Õigustloovate aktide mõjude hindamine

Justiitsministeerium tegutseb Vabariigi Valitsuse kavandatavate õigusaktide mõju hindamise süsteemi koordineerijana. Siit veebilehelt leiate mõju hindamise protsessi kirjelduse ning mõjude hindamiseks vajalikud abi- ja juhendmaterjalid.

Mõjude hindamine on protsess, mille käigus kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta ja prognoositakse nende võimalikke tagajärgi. Mõjude hindamine toetab valitsuse otsuste kvaliteeti ja läbipaistvust ning loob eeldused, et õigusaktid avaldaksid ühiskonnas soovitud mõju.

Enne, kui otsustatakse õigusliku lahenduse kasuks ja hakatakse eelnõu välja töötama, koostatakse eelnõu väljatöötamiskavatsus. Väljatöötamiskavatsus (VTK) on arutelu- ja kaasamisdokument, mille kooskõlastamise raames küsitakse probleemi ja lahendusvariantidega seotud huvirühmadelt, spetsialistidelt ja ministeeriumidelt nende arvamust.

Alles siis, kui on veendutud, et mingi õiguslik meede on probleemi lahendamiseks parim, on põhjendatud hakata seaduseelnõu välja töötama. Eelnõu koostamise ajal tuleb jätkata mõjude hindamise protsessiga ning otsustada, kas pärast eelnõu seadusena jõustumist on vaja teha mõjude järelhindamine. Järelhindamine on vajalik selleks, et näha, kas seadusemuudatus täidab oma eesmärki. 

Selline hea õigusloome protsess toetab tõenduspõhist, nii avalikkust kui ka valdkonna asjatundjaid kaasavat ning tegelikele vajadustele vastavat otsustamist ning aitab kaasa „Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 eesmärkide saavutamisele.

Mõjude hindamiseks vajalikud materjalid

  • Euroopa Liidu õiguse rakendamiseks on HÕNTE § 1 lg 2 kohaselt teatud juhtudel vaja koostada väljatöötamiskavatsus, ennekõike siis, kui Euroopa Liidu õigusakt jätab liikmesriigile kaalutlusruumi. Sellistes olukordades on põhjendatud koostada VTK mõnevõrra lühendatult. Loe pikemalt siit. 
  • Mõjude tuvastamisel on abiks kontrollküsimustik:
  • Nii väljatöötamiskavatsuse kui ka eelnõu ettevalmistamisel aitab mõjusid hinnata Vabariigi Valitsuse reglemendi alusel kinnitatud mõjude hindamise metoodika:

Mõjude hindamise kontaktisikud Justiitsministeeriumis

Mõjude hindamisega seotud küsimuste korral abistavad Justiitsministeeriumi kontaktisikud. Vastavalt vajadusele korraldame ministeeriumi ametnikele õigustloovate aktide mõjude hindamise koolitusi.

Viimati uuendatud 28.02.2022