Mereõiguse revisjon

Mereõiguse kodifitseerimise ettevalmistavad tegevused algasid aprillis 2014 ja töö tulemusena peaks oluliselt lihtsustuma orienteerumine Eesti vastavas seadusandluses. Lisaks peaks saama ära hoitud mitmeti tõlgendamised ja arusaamatused, mis praegu tekivad vastava valdkonna seaduste ebakõladest ja kohatistest vastuoludest. Mereõiguse kodifitseerimise eesmärk on ühtlustada vastavat õigusliku regulatsiooni kvaliteeti ja muutma õiguse selgemaks

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus, mis on vastu võetud 18.02.2020 ja mis on kättesaadaval Riigikogu koduleheküljelt ning meresõiduohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis on vastu võetud 11.05.2021 ja mis on kättesaadaval Riigikogu koduleheküljelt.

Revisjoni ettevalmistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis 30. septembril 2015 mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande kavandi avalikule konsultatisoonile ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele. 

Lähteülesande kavand sisaldas kodifitseerimise elluviimise põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti mereõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ning võimalike analüüsi ülesannetega. Pärast avalikku konsultatsiooni koostati saadud tagasiside põhjal lähteülesande lõplik versioon:

Mereõiguse revisjoni töörühm ja komisjon

Indra Kaunis – töörühma juht

Heiki Lindpere – töörühma liige

Indrek Nuut – töörühma liige

Anatoli Alop – töörühma liige

komisjoni juht (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja või tema ülesandeid täitev ametnik)

komisjoni põhiliige (justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler)

Agnes Pilv – komisjoni põhiliige (keskkonnaministeerium)

Külli Aas– komisjoni põhiliige (maaeluministeeriumi kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist)

Janek Mägi – komisjoni põhiliige (siseministeerium)

Marek Rauk – komisjoni põhiliige (transpordiameti ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor)

Jaan Kalmus – komisjoni põhiliige (laevaomanike liit)

Viktor Palmet – komisjoni põhiliige ( sadamate liit)

Kaia Vask – komisjoni põhiliige (meremeeste sõltumatu ametiühing)

Revisjoni läbiviimine 

Planeeritud tegevused, tööjaotus ja ajakava on leitavad töörühma poolt kokku lepitud detailses tegevuskavas:

Mereõiguse ekspertidest koosneva töögrupi poolt valmis viis väljatöötamise kavatsust, mis on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist:

  • merendusseadustiku üldosa seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • laeva asjaõiguse ja laevaregistrite seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus ning
  • sadamaseaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus.

Viimati uuendatud 16.11.2021