Mereõiguse revisjon

Mereõiguse revisjon on käesoleval hetkel lõppenud.

Mereõiguse revisjon algas 2014. a kevadel eelmise struktuurivahendite programmperioodil 2007-2014 programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames ja lõppes 20. oktoobril 2022 viimase eelnõu – kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu – esitamisega Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks.

Töörühma töö alusdokumendiks sai ettevalmistavas etapis koostatud lähteülesanne, kuhu oli avaliku üleskutse ja ekspertide töö tulemusel koondatud mereõiguse valdkonnas analüüsimist vajavad küsimused. Töörühm koostas analüüsid ja viis väljatöötamiskavatsust, mille alusel valmis revisjonis kolm seaduse eelnõud, millest kaks on vastu võetud ja üks on esitatud Riigikogule:

  • Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 04.03.2019, 1), vastu võetud 18.02.2020;
  • Meresõiduohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 31.05.2021, 1), vastu võetud 11.05.2021;
  • Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (eelnõu toimiku nr 22-0558), 10.11.2022 esitatud Riigikogule. 

Täpsemalt on võimalik jõustunud muudatustega tutvuda Riigikogu koduleheküljel. Kooskõlastamisel esitatud ettepanekud on kättesaadavad eelnõude infosüsteemist

Revisjoni ettevalmistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis 30. septembril 2015 mereõiguse kodifitseerimise lähteülesande kavandi avalikule konsultatisoonile ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele. 

Lähteülesande kavand sisaldas kodifitseerimise elluviimise põhjendusi, plaanitavat ulatust, viisi ja üldist tegevuskava, samuti mereõiguslike probleemide kaardistust koos asutuste ja huvirühmade arvamuste ning võimalike analüüsi ülesannetega. Pärast avalikku konsultatsiooni koostati saadud tagasiside põhjal lähteülesande lõplik versioon:

Mereõiguse revisjoni töörühm ja komisjon

Indra Kaunis – töörühma juht

Heiki Lindpere – töörühma liige

Indrek Nuut – töörühma liige

Anatoli Alop – töörühma liige

Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu koostajad: 

Martti Peetsalu – töörühma juht

Eero Naaber – töörühma liige

Katerin Peärnberg – töörühma liige

Triin Kaurov – töörühma liige

Katri Paas-Mohando – töörühma liige

komisjoni juht (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajandusosakonna juhataja või tema ülesandeid täitev ametnik)

komisjoni põhiliige (justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler)

Agnes Pilv – komisjoni põhiliige (keskkonnaministeerium)

Külli Aas– komisjoni põhiliige (maaeluministeeriumi kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist)

Janek Mägi – komisjoni põhiliige (siseministeerium)

Marek Rauk – komisjoni põhiliige (transpordiameti ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor)

Jaan Kalmus – komisjoni põhiliige (laevaomanike liit)

Viktor Palmet – komisjoni põhiliige ( sadamate liit)

Kaia Vask – komisjoni põhiliige (meremeeste sõltumatu ametiühing)

Revisjoni läbiviimine 

Planeeritud tegevused, tööjaotus ja ajakava on leitavad töörühma poolt kokku lepitud detailses tegevuskavas:


Mereõiguse revisjoni läbiviimise tegevuskava 2021-2022 alusel valmis kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu. 


Mereõiguse ekspertidest koosneva töögrupi poolt valmis viis väljatöötamise kavatsust, mis on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist:

  • merendusseadustiku üldosa seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • laeva asjaõiguse ja laevaregistrite seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus,
  • meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus ning
  • sadamaseaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus.

Viimati uuendatud 18.01.2023