Majandusteave ja riigihanked

Siit leiad justiitsministeeriumi eelarve ja hangete info.

2022. aasta eelarve võimaldab justiitssüsteemis:

  • jätkata kogu õiguskaare digitaalseks muutmisega. Sealjuures saab kriminaalmenetluse digitaliseerimine järgmisel aastal vähemalt 2,6 miljonit eurot.
  • toetada peitkuritegude avastamist ja menetluse kiirendamist. Prokuratuuri ja Kohtuekspertiisi Instituuti suunatakse 1,3 miljonit eurot ekspertteadmiste arendamiseks ning kaasaegsete töömeetodite ja tehnoloogia võimaluste kasutamiseks.
  • toetada kompetentsi kasvu ja tõsta motivatsiooni. Justiitsvaldkonna palgafond kasvab 5,8 miljoni euro võrra (kohtute ja Prokuratuuri põhitegevust toetavad töötajad, vanglaametnikud ja EKEI eksperdid, IT-valdkonna töötajad).  

Digitaliseerimise ja kompetentside tõstmise kõrval on justiitsministeeriumi prioriteetideks tõhus ärikeskkond ja vägivallaennetus. 

Riigieelarve

Justiitsministeeriumi valitsemisala 2022. aasta tulude maht on 47,4 mln eurot ja kulude kogumaht 182,9 mln eurot. Valitsemisala siseselt on suurimate eelarvemahtudega asutused vanglad (36,6%), kohtud (24,9%) ja justiitsministeerium (14,6%).

Kogu info riigieelarve ja selle koostamise kohta leiate rahandusministeeriumi veebilehelt.

Rahandusministeerium koostab riigi majandusaasta koondaruande. Alates 2015. aastast riigiasutused eraldi majandusaasta aruandeid ei koosta.

Raamatupidamise aruandeid erinevate riigiasutuste kohta saab vaadata saldoandmike infosüsteemist.

Mündid ja rahapaberid.
2022. aasta justiitsministeeriumi valitsemisala eelarve mln (€)
TULUD 47 444
KULUD -192 169
Tulemusvaldkond „Õigusriik“ -182 893
Programm „Usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum“ -182 893
Tegevus: andmekaitse valdkonna rakendamine -862
Tegevus: õiguspoliitika kujundamine ja õigusloome kvaliteedi tagamine -8 250
Tegevus: intellektuaalse omandi valdkonna rakendamine -4 237
Tegevus: kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse ennetamine -4 813
Tegevus: kriminaalpoliitika elluviimine -27 082
Tegevus: karistuste täideviimise korraldamine -69 605
Tegevus: kohtumenetlus ja kohturegistrite pidamine -54 805
Tegevus: õigusteenuste ja õigusteabe kättesaadavuse tagamine -12 642
Tegevus: kesksed IT-teenused teistele valitsemisaladele -596
Käibemaks -9 277
INVESTEERINGUD -330

Riigihanked

Riigihanke teenust osutab justiitsministeeriumile ja kõikidele justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele riigi tugiteenuste keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib justiitsministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning tugiteenuste keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan. 

Viimati uuendatud 10.08.2022