Kuriteoohvrite kaitse Eestis

Kuriteoohvrite kaitse projekt on ellu kutsutud justiitsministeeriumi, Victim Support Europe’i ja Euroopa Liidu koostöös ning kestab kaks aastat (2021-2023). Projekti eesmärk on pakkuda Eesti kuriteoohvritele paremat kaitset.

Justiitsministeerium, politsei- ja piirivalveamet, sotsiaalkindlustusamet, tervishoiusektor ja muud sidusrühmad töötavad projekti käigus koos välja:

 • spetsiaalsed vahendid kuriteoohvri vajaduste hindamiseks, ühelt teenuselt teisele suunamiseks, ohvrite paremaks informeerimiseks 
 • protsessid, et tagada kuriteoohvritele kaitse ja pakkuda neile senisest paremini tuge

Projekti eesmärgid:

 • parandada arusaamist sellest, mis on hetkel kuriteoohvritele nii menetluse jooksul, sellele eelnevalt kui menetluse väliselt pakutavas toes ja teenustes puudu
 • suurendada sidusrühmade teadmisi üksteise suutlikkusest pakkuda kuriteoohvritele teenuseid ja tuge 
 • parandada teabe edastamist kuriteoohvritele ning teha kuritoeohvrite soovid nähtavamaks
 • suurendada sidusrühmade arusaamist kuriteoohvrite vajaduste kohta
 • parandada tugiteenustele suunamist
 • parandada kuriteoohvrite kogemusi ja rahulolu kuriteo ohvriks langemisest taastumisel
 • suurendada ühiskonna teadlikkust kuriteoohvrite õiguste ja neile kättesaadavate teenuste kohta

Tegevused:

Projekt koosneb kuuest sammust:

 1. Kogukonna vajaduste hindamine
 2. Sidusrühmade konsulteerimine
 3. Ettepanekud vahendite kohta
 4. Spetsialistide koolitamine
 5. Vahendite kasutuselevõtt
 6. Hindamine


Täpsemalt saavutatakse projekti tulemused järgmiste tegevuste kaudu:

 • kogukonna vajaduste hindamine
 • olemasolevate ohvreid abistavate teenuste kaardistamine
 • sidusrühmade parimate praktikate seminarid ja arutelud 
 • töövahendite väljatöötamine individuaalsete kaitsevajaduste hindamiseks, suunamiseks ning vajaliku informatsiooni jagamiseks
 • tervishoiu, õiguskaitse ja sotsiaalteenuste spetsialistide koolitamine
 • turundustegevused ning teabevahendite väljatöötamine teadlikkuse tõstmiseks nii teenusepakkujate seas kui ka kogukonnas

Kuriteoohvrite kaitse projekti rahastatakse EL struktuurireformi tugiprogrammist.

Neli kätt üksteist hoidmas

Projekti pilootpiirkond

"Kuriteoohvrite kaitse Eestis" on pilootprojekt, mis viiakse ellu Ida- ja Lääne-Virumaal. Ühes Eesti piirkonnas tegevusi piloteerides on võimalik teha projekti üle hõlpsamat järelevalvet, viia projekt ellu õigeaegselt ja täpsemalt. Samuti aitab pilootpiirkonnas tegevuste elluviimine projekti töörühmal selle meetmeid perioodi lõpus hinnata ning soovitada parandusi üleriigilise kasutuselevõtu jaoks.

Ühes piirkonnas läbi viidud projekti tulemustest õpitut on võimalik hiljem kohandatult üleriigiliselt kasutusele võtta.

Kõigil, kes soovivad, on võimalik saada osa projekti käigust. Samuti jagatakse võimalusel projekti käigus piloteeritud ideid ja väljatöötatud praktikaid kogu Eestis.

Pilootpiirkonna projektipartnerid

 • Ida prefektuur (Jõhvi, Narva ja Rakvere politseijaoskond)
 • Viru Ringkonnaprokuratuur
 • Viru maakohus
 • Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi Ida piirkond
 • Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla, Rakvere Haigla
 • Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Omavalitsuste liit
 • Teised organisatsioonid

VAATA LISAKS
 

Projektijuhtimine

Projekti igapäevase toimimise ja rakendamise tagab Victim Support Europe'i projekti tiim ning projekti üldise rakendamise jaoks vajalike suuniste jaoks on moodustatud juhtrühm.  

Juhtrühm koosneb Victim Support Europe’i asedirektorist, projektijuhist,  justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ja prokuratuuri esindajatest ning Euroopa Komisjoni esindajast. Juhtrühm teeb otsused projektiga seotud põhiaspektide kohta – tegevussuundade, projekti rakendamiseks vajalike fookuste seadmise ning muu vajaliku kinnitamise kohta.

Juhtrühma toetab ekspertide rühm, mis on ajutine nõuandekogu, kuhu kuuluvad Euroopa ja ülemaailmsed eksperdid mitmesugustest projektiga seotud valdkondadest ning mis esitab seisukohti ja ettepanekuid projektivahendite arendamise ja meetmete rakendamise kohta.

Projekti juhib üleeuroopaline kuriteoohvreid kaitsev katusorganisatsioon Victim Support Europe. Organisatsioonil on 58 liiget 28 riigist, mis pakuvad igal aastal ühiselt tuge enam kui 2 miljonile kuriteoohvrile.

Projektijuhtide kontaktid:
 • Antonio De Martin, Victim Support Europe, projektijuht Brüsselis

          [email protected]

 • Kristina Marfeldt, Victim Support Europe, projektijuht Eestis

          [email protected]

 • Liis Allmäe, Victim Support Europe, projektijuht Eestis

         [email protected]

Victim Support Europe logo
Projekti logo (pääsuke ja kiri AREV)
EL struktuurfondi logo

Viimati uuendatud 09.02.2022