kuid on heaks viisiks, mille abil leida hingerahu, jätta konflikt seljataha ja minna eluga edasi.

22. novembril 2022 kinnitas ennetusnõukogu taastava õiguse kontseptsiooni. Tutvu taastava õiguse kontseptsiooniga siin.

Ühiskonnas on mitmeid hõõguvaid, aga ka nähtavaid konflikte ja õigusrikkumisi, mille puhul aitaks asjaosalistel juhtunust üle saada ja rahumeelselt edasi liikuda taastava õiguse laialdasem kasutamine kogukondades, nt koolides ja töökohtadel. Seda nii süüteomenetluses kuritegude ja väärtegude puhul kui ka aastate pikkuseks venivate tsiviilkohtumenetluste asemel, kus konflikti üle arutlevad sellega seotud inimeste asemel advokaadid ja kohtunikud.

Eestis oleks vähem formaalseid menetlusi, kui inimesed oskaksid lahendada konflikte juba eos või väga varases faasis, kasutades selleks vajadusel spetsialisti tuge. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks, et igas kogukonnas, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuses, aga ka peres oleksid olemas inimesed, kes oskavad kasutada taastaval õigusel põhinevaid meetodeid konfliktide lahendamiseks. Sama oluline on see, et kriminaaljustiitssüsteemis töötaksid läbivalt spetsialistid, kes näevad taastavas õiguses väärtust ning neil on oskused taastaval õigusel põhinevaid meetodeid oma igapäevatöös kasutada.

See tähendab, et taastavat õigust võiksid rakendada politsei, prokuratuur, kohtud, aga ka sotsiaal-, lastekaitse- ning tervishoiutöötajad, koolid, lasteaiad ning noorsootöötajad.

Taastava õiguse laialdasema rakendamise tulemusel väheneb pöördumiste arv politseisse või kohtusse. Seda eelkõige juhtumite puhul, kus tavaliselt ei jää politseil või prokuratuuril muud üle, kui menetlus alustamata jätta või lõpetada. Näiteks võib olla selliseks juhtumiks naabrite vaheline vaen, kus kordamööda politseisse helistatakse, kui üks naabritest on liiga lärmakas või lükkab oma lumehanged naabri maale.

 • ÜRO soovitab liikmesriikidel töötada välja poliitika taastava õiguse arendamiseks, rakendamiseks ja taastavat õigust soosiva kultuuri loomiseks kogukondades, sotsiaal- ja haridusasutustes, õiguskaitse-asutustes ja kriminaaljustiitssüsteemis laiemalt. Viimast soovitavad ka Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee ja kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030. EL ohvrite direktiivis juhitakse tähelepanu, et taastava õiguse meetodid võivad olla kuriteoohvrile suureks abiks, kuid nende rakendamisel tuleks eelkõige arvesse võtta kannatanu huve ja vajadusi, leevendada talle osaks saanud kahju ja vältida edasise kahju tekkimist.
Kahe inimese käed ja kohvitassid

Kahjude heastamine

Taastav õigus on konfliktide lahendamise viis, mis võimaldab kahju tekitajat, kannatanut ning kogukonda kaasates tekkinud kahju heastada või ennetada kahju tekkimist. Taastaval õigusel põhinev lähenemine toob kaasa häid tulemusi nii konkreetse konflikti osapooltele kui ühiskonnale laiemalt.

Taastava õiguse eesmärk on osapooled kokku tuua, anda selgitamise ja ärakuulamise võimalus ning jõuda juhitud protsessi abil kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju hüvitada ja õiglustunne taastada.

Kannatanul peab olema turvaline juhtunust rääkida ja toimepanija peab saama tehtu eest vastutuse võtta. Taastav õigus vastab paremini kannatanu vajadustele, aitab vähendada korduvkuritegevust ja suurendab ühiskonna usaldust selle osas, et konfliktidele ja õigusrikkumistele reageeritakse.
 

Kaks naist istuvad

Taastava õiguse põhimõtted

 • Tähelepanu on käitumisega tekitatud kahjul 
 • Konflikti peamised osapooled – kannatanu, toimepanija, teatud juhtudel nende pereliikmed või tugiisikud, kogukonnaliikmed ja spetsialistid – osalevad protsessis vabatahtlikult, sellises mahus, nagu soovivad ja võimalikult varases etapis
 • Oluline on, et selleks koolitatud inimesed on kõik protsessis osalejad ette valmistanud
 • Aus ja avatud dialoog võimaldab jõuda ühise arusaamani sellest, mis juhtus ja millised tagajärjed juhtunul on, ning kokkuleppeni selle osas, kuidas kahju heastada 
 • Valitud meetodist sõltumata võivad taastava protsessi tulemused olla erinevad, sh tehtu tunnistamine, kahetsuse väljendamine, vastutuse võtmine, kohustus kahju heastada kas otse kannatanule või kogukonnale laiemalt 
 • Pakkuda kannatanule tuge juhtunust taastumisel ja toimepanijale abi taasühiskonnastumisel ning uutest rikkumistest hoidumisel

Taastava õiguse eesmärgid

 • Kannatanute toetamine ja neile hääle andmine. Taastav õigus annab võimaluse kuulata kannatanute lugusid ja julgustab neid kogetut jagama, et sel viisil juhtunust üle saada. Protsessis osaledes saavad kannatanud ise ja oma sõnadega öelda, mida on vaja selleks, et kahjud saaks heastatud ja milline on nende jaoks aktsepteeritav lahendus konfliktile. 
 • Suhete taastamine ja konsensus selle osas, mis on juhtunule sobiv lahendus. Taastav õigus võimaldab vaadata juhtunut laiemalt kui vaid karistamise kontektsis. Taastav õigus aitab taastada rahu kogukonnas, toetada kannatanut juhtunust ülesaamisel ja toimepanijat vastutuse võtmisel. 
 • Kogukonna väärtuse meeldetuletamine ja ebasoovitava käitumise taunimine. Taastav õigus ei tee süüd olematuks, aga süüdimõistmise ja süü omaksvõtmiseni jõutakse positiivse protsessi kaudu, keskendumata toimepanija süüdistamisele või häbimärgistamisele. Kuna protsess on kõiki osapooli kaasav, jõutakse paremate ja püsivamate tulemusteni käitumise muutmisel. 
 • Vastutuse võtmise soodustamine ja toetamine. Taastav õigus võimaldab toimepanijal tehtu eest sisuliselt vastutust võtta. Tihtipeale on toimepanijal lihtsam karistus vastu võtta, mitte tehtu tagajärgedega reaalselt silmitsi seista. Taastav õigus võimaldab just viimast ning tekkinud kahju kannatanule ja kogukonnale kõige sobivamal viisil heastada. Samuti on eesmärgiks see, et juhtunu edaspidi ei korduks. 
 • Taastavate, tulevikku vaatavate tulemusteni jõudmine. Taastav õigus keskendub juhtunu mõjule, mida see on avaldanud kannatanule ja kogukonnale, mitte niivõrd sellele, milliseid reegleid on rikutud ja mis peaks olema karistus. Kuigi karistustel on ühiskonnas oma roll, hoiab taastav õigus tähelepanu tulevikul ja võimalusel tulevikus uusi konflikte ennetada. 
 • Korduvrikkumiste vähendamine. Taastav õigus läheneb igale juhtumile individuaalselt, eesmärgiga soodustada konkreetse toimepanija naasmist kogukonda. Nii kannatanu kui kogukond laiemalt ootavad toimepanijalt kahetsust, aga ka kindlust selle osas, et tulevikus tegu ei kordu. Taastava õiguse protsess võib toimepanija edasist käitumist oluliselt muuta, kui ta tehtut päriselt mõistab ja teo eest vastutuse võtab. 

Sotsiaalkindlustusamet pakub taastaval õigusel põhinevat konfliktivahenduse teenust.

Taastav õigus ei sobi igale juhtumile, kuid annab siiski tavapärasest parema tulemuse paljudes olukordades. Kasutatavad meetodid ja osapoolte aktiivne kaasamine on end hästi tõestanud noorte õigusrikkumiste, koolikonfliktide, liiklusõnnetuste, naabrite vaheliste tülide, kiusamise ja veel paljude raskete olukordade lahendamisel. Eelduseks on osapoolte valmisolek osalemiseks. 

Kes ja kuidas saab pöörduda? 

 • Õigusrikkumise või konflikti osapooled
 • Lähenemist saab soovitada politseinik, õpetaja, lastekaitsetöötaja, nõustaja, esindaja 

Pöördumiseks tuleb ühendust võtta aadressil [email protected]. Lisainfot leiab siit.

Käed ja sildid

Viimati uuendatud 22.11.2022