Majandusteave ja riigihanked

Siit leiad justiitsministeeriumi eelarve ja hangete info.

2023. aasta eelarve võimaldab justiitssüsteemis:

  • Äriregistri andmed on tasuta kättesaadavad. Justiitsministeeriumi baaseelarvesse lisandus 5,4 miljonit eurot äriregistri päringutasude kaotamise kulude katteks. Äriregistri andmete tasuta kättesaadavaks muutmine suurendab läbipaistvust ettevõtlussektoris ning aitab arendada uusi andmepõhiseid teenuseid.
  • Kohtuekspertiisi võimekus kasvab. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile eraldatakse 1,7 miljonit eurot kaasaegsete seadmete soetamiseks ning teadus- ja arendustegevuseks.
  • Prokuratuuri, kohtute ja teiste valitsemisala asutuste palgafond ja töövõime kasvavad. Valitsemisala palgafond suureneb ligi 18 miljoni euro võrra, mis võimaldab keskmiselt 15% suurust palgakasvu, kindlustamaks kvaliteetsete avalike teenuste osutamise ning selleks asjatundliku ja piisava personali.
  • Alustatakse kommunismiohvrite muuseumi ekspositsiooni loomisega ning suurendatakse represseeritute toetust. Kokku on kommunismiohvrite toetamiseks ja nende mälestuste hoidmiseks eraldatud üle 2 miljoni euro.

Riigieelarve

Justiitsministeeriumi valitsemisala 2023. aasta tulude maht on 46 mln eurot ja kulude kogumaht 233 mln eurot. Valitsemisala siseselt on suurimate eelarvemahtudega asutused vanglad (34%), kohtud (25%) ja justiitsministeerium (16%).

Kogu info riigieelarve ja selle koostamise kohta leiate rahandusministeeriumi veebilehelt

Justiitsministeeriumi valitsemisala 2023. a eelarve on leitav justiitsministeeriumi avalikust dokumendiregistrist.  

Rahandusministeerium koostab riigi majandusaasta koondaruande. Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta.

Raamatupidamise aruandeid erinevate riigiasutuste kohta saab vaadata saldoandmike infosüsteemist.

Mündid ja rahapaberid.
2023. aasta justiitsministeeriumi valitsemisala eelarve tuhandetes (€)
TULUD 45 962
KULUD -233 078
Tulemusvaldkond „Õigusriik“ -222 132
Programm „Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum“ -222 132
Tegevus: Õiguspoliitika kujundamine ja õigusloome kvaliteedi tagamine -11 569
Tegevus: Intellektuaalse omandi valdkonna rakendamine -4 864
Tegevus: Kriminaalpoliitika kujundamine ja elluviimine, sh ennetus -40 581
Tegevus: Karistuste täideviimise korraldamine -80 245
Tegevus: Õigusemõistmise, õigusregistrite ja õigusteenuste tagamine -82 742
Tegevus: Kesksed IT-teenused teistele valitsemisaladele -2 130
Käibemaks -10 946
INVESTEERINGUD -1 658

Riigihanked

Riigihanke teenust osutab justiitsministeeriumile ja kõikidele justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele riigi tugiteenuste keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib justiitsministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning tugiteenuste keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan. 

Seotud dokumendid

Viimati uuendatud 06.02.2024