Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine

Justiitsministeerium viib perioodil 01.02.2023–31.12.2029 ellu Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond+ projekti „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“.

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on soodustada ja edendada õigusrikkumistaustaga noorte osalemist ühiskonnaelus, toetada nende iseseisvat toimetulekut, nende jõudmist õppetegevusse ja tööturule ning seal püsimist, et ennetada sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist. Projekti tegevuste toel peab suurenema õigusrikkumistaustaga noorte osalemine tööturul ja vähenema nende korduvkuritegevus ehk retsidiivsus.

Tegevusi viiakse ellu neljas suuremas valdkonnas:

1) iseseisvumist ja õiguskuulekust toetavad sekkumised kogukonnas;  
2) tööturule sisenemise toetamine; 
3) taasühiskonnastamist toetavad sekkumised vanglateenistuses;  
4) kriminaaljustiitssüsteemi arendamine.

Lisaks tehakse uuringuid ja analüüse, et selgitada välja sihtrühma jaoks kõige sobivamad ja tõhusamad sekkumised ning mõõta ellu viidud tegevuste mõju. Selleks tellitakse 2026. aastal põhjalikum mõju-uuring, mis annab ülevaate tegevuste tulemuslikkusest.  

Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine

Tulemusnäitajad, millega 2029. aastal tegevuste mõju hinnatakse:

  • 70% noortest, keda on sekkumistega toetatud, on jõudnud tööturule;
  • sekkumistega toetatud noorte kriminaalhooldusaluste korduvkuritegevuse ehk retsidiivsuse määr on 21% või alla selle;
  • sekkumistega toetatud noorte vanglast vabanenute retsidiivsuse määr on 33% või alla selle.

Projekti eelarve on 9 512 470 eurot, millest 6 658 729 eurot moodustab ESF+ toetus ja 2 853 741 eurot riiklik kaasfinantseering. 

Projekti elluviimist kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond+ vastavalt justiitsministri 08.06.2023 käskkirjaga nr 46 kinnitatud toetuse andmise tingimustele „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“ (2021-2027.4.07.23-0009).

Kaasrahastanud Euroopa Liit Eesti tuleviku heaks

Kontaktid

Stanislav Solodov (tiimijuht)
[email protected]
5309 8229

Peter Gornischeff (projektijuht)
[email protected]
524 8261

Terje Smitt (projektijuht)
[email protected]
529 3080

Reelika Rattus (projektijuht)
[email protected]

Joel Markus Antson (taastava õiguse projektijuht)
[email protected] 
5347 2800

Viimati uuendatud 26.03.2024