Mittetulundusühing

Mittetulundusühing on vabatahtlik isikute ühendus, mis luuakse põhikirjas seatud eesmärkide täitmiseks. Mittetulundusühingu juhtimine toimub kollegiaalselt, juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ning üldkoosolekul valitud juhatus. Mittetulundusühingute tegevust reguleerib mittetulundusühingute seadus.

Teil on õigus nõuda avalduse tõestanud või kinnitanud notarilt, et ta esindaks teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt lisaks notariaadiseaduse § 30 lg 2-21 ja § 33 lg 1). Notar informeerib ühtlasi, kui palju tuleb maksta riigilõivu.

Kui notar tõestab teie soovil avalduse, siis hõlmab sama tasu ka nõustamist ja projekti koostamist.

Teie soovil tõestab notar asutamislepingu ja sellega kinnitatava põhikirja. Tõestamistasu hõlmab ka õiguslikku konsultatsiooni ja projekti koostamist.

 • Mittetulundusühingud kantakse kohtu registriosakonnas peetavasse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

 • Registrikande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digiallkirjastatult e-äriregistri kaudu.

 • Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad.

 • Allkirja ja ärakirja võib kinnitada ka konsulaaresindaja ja pädev välismaine ametiisik, kui tema volitusi kinnitatakse legaliseerimisega või apostilliga.

 • Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos vandetõlgi või notari kinnitatud tõlkega.

 • Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend. Riigilõiv tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole:

  SWEDBANK EE062200221059223099
  LUMINOR BANK EE221700017003510302
  SEB EE571010220229377229
  LHV Pank EE567700771003819792

  Ülekannet tehes märkige kindlasti ühingu nimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (nt Siimusti Spordiseltsi registrikanne). Asutamise puhul e-äriregistris näidake maksekorraldusel ära ka asutajatele e-äriregistris antud asutamisnumber. Lõivude tasumisel tuleb kasutada e-äriregistrist, e-notarist või kohtu registriosakonnast saadud viitenumbrit. Viitenumbrit ei pea kasutama, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist. 

(1) digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus, mis on adresseeritud kohtu registriosakonnale ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • ühingu nimi (täpsemalt vt nime kohta käivaid nõudeid mittetulundusühingute seaduse §-st 4);

 • ühingu aadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber);

 • põhikirja kinnitamise aeg;

 • juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid (Eesti isikukoodi puudumise korral sünniaeg);

 • kui juhatuse liikmete õigust esindada ühingut üksinda on piiratud ühise esindusõiguse reeglitega või keeluga teha suuremaid varalisi tehinguid ilma üldkoosoleku nõusolekuta, siis selliste piirangute kirjeldus (vt täpsemalt mittetulundusühingute seaduse § 27). Registrisse ei saa teha kannet, mis jätaks juhatuse liikme täiesti esindusõigusest ilma. Juhatuse esimeheks olemine on ühingusisene küsimus, registrisse kantakse kõik juhatuse liikmetena.

(2) asutamisleping ja selle lisana kinnitatud põhikiri (mittetulundusühingute seaduse §-des 6 ja 7 nimetatud andmetega). Põhikirjas võib olla rohkem sätteid, kui seadus nõuab, kuid need ei tohi olla seadusega vastuolus. Asutamislepingule ja põhikirjale peavad alla kirjutama kõik asutajad. Kui seda teeb asutaja asemel esindaja, tuleb lisada vastav volikiri;

(3) ühingu sidevahendite numbrid eraldi lehel; lisaks võite ära näidata interneti kodulehekülje.

(4) tõend riigilõivu tasumise kohta.

 • esitada digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus koos riigilõivu tasumise tõendiga.

 • avaldusele lisada selle aluseks olev protokoll, mis peab sisaldama andmeid koosoleku toimumise aja ja koha, liikmete arvu, päevakorra ning hääletustulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lisadena tuleb esitada ärakirjad koosolekust osavõtnute nimekirjast, eriarvamustest ning esitatud kirjalikest ettepanekutest ja avaldustest. Organi koosoleku protokolli asemel võib registripidajale esitada väljavõtte protokollist, millesse on kantud ainult registriandmete aluseks olev otsus.

 • põhikirja muutmise korral tuleb lisaks eeltoodule esitada põhikirja uus terviktekst, mille on allkirjastanud vähemalt üks juhatuse liige (allkiri ei pea olema notariaalselt kinnitatud). Ühise esindusõiguse korral tuleb ka põhikiri ühiselt allkirjastada.

 • uue juhatuse liikme registrisse kandmiseks on vaja avaldust, lõivu tasumise tõendit, protokolli ja üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirja.

 • Kui te ei oska mingit juriidilist küsimust lahendada, siis pöörduge notari poole (avalduse või asutamislepingu tõestamise piires on nõustamine tasuta) või kasutage advokaadi vm õigusnõustaja abi. Registriosakond kui kohtuasutus õigusabi ei anna.

 • Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi 5 tööpäeva jooksul, tehes kande (avalduse rahuldamise korral) või määruse avalduses esinenud puuduste kõrvaldamiseks või avalduse rahuldamata jätmiseks.

 • Kande tegemisest teavitatakse teid ja teid esindavat notarit registrikaardi kehtivate andmetega kinnitamata väljatrüki edastamisega. Kui kandeavalduses esines puudusi, teeb registripidaja määruse, milles näitab ära esinenud puudused ja annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Nimetatud määrus toimetatakse teile kätte vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele. Kande ja määruse tegemist saate jälgida ka äriregistri lihtpäringu rubriigi „Menetlusteave“  abil. 

(NB! tasule lisandub käibemaks)

 • Ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot.
 • Kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 eurot.
 • Kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot.
 • Dokumendi ärakirja (sh digidokumendi ärakirja) või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot.
 • Mittetulundusühingule tema kohta tehtud kandeotsuse või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta.
 • Ühingu registrisse kandmise eest 30 eurot.

 • Registrisse kantud andmete muutmise eest 10 eurot.

 • Ühingu registrist kustutamine, aadressi muutmine omavalitsusüksuse piires ja surnud juhatuse liikme andmete registrist kustutamine on ilma lõivuta.

 • Kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel 70 eurot.

 • Juhatus esitab kohtu registriosakonnale kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.

 • Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tuleb koostada ja esitada aruande koostamise ja esitamise keskkonnas, mis asub e-äriregistris. Majandusaasta aruande allkirjastab vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige (raamatupidamise seaduse § 25 lõige 3). Aruanne tuleb registripidajale esitada kas digiallkirjastatult või PDF-vormingus. Aruande esitamisel registripidajale tuleb kinni pidada esindusõiguse reeglitest.

 • Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid saab kohtu registriosakonnale esitada ka notari kaudu elektrooniliselt PDF-vormingus või paberkandjal notaribüroos kohapeal. See notariaaltoiming maksab 25,55 eurot, millele lisandub ka käibemaks.

 • Mittetulundusühingute seaduse kui üldseaduse kõrval tuleb ühingu liigist olenevalt arvestada ka eriseadustega (korteriühistuseadus, ametiühingute seadus, erakonnaseadus, kirikute ja koguduste seadus, maaparandusühistul maaparandusseadus, loovisikute ja loomeliitude seadus jne).

 • Mittetulundusühingu juhatuse liikmed ja likvideerijad, kelle puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peavad registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.

 • Mittetulundusühing võib lisaks oma aadressile teatada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele kohus saab sellele isikule ühistu menetlusdokumente kätte toimetada. Nimetatud aadress kantakse registrikaardile.

 • Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmete muutumise korral, muu hulgas juhatuse liikmete ja likvideerijate nimetamise ja tagasikutsumise, nende esindusõiguse muutumise ning ühingu lõpetamise otsustamise korral tuleb viitamata esitada avaldus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmete muutmiseks.

 • Kohtu registriosakonnale ebaõigete andmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib karistada juhatuse igat liiget eraldi rahatrahviga 200 eurot kuni 3200 eurot. Trahvimist võib korrata seni, kuni vastav puudus on kõrvaldatud.

 • Kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamist võib karistada kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega.

 • Kui te olete kande tegemiseks dokumendid kohtu registriosakonnale esitanud, siis võite kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates ära tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta ega tagastata esitatud dokumente. 

Viimati uuendatud 05.11.2021