Maksejõuetus

Makseraskustesse võime sattuda me kõik. Oluline on tegeleda oma võlgnevusprobleemidega kohe ja mitte lasta neil süveneda. Siit lehelt leiad nõuandeid, mis on abiks võlgadesse sattumisel. Väljapääs võlakeerisest on alati olemas.

Kui makseraskustesse on sattunud eraisik

Alusta enda tegevustest

Oma rahaasjade korraldamiseks saad infot näiteks finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.

Leiad sealt nõuandeid oma rahaasjade planeerimiseks ja võlgadest vabanemiseks ning muud finantstarkust. 

Võta ühendust võlausaldajaga 

 • Selgita enda makseraskustesse sattumise olukorda
 • Küsi maksepuhkust või uut maksegraafikut
 • Uuri võimalusi laenu refinantseerimiseks madalama intressimääraga

Pöördu abi saamiseks võlanõustaja poole, kes

 • aitab koostada rahalise plaani 
 • aitab võlgade tasumiseks lahendusi leida
 • aitab pidada läbirääkimisi võlausaldajatega
 • aitab koostada maksejõuetusavaldust
 • annab nõu ja selgitusi

   Pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole 

   • Taotle sotsiaal- või toimetulekutoetust
   • Taotle tasuta võlanõustamiseteenust
   • Küsi abi maksejõuetusavalduse koostamisel

    Pöördu abi saamiseks Eesti Töötukassa poole

    • töötukassa pakub tasuta võlanõustaja abi töötuna registreeritud või koondamisteate saanud tööotsijatele

     Esita kohtule maksejõuetusavaldus

     • Samm 1: täida maksejõuetusavalduse vorm
     • Samm 2: maksa avalduselt riigilõiv 10 eurot
     • Samm 3: esita avaldus kohtule
     • Samm 4: kohus nimetab usaldusisiku
     • Samm 5: usaldusisik koostab kohtu jaoks nimekirja varadest ja võlgadest
     • Samm 6: kohus
      • kuulutab välja võlgniku pankroti ja algatab pankrotimenetluse; või
      • kuulutab välja võlgniku pankroti ja algatab kohustustest vabastamise menetluse; või
      • algatab võlgade ümberkujundamise menetluse.

     Võlgniku õigused maksejõuetusmenetluses

     • saada usaldusisikult nõustamist

     • saada enda käsutusse sissetulek, millele ei saa sissenõuet pöörata

     • vaidlustada kohtu otsustusi

     • esitada kohtule taotlusi ja kaebusi

     Võlgniku kohustused maksejõuetusmenetluses

     • esitada tõesed ja täielikud andmed oma majandusliku olukorra kohta
     • mitte varjata oma vara
     • mitte kahjustada võlausaldajate huve
     • anda endast parim oma võlgade tagasimaksmiseks

     Saneerimine

     Ettevõtja saneerimine on abinõude rakendamine ettevõtja majanduslike raskuste ületamiseks: tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks. Saneerimine on mõeldud eelkõige ettevõtjatele, kelle majandustulemusi võiksid teatavad ümberkorraldused – uued hankevõimalused, töötajate vähendamine, uute turgude leidmine jms – paremaks muuta.

     Juriidilise isiku pankrot

     Juriidilisest isikust võlgnik on samuti maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja sissenõutavaks muutunud nõuet ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Kohustustena arvestatakse ka nõudeid, mis ei ole muutunud sissenõutavaks.

     Saneerimiskava näidis

     Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti „Õiguse revisjon“ raames on valminud saneerimiskava näidis koos juhistega, mis on eelkõige abiks väike- ja keskmiste ettevõtjate saneerimiskavade koostamisele:

     Maksejõuetuse teenistus ja pankrotimenetluse läbiviimine avaliku uurimisena

     Maksejõuetuse teenistus on haldusorgan, mis teostab järelevalvet pankrotihalduri tegevuse ja kulude üle ning aitab kaasa ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele. Maksejõuetuse teenistus asub Konkurentsiameti juures.

     Kui pankrotimenetluse läbiviimiseks ei ole juriidilisest isikust võlgnikul piisavalt vahendeid, siis maksejõuetuse teenistuse taotlusel võib kohus siiski võlgniku pankroti välja kuulutada või jätkata tema pankrotimenetlust. Sellisel juhul toimub pankrotimenetlus avaliku uurimisena ning selle kulud kaetakse teenistuse eelarvest.

     Avaliku uurimisena läbiviidavas pankrotimenetluses teostab maksejõuetuse teenistus järelevalvet võlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle ning uurib nende võimalikku seadusvastast käitumist maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel.

     Justiitsministeeriumi tegevused maksejõuetuse valdkonnas

     2014. aastal alguse saanud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist toetatava projekti „Õiguse revisjon“ käigus on maksejõuetust puudutav seadusandlus läbinud põhjaliku, sisulise ja süsteemse analüüsi eesmärgiga seda nii ühtlustada kui ka ajakohastada.

     Maksejõuetusõiguse revisjoni eesmärgiks võeti põhjalikult analüüsida maksejõuetusõiguse vastavust nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute vajadustele, kaardistada ära antud valdkonna probleemkohad ning vajaduspõhiselt töötada välja ettepanekud nende probleemide lahendamiseks ning maksejõuetusmenetluste läbiviimise lihtsustamiseks.

     Käsi EU logo

     Viimati uuendatud 05.02.2024