Kaasamine

Tänapäeva poliitikakujundamisel on suur osa kodanikel ja kodanikuühendustel. Heas poliitikakujundamises saab kaasa rääkida nii kodanik, valitsusväline partner kui ekspert ja toimib erinevate riigiasutuste koostöö.

Osapoolte osalemine otsuste tegemisel annab võimaluse teada saada, keda ja kuidas mingi otsus mõjutab.

See võimaldab langetada läbikaalutud ning paremini sihistatud ja mõjusamaid otsuseid, ennetada probleeme elluviimisel  ja teadvustada valikuid.

Kaasamist ja osalemist puudutav teave on leitav Riigikantselei kodulehel, sealhulgas kaasamise hea tava.

Justiitsministeeriumi kaasamisplaan

Nimetus

Kaasamise algusaeg

Kaasamine

Lisainfo

AutÕS muutmise seaduse eelnõu

(VTK-le tagasiside on laekunud tähtajaks 05.02.24)

Kontaktisik:
Brigita Rästas ([email protected])

II kv 2024

Kaasamisviisid: Kirjalikud konsultatsioonid, vajadusel teemapõhised kohtumised huvigruppidega.

Kaasatavad: KuM, RaM, HTM, Õiguskantsleri kantselei, Patendiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, Eesti Juristide Liit, Riigikohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Näitlejate Liit, Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing, Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon, Eesti Meediaettevõtete Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Ringhäälingute Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Filmirežissööride Gild, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Kinoliit, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuuri Koda, MTÜ Wikimedia Eesti, AS Ekspress Grupp, Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus, Bonnier Grupp, AS All Media Eesti, Kanal2, Eesti Interneti Sihtasutus, MTÜ Internet Society Estonia, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Rahvusringhääling.

VTK menetlus vt EIS.

VTK ning selle alusel välja töötatav eelnõu käsitleb järgmisi muudatusi: Erakopeerimise tasu süsteemi parendamine. Tasu jaotamise süsteem peab muutuma lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Selleks soovitakse muuta komisjoni loomise tingimusi ja töökorda, sh vähendada bürokraatiat. Blokeerimismeetme loomine veebipiraatluse tõkestamiseks. Selleks antaks esialgse plaani kohaselt TTJA-le pädevus teha internetiteenuse pakkujatele ettekirjutus, et blokeeritaks piraatlusega tegelevatele lehtedele Eesti territooriumil juurdepääs. Autoriõiguse komisjoni kaasajastamine. Patendiameti juures töötav komisjon ei realiseeri praegu oma täit potentsiaali vaidluste lahendamisel ja osapoolte lepitamisel. Selle parandamiseks vaadatakse üle komisjoni koosseis ja töökord ning antakse komisjonile uus sisu ja vorm. Täpsustatakse ajakirjandusväljaannete kirjastajate õigustega seonduvat.

Isikuandmete töötlemise reeglite ülevaatamine teadustöös ja maksehäirete korral (VTK)

Kontaktisik:
Kristel Niidas ([email protected])

III kv 2024

Kaasamisviisid: Kirjalikud konsultatsioonid, vajadusel teemapõhised kohtumised sidusrühmadega.

Kaasatavad: Ministeeriumid, Riigikantselei, Õiguskantsleri kantselei, Andmekaitse Inspektsioon, Statistikaamet, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, Finantsinspektsioon, Rahvusarhiiv, Eesti Advokatuur, Eesti Juristide Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Riigikohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti teaduste akadeemia, SA Eesti Teadusagentuur, Eesti Isikuloo Keskus, Eesti Mälu Instituut, Inimõiguste Instituut, e-Riigi Akadeemia, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Pangaliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, FinanceEstonia, Eesti Andmekaitse Liit

Eesmärk on välja selgitada praktikas tõusetunud probleemid ja pakkuda nende ületamiseks sobivad lahendusviisid.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2023/2411, 18. oktoober 2023, milles käsitletakse käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitset ning millega muudetakse määrusi (EL) 2017/1001 ja (EL) 2019/1753 rakendamiseks vajalike seaduse muudatuste koostamine ja menetlemine.

Määrus jõustus 16.11.2023, seda hakatakse rakendama alates 01.12.2025 

Kontaktisik:
Martin Jõgi ([email protected])

II kv 2024 MKM, RPM, Patendiamet, Patendivolinike Koda, Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, Eesti Juristide Liit, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Mööblitootjate Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti Puitmajaliit, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Ravimitootjate Liit, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Interneti Sihtasutus

Eesmärk on lihtsustada tarbijate jaoks selliste käsitöönduslike ja tööstustoodete kvaliteedi äratundmist ja ka teadlikumate valikute tegemist. Eesmärk on aidata edendada, ligi meelitada ja säilitada oskusi ja töökohti Euroopa eri piirkondades, aidates kaasa nende piirkondade majandusarengule. Eesmärk on ka tagada, et traditsioonilised käsitööndus- ja tööstustooted pälviksid põllumajandustoodetega analoogilise kaitse.

Eesti seisukohad kättesaadavad Riigikogu ELAK kodulehelt

Täitemenetluse seadustikus sissetuleku arestimise regulatsiooni ülevaatamine (VTK)

Kontaktisik:
Aleksandr Logussov ([email protected])

II kv 2024

Kaasamisviisid: Kirjalikud konsultatsioonid, vajadusel teemapõhised kohtumised huvigruppidega.

Kaasatavad: Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kohtutäiturid, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Võlanõustajate Liit

Eesmärk on välja selgitada praktikas tõusetunud probleemid seoses pangakonto ja sissetuleku arestimisega ja pakkuda nende ületamiseks sobivad lahendusviisid.

Kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu

VTK huvigruppidele saadetud 21.03.2024

Kontaktisik:
Aleksandr Logussov ([email protected])

IV kv 2024

Kaasamisviisid: Kirjalikud konsultatsioonid, vajadusel teemapõhised kohtumised huvigruppidega.

Kaasatavad: Ministeeriumid, Riigikohus, kohtud, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Eesti Kindlustusseltside Liit

VTK menetlus vt EIS.

VTK ning selle alusel välja töötatav eelnõu käsitleb järgmisi muudatusi: Kohtutäituri põhitasu ning kindla põhitasuga toimingute tasumäärade ülevaatamine. Vaadatakse üle põhitasu määrad vahemikus 1000-8000 eurot ning kindla põhitasu määraga toimingute tasumäärad, samuti ajakohastatakse sissenõudmise reegleid. Kohtutäituri poolt ametitegevuses tekitatud kahju hüvitamise reeglite ülevaatamine. Vaadatakse üle Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vastutuse reeglid. Kohtutäituri suhtes läbiviidava distsiplinaarmenetluse ja aukohtumenetluse menetlusreeglite ajakohastamine. Ajakohastatakse ja täpsustakse menetlusreegleid tulenevalt praktikas tõusetunud kitsaskohtadest.

Notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu

Kontaktisik:
Juta Jõgis
([email protected])

II kv 2024

Kaasamisviisid: Kirjalikud konsultatsioonid, vajadusel teemapõhised kohtumised huvigruppidega.

Kaasatavad: Ministeeriumid, Notarite Koda, Riigikohus, kohtud, Eesti Pangaliit, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Eesti Advokatuur, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Maksumaksjate Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Võlanõustajate Liit ja Õiguskantsleri Kantselei

Notariteenuse piirkondliku kättesaadavuse tagamise kontseptsioon vt EIS.

Eelnõu eesmärk on notari teenuse piirkondliku kättesaadavuse ja notari ameti jätkusuutlikkuse tagamine. Kaasajastatakse notari tasusüsteemi ja nähakse ette uusi ülesandeid notaritele. Eelnõu käsitleb järgmisi muudatusi: Notari tasu määrade ülevaatamine (sh äriühingutega seotud toimingute eest võetav tasu, tehinguväärtuste ja täistasude tabel ning kindla tasumääraga notariaaltoimingute eest võetav tasu). Notari pädevuse laiendamine (sh perekonnasündmuse korduvate tõendite ja abieluvõimetõendi väljastamine). Notarite Koja pädevuse laiendamine (sh pärimisregistri vastutava töötleja rolli andmine) Notari ametiajale kindla vanuselise ülempiiri sätestamine.

Nn nõusolekuseaduse väljatöötamiskavatsus

Kontaktisik:
Tuuli Lepp
([email protected])

II kv 2024 Ministeeriumid (SoM, SiM, MKM, HTM), kohtud, prokuratuur, Eesti Advokatuur, Õiguskantsleri kantselei, PPA, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, ülikoolid, seksuaalvägivalla kriisiabikeskused, arstid, terviseühendused, laste- ja noorteühendused, naisühendused, seksuaalvägivalla ja lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevad ühendused, inimõigusorganisatsioonid ja huvikaitsjad VVTP punkti „Viime karistusseadustiku seksuaalse enesemääramise vastased süüteod Istanbuli konventsiooniga vastavusse, võttes arvesse nõusoleku põhimõtet, et tagada seksuaalvägivalla ohvritele parem kaitse“ täitmiseks analüüsis JUM seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude vastavust naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioonile ehk Istanbuli konventsioonile. 2024. aasta veebruaris valminud analüüsis jõuti järeldusele, et seksuaalse enesemääramise vastased süüteokoosseisud, täpsemalt karistusseadustiku (KarS) §-id 141, 1411 ja 143 ei vasta praegu täiel määral Istanbuli konventsiooni artiklile 36. Selleks oleks vaja, et Eesti karistusõigus lähtuks nõusolekust/tahtevastasusest, ilma et lisaks nõusoleku puudumisele/ tahtevastasuse väljendamisele peaks samaaegselt esinema veel täiendavaid tingimusi, nt vägivald või abitusseisund.

Kohtuniku ametiõiguste muudatuste eelnõu

Kontaktisik:
Mari Kirs
([email protected])

II kv 2024 Ministeeriumid, Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Eesti Kohtunike Ühing, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Tartu Ülikooli õigusteaduskond Muudatuste eesmärgiks oli luua kohtunike suunava tagasisidestamise süsteem kohtuvõimu sees. 1. Kohtunikule tagasiside andmine 2. Kohtuniku töötamine osalise töökoormusega 3. Kohtuniku ametikitsendused 4. Kohtuniku ametist vabastamine vanuse tõttu

Kohtu haldusmudeli eelnõu

Kontaktisik:
Mari-Liis Mikli
([email protected])

I kv 2024 Ministeeriumid, Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Eesti Kohtunike Ühing, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, TalTech Majandusteaduskond Kohtuhaldusülesannete üleandmine Justiitsministeeriumilt kohtusüsteemile ja kohtuhaldusülesannete jagamine kohtusüsteemis.

Kohtumenetluse tõhustamise VTK ja eelnõu

Kontaktisik:
Marilin Reintamm ([email protected])

I kv 2024 Ministeeriumid, Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Eesti Kohtunike Ühing, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, TalTech Majandusteaduskond, Registrite- ja Infosüsteemide Keskus Tsiviilkohtumenetluses apellatsioonimenetluse optimeerimine, tsiviilkohtumenetluse lihtsustamine, kohtu alluvusest asjade/menetlustoimingute välja viimine.

Nimetus

Kaasamise algusaeg

Kaasamine

Lisainfo

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid COM(2023) 348

Kontaktisik:
Kristel Niidas
([email protected])

III kv 2024 Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Advokatuur, Eesti Juristide Liit, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut, Riigikohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Andmekaitse Liit, Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinna Halduskohus ja Tartu Halduskohus.

Eelnõu eesmärk on kaitsta senisest paremini isikute õigusi olukorras, kus andmete töötlemine ja rikkumine leiab aset rohkem kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Ettepanekuga luuakse täpsustavad reeglid selle kohta, kuidas andmekaitseasutused menetlevad piiriüleseid juhtumeid ja millised on isikute menetlusõigused selliste juhtumite korral. Isikuandmete kaitse üldmäärust (edaspidi IKÜM) ei muudeta.

Eesti seisukohad kinnitati Riigikogu EL asjade komisjoni 27.10.2023 istungil.

Nimetus

Kaasamise algus

Kaasamine

Lisainfo

Analüüs avaliku teabe seaduse rakendamise kohta (VVTP 11.13, 06/24)

Kontaktisik:
Kristi Värk
([email protected])

IV kv 2023

Kaasamisviisid: kirjalikud konsultatsioonid, valdkondadevaheline töörühm, teemapõhised kohtumised sidusrühmadega.

Kaasatavad: Õiguskantsleri kantselei, Riigikogu kantselei, Riigikantselei, ministeeriumid ja valitsemisalad, Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Advokatuur, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, e-Riigi Akadeemia, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Meediaettevõtjate Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Open Knowledge Estonia MTÜ

Aastaid on jäänud avalikkuses ühelt poolt kõlama, et avalik teave ei ole piisavalt kättesaadav. Teisalt on jällegi juhitud tähelepanu, et kaitset vajav teave võib praegu jääda piisava kaitseta.Justiitsministeerium on kaardistamas praeguse seaduse praktikat ja kitsaskohti. Analüüsi eesmärk on teabe kättesaadavuse ja läbipaistvuse suurendamine ning selleks sobivate lahenduste leidmine. Samas peame seisma ka selle eest, et kaitset päriselt vajav teave (nt julgeolekuga seonduv) ka vajaliku kaitse saaks.

Korrakaitseseaduse muutmise VTK, mille sisuks on korrakaitseseaduse järelhindamine, sh nii seaduses kiiresti lahendada vajavate probleemide analüüs (vormikaamerad, kontrollostud, ohuennetus jms) kui ka laiem korrakaitseseaduse järelhindamine (probleemide kaardistamine ja lahendusettepanekud)

Kontaktisik:
Kristi Kool
([email protected])

II kv 2024

Kaasamisviis: kooskõlastusring EIS-is, vajadusel teemapõhised kohtumised.

Kaasatavad: Ministeeriumid, Riigikantselei, Õiguskantsleri kantselei, Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Advokatuur, Eesti Juristide Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Riigikohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia, Riigiõiguse sihtkapital (Eesti teaduste akadeemia), Inimõiguste Instituut, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit

Kaasatud isikutele võimaluse andmine arvamuse avaldamiseks ning ettepanekute ja märkuste tegemiseks.

Kohtupsühhiaatria ekspertiiside analüüs

Kontaktisik:
Eneli Kivi
([email protected])
 

II kv 2024 Ministeeriumid (SoM), Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing, Eesti Perearstide Selts, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Registrite- ja Infosüsteemide Keskus, TEHIK Eesmärk analüüsida, kas ressursside säästmiseks kontaktivõimetu inimese kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi asemel on võimalik kasutada perearsti arvamust või teha otsus inimesega kohtumata.

Analüüs kohtuväliste tsiviilasjade lahendamise organite kohta

Kontaktisik: 
Stella Johanson
([email protected])

IV kv 2024 Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Õiguskantsleri Kantselei, Tarbijavaidluste komisjon, üürikomisjon, Töövaidluskomisjon, Finantsinspektsioon, ministeeriumid (MKM, RaM) Eesmärk analüüsida, kas tsiviilasjades haldusorgani või selle juurde moodustatud komisjoni poolt kohtuväline vaidluste lahendamine siduvate otsustega on põhiseaduspärane ja kui on, siis millistel tingimustel.

Riigi õigusabi ja esmatasandi õigusnõustamise korraldamise analüüs

Kontaktisik:
Alar Must
([email protected])

II kv 2024 Riigikohus, esimese ja teise astme kohtud, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Registrite- ja Infosüsteemide Keskus Eesmärk analüüsida, kas riigi õigusabi osutajate ringi on võimalik laiendada ning kuidas tagada riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikkus.

Tabelit ajakohastatakse uuesti septembris 2024.

Viimati uuendatud 18.04.2024