Euroopa Liit ja parem õigusloome

Ka Euroopa Liidu õiguse rakendamiseks on hea õigusloome ja normitehnika eeskirja kohaselt teatud juhtudel vajalik koostada väljatöötamiskavatsus, ennekõike siis, kui Euroopa Liidu õigusakt jätab liikmesriigile kaalutlusruumi. Sellistes olukordades on toeks ELi VTK vorm.

Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) § 1 lõike 2 punkti 2 kohaselt Euroopa Liidu (EL) õiguse rakendamiseks üldjuhul seaduseelnõu väljatöötamise kavatsust (VTK) ei nõuta. Tegemist ei ole siiski absoluutse erandiga ning teatud olukordades peab VTK koostama. Peamiseks reegliks on see, et juhul kui EL õigusakt jätab liikmesriigile sisuliste valikute tegemisel kaalutlusruumi, peab VTK koostama, välja arvatud olukordades, kus EL õigusakti läbirääkimiste käigus on kaalutlusruumi kasutamise osas VTK punkte analüüsitud ning analüüsi on võimalik kirjalikult taasesitada või kaalutlusruumi kasutamiseks on mõistlikke lahendusi selgelt ainult üks. Kaalutlusruumi kasutamisega on tegemist ka gold-plating’u puhul, st juhul, kui otsustatakse EL õigusaktis sätestatust rangemalt üle võtta, kasutada või jätta kasutamata mõni EL õigusaktis lubatud erand või rakendada EL õigusakti selles ettenähtud tähtajast varem. 

Direktiivide ülevõtmise ja kaalutlusruumi kasutamise kohta ning VTK rollist selles saab lähemalt lugeda Ametniku Euroopa Liidu käsiraamatu peatükist 7 "Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine". Käsiraamatu punkt 7.1.4. kohaselt olenemata sellest, kas VTK koostati või mitte, peab ELi õigusakti rakendava seaduseelnõu seletuskirjas esitama tõenduspõhised andmed ja arutluskäigu Eestile avalduvatest mõjudest. Samuti peab esitama informatsiooni selle kohta, keda ja kuidas Eesti seisukohtade kujundamisse ja kaalutlusotsuste tegemisse kaasati.

VTK esitamisel on soovitatav kasutada käesolevat vormi:

Vorm on koostatud abivahendina eelnõu väljatöötamise planeerimiseks ja taustinformatsiooni esitamise hõlbustamiseks. Vormi võib lähtuvalt olukorra eripärast ja täitja eelistustest kohandada või ümber struktureerida, ent alati peab jälgima, et esitatud oleks kogu käesoleva vormiga nõutud teave. Selgitused nii vormi sees kui lõpus on antud koostaja abistamiseks ning need tuleks enne VTK arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamisele saatmist kustutada.

Viimati uuendatud 08.02.2022