Õigusterminoloogia ja tõlkimine

Eesti seaduste tõlkimist võõrkeelde (eelkõige inglise keelde) ja tõlgete avaldamist Riigi Teatajas korraldab Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talitus. Ingliskeelsed tõlked Riigi Teatajas leiate Eesti akti päisest nupu „Tõlge inglise keelde“ abil või ingliskeelse otsingu kaudu.

Terminoloogias orienteerumiseks on abiks järgmised viited:

Esterm on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid. Terminibaas koondab üle 50 valdkonna terminoloogiat, näiteks põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus. Peale terminite on baasis ka organisatsioonide ja asutuste nimetusi, ametinimetusi, õigusaktide ja dokumentide pealkirju ning tõlkeprobleeme ehk fraase, mis võivad tõlkimisel raskusi valmistada.

Keeletehnoloogia kompetentsikeskuse (KTKK) eesmärgiks on kindlustada eesti keele digitaalne jätkusuutlikkus, arendades ja integreerides keeletehnoloogilisi vahendeid võimalikult laia kasutajaskonna jaoks.

Tõlkimise ja toimetamise põhimõtted

1. Sisu korrektne edasiandmine

Tõlge peab täielikult lähtuma algtekstist ning olema võimalikult täpne, selge ja üheselt mõistetav, kuivõrd algtekst seda võimaldab. Tõlge peab säilitama oma juriidilise ja sisulise tähenduse ning olema algtekstiga sisuliselt ja juriidiliselt võrdväärne.

2. Teksti loogilisus

Algtekstis korduvad olulised mõisted peavad tõlkes säilitama oma identsuse, s.t algtekstis samasugused mõisted/terminid peavad tõlkes säilitama oma identiteedi ning erinevad sõnad oma eristatavuse, kuivõrd see ei põhjusta eksitusi ega stiililist ebaühtlust.

3. Vastavus keelenormidele

Tõlge peab vastama eesti keeles ametlikult kehtivatele keelenormidele. See tähendab, et ÕSis ja "Eesti keele grammatikas" kindlaksmääratud reeglite ja normide vastu ei tohi eksida.

4. Keelepuhtus ja korrektne stiil

Tõlkes peab olema kasutatud võimalikult selget ja ökonoomset väljendusviisi. Tõlkimisel tuleb järgida eesti keelele omaseid põhimõtteid ning vältida võõrkeelte mõju. Tõlge peab olema algteksti suhtes terviklik ja ühtses stiilis. See tähendab, et kui algteksti sisu on eesti keeles võimalik väljendada ökonoomsemalt ja seejuures ei eksita kolme eelmise põhimõtte vastu, tuleb kasutada ökonoomsemat moodust. Vältida tuleb väljendusviise, mis on pärit või tuletatud vene, soome, inglise vm võõrkeelest. Algteksti mõte tuleb sihtkeele vahenditega edasi anda nii täpselt kui võimalik. Tõlke stiil peab kogu dokumendis olema võimalikult ühesugune, võtma arvesse algteksti stiili ning selle ühtsust kogu teksti ulatuses.

5. Terminid 

Kasutatav termin peab vastama kõigile eelmistele põhimõtetele, olema algteksti mõistega võrreldes võrdväärse tähenduse, hõlmavuse ja mõjuga. Kui selline termin on määratletud Eesti Vabariigi õigusaktis, tuleb kasutada seda terminit, kui see pole vastuolus keelenormiga. Sünonüümide korral tuleb kasutada levinuimat vastet. Kui seda ei ole võimalik kindlaks teha, tuleb kasutada lugejale/kasutajale arusaadavamat varianti. Termini loomisel tuleks lähtuda eesti keeles juba kinnistunud terminitest ning vältida liigset kunstlikkust.

Tõlke toimetamisel võrdleb toimetaja tõlget lähtekeelse dokumendiga, et tagada originaalteksti mõtte täpne ja korrektne edasiandmine eesti keeles ning eestikeelse terminoloogia ja korduvväljendite ühtne ja järjekindel kasutamine.

Tõlke toimetamisel parandab toimetaja tõlkes järgmised esineda võivad vead:

1. sisulised vead:

a) originaalteksti puudulik järgimine:

- vale tõlge, s.o tõlge ei anna edasi algteksti mõtet
- ebatäpne tõlge, s.o tõlge ei anna täpselt edasi algteksti mõtet (näiteks oluliste sõnade väljajätmine või sõnade lisamine, mille tõttu lause tähendus muutub)
- rõhuasetuse muutus (teema ja reema) 
- algtekstis oleva üldmõiste asendamine kitsama tähendusega mõistega sihtkeeles või vastupidi 
- numbrivead (miljon, miljard; 1000 ja 10 000); 

b) terminoloogia ja/või korduvväljendite ebajärjekindel kasutamine (näiteks ühe mõiste puhul mitme vaste kasutamine)

2. keelevead:

a) grammatilised vead (ajad, rektsioon, aluse-öeldise ühildumine jne)
b) süntaksivead (sõnade järjekord)
c) kirjavead

Toimetaja ei tee põhjendamatuid parandusi isiklikest eelistustest lähtudes. Kui toimetaja kõhkleb, kas teha parandus või mitte, siis tuleks lähtuda otstarbekuse põhimõttest: kui parandus ei ole hädavajalik, siis seda ei tehta. 

1. Sisu

Kontrolli, kas originaalteksti mõte on täpselt edasi antud. Tee parandusi, kui leiad sõnu, fraase või lauseid:
- mis muudavad algteksti tähendust
- mida saab tõlgendada erinevalt (välja arvatud juhul, kui algtekst on mitmeti mõistetav)
- mis on põhjuseta lisatud või välja jäetud 
- millest ei saa aru
- mis ei sobi konteksti

2. Keel ja stiil

Kontrolli sihtkeele kvaliteeti ja:
- paranda õigekirja-, grammatika-, süntaksi- ja kirjavahemärkide vead
- paranda vajaduse korral sõnakasutust
- muuda paremaks veidrad liigendused
- jäta välja mittevajalikud sõnad ja kordused
- ühtlusta terminite ja korduvväljendite kasutust
- paranda trükivead

3. Vormistus

Jälgi, et tõlkija ei muudaks originaalteksti ülesehitust. 

Juhend Eesti õigusaktide inglise keelde tõlkijale

Juhend on eelkõige vandetõlkidele mõeldud abivahend, mis peaks aitama saavutada ühtlasema keelekasutuse Eesti õigusaktide ingliskeelsetes tõlgetes, aga juhendist võib olla abi ka teistele inglise keele õigustõlkijatele ja ametnikele.

Tegu ei ole kõikehõlmava materjaliga, vaid esimese katsega vandetõlkide kasutatavaid keelendeid ühtlustada. Juhendit on kavas edaspidi täiendada.

Need suunised teenivad keelekasutuse ühtlustamise eesmärki ennekõike riigi tellimusel valmivate Eesti seaduste ja määruste ingliskeelsete tõlgete kontekstis. Eesti õigusaktid moodustavad omaette terviku ning nende ülesehitus ja avaldamiskeskkond seavad tõlgetele ka teatavad tehnilised piirangud, mis tõlkevalikuid mõjutavad.

Mis puudutab inglise keele õigekirja, siis tuginetakse juhendis ennekõike Oxfordi ülikooli 2016. aasta stiilijuhendi (praegu värskeim versioon) nõuannetele. Seda allikat tuleks käsitleda käesoleva juhendi lisana.

Kui õigusakti inglise keelde tõlkimise käigus tekib küsimusi või tähelepanekuid, mida juhendis ei ole käsitletud ja mis võivad mõjutada kõiki õigusaktide eesti-inglise tõlkeid laiemalt, siis edastage need palun Riigi Teataja talitusele ([email protected]). Püüame leida neile esimesel võimalusel vastuse ja juhendit täiendada.

est uk lipud

Arvestades, et Eesti õigus on tihedalt läbipõimunud Euroopa Liidu õigusega ja Euroopa Liidu õigusaktide ingliskeelsetes versioonides kasutatakse Briti kirjapilti, siis kasutame seda ka eesti-inglise tõlgetes.

Näiteid: analogue, analyse, manoeuvre, fulfil, defence, licence (n) / license (v), practice (n) / practise (v), labour, favour, litre, metre, centre.

Kõik paragrahvist kõrgemalseisvad struktuurielemendid kirjutatakse ka lause sees suure algustähega.

osa

Part

peatükk

Chapter

jagu

Uus: Subchapter Division

jaotis

Uus: Division Subdivision

alljaotis

Uus: Subdivision Sub-subdivision

paragrahv

section / §

lõige

subsection

punkt

clause

Paragrahv kirjutatakse sõnaga välja vaid lause alguses (nt Section 5 sets out the rules...), sest lause ei tohiks alata sümboli ega numbriga. Lause sees eelistatakse paragrahvi ja numbri kombinatsiooni puhul tõlkes sümbolit §, isegi kui eestikeelses tekstis on sümboli asemel kasutatud sõna (nt Valijate nimekirja koostamise aluseks on käesoleva seaduse paragrahvis 8 sätestatud vähemusrahvuse rahvusnimekiri. / The polling list is prepared on the basis of the list of nationalities of national minorities set out in § 8 of this Act.).

Kui viidatakse mitmele paragrahvile korraga või paragrahvide vahemikule, siis kasutatakse mitmuse väljendamiseks topeltsümbolit §§ (nt in §§ 78–80 of this Act / in §§ 55 and 57 of this Act).

Lõige (subsection) ja punkt (clause) kirjutatakse alati lühendamata ja väikese algustähega (nt Käesoleva seaduse § 15 lõike 2 punkti 8 kohaselt ... / Under clause 8 of subsection 2 of § 15 of this Act, ...).

Lõigete ja punktide numbrite ees ja järel ei kasutata sulge (nt käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja lõike 2 punktis 3 / in subsection 1 and clause 3 of subsection 2 of this section).

He or she, he/she, s/he jms lahendusi tuleks vältida. Nende asemel kasutatakse sooneutraalset vastet they (nt identify the person responsible and take their advice), mis annab lugejale mõista, et isiku sugu ei ole tähtis. Täpsemalt vt Oxfordi ülikooli stiilijuhendi lk 26 ja https://www.merriam-webster.com/video/the-awkward-case-of-his-or-her. Siiski tuleb ainsuse they kasutamisel pidada silmas seda, et kui sättes tähistatakse mitmuse asesõnaga they muid olemeid, ei pruugi ainsuse they olla sobiv lahendus.

Kui kontekst võimaldab, saab sellisel juhul tõlkes kasutada isiku (ameti/kutse)nimetust (nt the police officer, the minister, the notary jne), asesõna sootuks välja jätta (nt the chair expressed his/her/its dissent), kasutada määravat artiklit (nt a member of the Court of Auditors may be deprived of the right to a pension (mitte his/her right)) või korrata eeltoodud nimisõna (nt this does not apply when a passenger misses a connecting flight for which the passenger has a reservation) tingimusel, et lause loetavus ja selgus seetõttu ei kannata.

Lühendite kirjutamisel ei kasutata punkti ja lühendid (sh ladinakeelsed) kirjutatakse püstkirjas.

lk 18

lk 28–38

p 18

pp 28–38

nr

No

s.o

ie

nt

eg

jne

etc

mh

among other things / among others (mitte inter alia), olenevalt kontekstist

sh

incl

Eesti keeles lühenditena esitatud, kuid inglise keeles tundmatud terminid tuleks tõlkida ja välja kirjutada. Erandi võib teha juhul, kui lühend esineb samas tekstis korduvalt. Sel juhul tuleks termin esimesel korral välja kirjutada ning edaspidi lühendada ingliskeelset nimetust. Erandiks on seaduste lühendid (nt KrMS), kui neid on eestikeelses tekstis kasutatud.

Kümnendarvud eraldatakse punktiga (1.36), tuhandelised komaga (1,000; 10,000).

Protsendid kirjutatakse eestikeelsele lähtetekstile tuginedes kas sõnadega (per cent) või sümboliga (%).

Murdarvud

Kui murdarvud sõnadega välja kirjutatakse, oleneb sidekriipsu kasutus sellest, kas tegemist on täiendiga või mitte.

Otsuse poolt peab olema kaks kolmandikku liikmetest.

Two thirds of the members must be in favour of the decision.

Riigikogu töö ajagraafikut võib Riigikogu muuta kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsusega, välja arvatud käesoleva seaduse § 47 lõike 1 punktis 1 ettenähtud juhul.

The Riigikogu may, by a resolution passed by a two-thirds majority of its members, change its working schedule, except for the part set out in clause 1 of subsection 1 of § 47 of this Act.

Püstkiri

Institutsioonide eestikeelsed nimetused: the Riigikogu, Eesti Pank

Kaldkiri

Publikatsioonid: the Riigi Teataja, official publication Ametlikud Teadaanded

Numbri ja ühikulühendi vahel kasutatakse mittekatkestavat tühikut (nt 390 km, 12 kg), aga kui numbrile järgneb sümbol, siis kirjutatakse tühikuta 15°C (pikemalt aga 15° Celsius).

Osade, jagude jms pealkirjade lõpus tuleb tühikuid vältida. Samuti ei tohi sisestada reavahetusi pealkirjadesse teksti sisse (ei Enter-klahvi ega klahvikombinatsiooniga Shift + Enter). See tekitab Riigi Teataja konverteris vea. Reavahetus peaks olema elemendi lõpus.

Rahaühikud kirjutatakse eestikeelsest tekstist lähtudes kas:

  • ISO-lühendiga: EUR 6,400 (lühendi ja numbri vahel on tühik);

  • sümboliga: €6,400 (sümboli ja numbri vahel tühikut ei ole);

  • numbri ja sõnaga: 6,400 euros (kuna inglise keeles on lubatud sellises kombinatsioonis kasutada nii loendatavat kui ka mitteloendatav varianti (s.o 6,400 euro või 6,400 euros) ja inglise keele tõlkijate keelekasutusest nähtub, et eesti-inglise keelesuunal kiputakse rohkem kui ühe euro puhul kasutama ka tõlkes sõna „euro“ mitmuses (s.o euros), siis järjepidevuse huvides eelistame läbivalt mitmuse vormi euros olukordades, kus tegemist on rohkem kui ühe euroga).

Kuupäevad

Kehtivusmärgetes ei tohi kuupäevi tõlkes muuta (nt 31.12.2020). Teksti sees kirjutatakse kuu nimetus välja ja eessõnu ei lisata (nt 31 December 2020, mitte the 31 of December 2020). Kui on märgitud vaid kuupäev ja kuu, siis tuleb kõigepealt kirjutada kuupäev numbritega ja seejärel kuu nimetus (nt 31 December).

Kellaaeg

Kellaajad kirjutatakse 24 tunni süsteemis ja tunnid-minutid eraldatakse kooloniga (nt 22:30, 05:15).

Sidekriips ja mõttekriips

Sidekriipsu kasutatakse co-eesliite korral, nagu co-operate või co-ordinate, aga mitte re-liite puhul, nagu reuse või reopen, välja arvatud juhul, kui sõna algustäht on e: re-evaluate, pre-emptive.

Vahemiku tähistamiseks kasutatakse mõttekriipsu (n-kriips, Alt + 0150): 1,200–1,300 citizens, subsections 5–8 (ilma lõikeid tähistavate sulgudeta). Sama kehtib ka sätte all muutmismärkes selle osade eraldamisel: [Repealed – RT I, 19.12.2020, 1 – entry into force 01.01.2021].

Negatiivse arvu ees oleva miinusmärgi puhul lisatakse n-kriips numbri ette ilma tühikuta.

 

Jutumärgid

Kasutatakse ühekordseid jutumärke 6-9-põhimõttel (s.o ‘ ... ’ ehk Alt + 0145 ja Alt + 0146).

Õigusaktide ning nende osade, peatükkide, jagude, jaotiste, alljaotiste ja lisade pealkirjad, ametiasutuste ja nende struktuuriüksuste nimetused ning ametikoha täisnimetused kirjutatakse läbiva suure algustähega (v.a eessõnad, sidesõnad ja artiklid).

Andmekogude/registrite (nt karistusregister, äriregister jms) nimetused kirjutatakse väikese algustähega.

Artiklite kasutamist õigusaktide ning nende osade, peatükkide, jagude, jaotiste, alljaotiste ja lisade pealkirjades tuleb võimaluse korral vältida (v.a juhul, kui artikli kasutamine on täpsuse ja selguse huvides).

Paragrahvide pealkirjades kasutatakse vajaduse korral artikleid.

Võimaluse korral järgitakse eestikeelse teksti loogikat, aga alati ei ole see siiski võimalik või soovitatav. Näiteks kui nimisõna vorm kattub omadussõnaga, siis on parem kasutada mitmuse vormi (nt kemikaaliseadus – Chemicals Act, mitte Chemical Act).

Kuigi üldkeeles on soovitatav pikki lauseid vältida, siis tõlgetes lauseid ei tükeldata – lausepiirid peavad säilima. Vajaduse korral kasutatakse mõttekriipse, semikoolonit vm sobivat lahendust.

Sõna shall kasutamist tuleks vältida. Põhjalikum selgitus selle kohta on esitatud siin: Paul Kendall Cooper, ‘Is there a case for the abolition of ‘shall’ from EU legislation?’ (2011) RGSL Research Papers, No. 1. Arvutivõrgus: https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/22/1-cooper-final.pdf (01.07.2021). Sõna shall asemel kasutatakse olenevalt kontekstist kas ajavormi Present Simple ja modaalverbi must (peab, tuleb jms) või väljendit to be required to või to be to (olema kohustatud) jms.

Kauplemise taotleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes taotleb väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele võtmist või kelle taotlusel on väärtpaberid reguleeritud turul kauplemisele võetud, sealhulgas emitendi nõusolekuta.

For the purposes of this Act, ‘person asking for approval to trade’ shall mean means a person who applies for the approval of securities for trading on a regulated market or at whose request securities have been approved for trading on a regulated market, including without the issuer's consent.

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete või dokumentide muutumisest tuleb inspektsiooni teavitada võimaluse korral vähemalt üks kuu ette.

 

Where possible, the Supervision Authority shall must be notified of changes in the information or documents specified in subsection 1 of this section at least one month in advance.

Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud väärtpaberite pakkumise korral peab prospekti koostama ja selle avalikustama ...

In the case of offering the securities specified in subsection 6 of this section, the prospectus shall must be drawn up and made public...

Kui isik on kohustatud üle andma kindlaksmääratud asja, peab ta asja eest kuni üleandmiseni hoolitsema mõistlikul viisil.

Where a person is required to hand over a specific item of property, the person must take reasonable care thereof until handover. If a person is required to deliver a specific thing, the person shall take reasonable care of the thing until delivery.

käesoleva seaduse alusel

on the basis of this Act

käesoleva seadusega sätestatud alus(t)el ja korras

on the ground(s) (kui tegu on õiguslike alustega) and in accordance with the rules provided by this Act VÕI

in accordance with the principles (kui aluste all peetakse silmas põhimõtteid) and rules provided by this Act

... kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

..., unless otherwise provided by this Act.

... kui käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti

..., unless otherwise provided by this Act or legislation established on the basis of this Act.

 

käesoleva seadusega ettenähtud

prescribed by this Act

käesolevas seaduses nimetatud juhtudel

in (the) events specified in this Act

käesoleva seaduse tähenduses

for the purposes of this Act

käesolevas seaduses sätestatu

the provisions of this Act

käesoleva seadusega vastuolus

in conflict with this Act

käesoleva seaduse kohaldamisala

scope of application of this Act

käesoleva seaduse reguleerimisala

scope of regulation of this Act

käesoleva seadusega sätestatud / käesolevas seaduses sätestatud

provided by this Act / provided in this Act

käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras

on the conditions and in accordance with the rules provided in this Act

 

Kui kontekstist ei selgu, kas tegemist on käesoleva või muu seadusega, siis tuleb seda täpsustada seaduse tõlke tellinud ministeeriumi ekspertide abiga. Kui selgub, et tegu on muu seadusega, mille nimetus on taotluslikult jäetud täpsustamata, siis kasutatakse tõlkes võimaluse korral vastet an Act. Kui sõna „seadus“ all aga peetakse silmas hoopis õiguskorda, kõiki õigusakte kogumis või õigusvaldkonda laiemalt, siis kasutada vastena nullartikliga law.

osaliselt

in part, mitte partially (nt muutmismärgetes)

valdkonna eest vastutav minister

minister in charge of the policy sector (VVSist tuleneb, et valdkonna all peetakse silmas laiemat poliitikavaldkonda, mis ministri valitseda on usaldatud)

vajaduse korral / vajadusel (ehk „kui on vaja“)

 

 

 

 

 

 

where necessary (seadustes sisalduvates tingimuslausetes ei anna seadusandja enamasti hinnangut tingimuse täitumise tõenäosuse kohta, vaid kirjeldab neutraalselt olukorda, kus tingimus on täidetud – seega kui sõna „kui“ asemele on tinglikult võimalik panna väljend „olukorras, kus“, tuleks tõlkes kasutada vastet where)

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis

 

Hankelepingu peab hankija sõlmima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 20 000 eurot.

in a form (format) reproducible in writing

 

The contracting authority or entity must award a public contract in a form reproducible in writing where the value of the contract is at least 20,000 euros.

 benefited

-          comprise (comprise of)

-          co-operation (sidekriipsuga, mitte cooperation)

-          consider (consider as)

-          deem (deem as)

-          dependant (nimisõna) / dependent (omadussõna)

-          email (väikese algustähega ja sidekriipsuta)

-          enquire/enquiry vs. inquire/inquiry

o   Garner’s Dictionary of Legal Usage: enquiry is the regular BrE form for the word equivalent to question. By contrast, inquiry in BrE means “an official investigation”. In AmE, inquiry serves in both senses.

-          focused

-          instalment

-          internet (väikese algustähega)

-          judgement (moraalne hinnang)

-          judgment (kohtuotsus)

-          less vs. fewer (less viitab mitteloendatavale, fewer aga loendatavale: nt less space, fewer rooms)

-          liaise/liaison

-          licence (nimisõna), license (tegusõna)

-          manoeuvre

-          no-one (sidekriipsuga)

-          notary (mitte notary public, kellel tänapäeval puudub õigusharidus)

-          practice (nimisõna)/ practise (tegusõna)

-          program (arvutiprogramm)

-          programme (ürituse programm)

-          resign (tagasi astuma)

-          re-sign (dokumenti uuesti allkirjastama)

-          pronouncement (välja kuulutama)

-          pronunciation (hääldama, väljakuulutamise tähenduses arhaism)

Tähtaeg (olenevalt kontekstist time limit, term, period vms) lõpeb tähtpäeva saabumisel. Tähtaeg kulgeb, kuid tähtpäev (closing date, deadline, due date vms) saabub. Neid mõisteid kasutatakse lähtetekstis sageli valesti (tihti kasutatakse sõna „tähtaeg“, ent laiemast kontekstist on selgesti tuletatav, et tegelikult peetakse silmas siiski tähtpäeva). Tõlkides tuleb sellises olukorras lähtuda mitte sõnast, vaid mõttest.

Välislepingud

Välislepingute ja muude ingliskeelsete õigusdokumentide tõlked eesti keelde on andnud palju arutlusainet nii ametkondades kui ka avalikkuses. Et üht ja sama ingliskeelset fraasi on võimalik eesti keeles mitut moodi sõnastada, siis on selge, et ühese mõistetavuse huvides peaksid nende originaalkeeles sõnasõnaliselt kattuvad osad olema ka eesti keelde tõlgitud ühtmoodi.

Allpool pakume valiku sagedamini esinevatest väljenditest, mida on arutanud justiitsministeeriumi, välisministeeriumi ja õigustõlkekeskuse esindajad. Väljendid on püütud reastada selle järgi, kuidas nad konventsioonis ette tulevad. Täpsem juhend välislepingute tõlkimiseks on leitav välisministeeriumi kodulehelt. 

it shall be a matter for the domestic law of each contracting state to determine...-

osalisriigi õiguses sätestatakse (~ nähakse ette)

any party may propose amendments to this convention

osalisriik võib teha ettepanekuid konventsiooni muutmiseks

have agreed as follows:

on kokku leppinud järgmises. NB! Eestikeelne lause lõpeb punktiga

the other states party to the Convention, signatory hereto

muud (~ teised) konventsioonile allakirjutanud osalisriigid

object and purpose (of the convention)

Sätte sisust olenevalt võib olla kas reguleerimisala (~reguleerimisvaldkond) või eesmärk

for the purposes of this convention:

konventsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid:

Tõlge ei kopeeri ingliskeelset sõnastust, kuid annab sisu täpselt edasi.

field of application

kohaldamisala (~ kohaldamisvaldkond)

scope of the convention

konventsiooni reguleerimisala (~ reguleerimis-valdkond)

definitions

mõisted

jurisdiction

Riigi puhul jurisdiktsioon, muu institutsiooni puhul pädevus

amendment proposed

[esitatud] muudatusettepanek

this Convention shall be open for signature by the Member States of the Council of Europe

konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele

Jõustamise asjaolud 

this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven states, of which at least five member states of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph

konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil seitse riiki, kellest vähemalt viis on Euroopa Nõukogu liikmesriigid, on konventsiooniga eelmise lõike [sätete] kohaselt ühinenud 

NB! Säte on ülekasutatud. Kui see ära jätta, siis mõte ei muutu

any state may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this convention shall apply

riik võib alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi [või territooriumid], mille suhtes konventsiooni kohaldatakse

at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession:

a any state may declare that it reserves the right to

alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes võib riik deklareerida, et ta jätab endale õiguse …

no other reservation may be made

muid reservatsioone ei või teha

in witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention

selle kinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud

the Secretary General of the Council of Europe shall notify the Member States of the Council, the other States Party to the Convention, the European Economic Community and any State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention of:

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb nõukogu liikmesriikidele ja teistele konventsiooni osalisriikidele ning Euroopa Majandusühendusele ja riikidele, kes on konventsiooniga ühinenud või keda on kutsutud konventsiooniga ühinema, teatavaks iga:

"a any signature

allakirjutamise

"b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession

ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja

"c any date of entry into force of this convention in accordance with the provisions of articles 29, 30 and 31

konventsiooni artiklite 29, 30 ja 31 kohase jõustumise kuupäeva

"d any report established in accordance with the provisions of article 22

artikli 22 kohaselt koostatud aruande

e any other act, declaration, notification or communication relating to this convention- - e) 

konventsiooniga seotud muu akti, deklaratsiooni, teate või teadaande

done at Strasbourg, the 5th may 1989, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe

koostatud 5. mail 1989 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi

the Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each Member State of the Council of Europe

Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele

the instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General

ratifitseerimis- ja heakskiitmiskirjad ning ametliku kinnitamise dokumendid antakse hoiule peasekretärile

this Convention shall remain open for accession by any state

konventsioon on ühinemiseks avatud kõigile riikidele

this Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States

konventsioon jõustub üheksakümnendal päeval pärast päeva, mil peasekretärile antakse hoiule kahekümnes ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskiri

a party may denounce this convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General

osalisriik võib konventsiooni alati denonsseerida peasekretärile saadetava kirjaliku teatega

such denunciation shall take effect for the party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General

denonsseerimine jõustub osalisriigi suhtes pärast aasta möödumist päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud

at any time after three years from the date on which this convention has entered into force for a party, that party may withdraw from the convention by giving written notification to the Depositary

pärast kolme aasta möödumist päevast, mil konventsioon osalisriigi suhtes on jõustunud, võib osalisriik konventsioonist alati taganeda, esitades hoiulevõtjale kirjaliku teate

withdrawal shall be effective one year from receipt of notification by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification

taganemine jõustub ühe aasta möödumisel päevast, mil hoiulevõtja on saanud teate, või teates täpsustatud hilisemal kuupäeval.

any Party may propose an amendment to this Convention

osalisriik võib esitada konventsiooni muudatusettepaneku

the text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment

muudatuse ja selle põhjenduse tekst esitatakse peasekretärile, kes edastab teksti heakskiitmiseks teistele osalisriikidele

if a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment

kui muudatuse edastamisest alates kahekümne nelja kuu jooksul ei ole ükski osalisriik sellele vastu vaielnud, [siis] loetakse muudatus vastuvõetuks; muudatus jõustub osalisriigi suhtes muudatusega nõusolekut kajastava dokumendi peasekretärile hoiule andmisest alates üheksakümne päeva möödudes

the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this convention are equally authentic

konventsiooni araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed

NB! Keeled reastatakse tähestiku järgi

the Secretary-General shall be the Depositary of this convention

konventsiooni hoiulevõtja on peasekretär

done at Vienna, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight

koostatud ühes eksemplaris kahekümnendal detsembril tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal Viinis

NB! Enne on aja-, seejärel kohamäärus. 

Viimati uuendatud 05.04.2022