EL ja rahvusvaheline koostöö

Üldist Euroopa Liidu alast suhtlust, sh EL-i otsustusprotsessis osalemist, koordineerib kantsleri nõunik EL-i küsimustes. Oluline roll on ka justiitsküsimuste nõunikel Eesti alalises esinduses EL-i juures.
Justiitsministeerium osaleb Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste alase koostöö ning siseturu arendamises vastavalt justiitsministeeriumi vastutusalasse kuuluvatele teemadele. Lisaks osaleb ministeerium muuhulgas ka andmekaitseküsimuste, põhiõigusi ja –vabadusi, valimisõigust, seadusandlikku läbipaistvust ning elektroonilist õiguskeskkonda puudutavate küsimuste ettevalmistamisel EL-is.

Euroopa Liidu nõukogu töörühmades ning erinevates Euroopa Komisjoni komiteedes ja ekspertgruppides osalevad justiitsministeeriumi ametnikud vastavalt oma töövaldkonnale. Justiitsminister esindab ametikoha poolest Eestit justiits- ja siseküsimuste nõukogus justiitsküsimustes.

Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste välissuhtlemist korraldab juhtkonna assistent, kes abistab ministeeriumi ja haldusala ametnikke välissuhtlemise vallas.

Eelarve- ja strateegiatalitus vahendab ministeeriumi ja haldusala asutuste koostöö- ja välisabiprogramme, sh selgitab välja välisabi võimalused ja vajadused, suhtleb abiprogrammide esindajatega ja analüüsib nende tõhusust.

Justiitsministeerium kujundab Eesti seisukohti Euroopa Liidu asjade kohta vastavalt Euroopa Liidu dokumentide menetlemise juhisele.

Euroopa Liidu lipud

Koostöö Euroopa Liiduga

Justiitsministeerium osaleb Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste alases koostöös ning ka siseturu arendamises. Esimesest valdkonnast kuulub justiitsministeeriumi vastutusalasse õigusalane koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades ning osalt ka politseikoostöö. Siseturu arendamise raames tegeleb justiitsministeerium äriühinguõiguse ja tarbijakaitsega. Ministeerium osaleb ka andmekaitseküsimuste ja elektroonilist õiguskeskkonda puudutavate küsimuste ettevalmistamisel ELis.  

Riigisiseses õigusloomes tuleb justiitsministeeriumil seaduste ja riigikogu otsuste eelnõude analüüsimise ja kooskõlastamise käigus kontrollida ka nende vastavust Euroopa Liidu õiguse nõuetele. 

Kontaktid

Nimetus Ametinimetus Üksus Telefon E-posti aadress
Astrid Laurendt-Hanioja Juhataja Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus 5303 0665 [email protected]
Haldi Koit Nõunik Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus [email protected]
Anastasia Sanchez Fernandez Nõunik Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus 5447 0031 [email protected]
Julia Deržilo Nõunik Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus 6208 192 [email protected]

Viimati uuendatud 06.07.2022