Õigusloomejuristide arendamine

Õigusloomejurist on eelnõu juriidilist kvaliteeti kontrolliv jurist (õigusosakonnaga ministeeriumis õigusosakonna jurist).

Õigusloomekonverentsid

Õigusloomejuristidele ja eelnõude keeletoimetajatele korraldatakse õigusloojate konverentsi ja õiguskeelepäeva. Need toimuvad vaheldumisi üle aasta sügiseti. Esimene õigusloojate konverents peeti 2015. aastal.  

Õiguskeelepäeva traditsioon on pikem. Esimene kohtumine toimus 1995. aastal ning 2020. aastal toimus juba XXVII õiguskeelepäev. 

2017. aastal kogunesid Euroopa Liidu Nõukogu Eesti eesistumise ajal parema õigusloome direktorid Tallinnas, et arutada õigusloome kvaliteediga seonduvaid küsimusi.

Õigusloomejuhtide ümarlaud

Õigusloomejuhtide ümarlaud koguneb septembrist maini kord kuus. Ümarlaud koondab ministeeriumide, Riigikantselei ja õigusloomeprotsessiga seotud põhiseaduslike institutsioonide õigusloomejuhte, et tutvustada üksteisele oma valdkonda ning anda ülevaade kavandatavatest õigusloomealgatustest.

Ümarlauale on kutsutud esinema ka praktikuid ja õigusteadlasi. Ümarlaua ülesanne on muu hulgas kinnitada õigusloomejuristide koolituste teemad. Ümarlaua põhieesmärk luua soodsad tingimused asutustevaheliseks sujuvamaks koostööks

Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja rakendamise analüüsid

Euroopa Liidu õiguse analüüsimist kasutatakse EL direktiivide ülevõtmiseks või EL määruste rakendamiseks. Eesmärk on leida Eesti õiguse parendamiseks või Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimiseks Eestile parimad lahendused. Analüüsi algatamise ettepanekuid on võimalik esitada kõikidel ministeeriumidel.

Tegevuse elluviija on Justiitsministeerium. Tegevus toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondist kaasrahastatava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse „Õigusloome arendamine“ raames.

Tutvu valminud analüüsidega siin. 

Õigusloomeakadeemia

Õigusloomejuristide koolitamiseks on ellu kutsutud Õigusloomeakadeemia. Õigusloomeakadeemias korraldatakse Justiitsministeeriumi juhtimisel koolitusi selleks, et laiemalt ja terviklikumalt arendada õigusloomejuristide erialaseid oskusi ning soodustada omavahelist suhtlemist.

Alates 01.05.2014 kuni 31.12.2021 toimusid õigusloomejuristide koolitused Euroopa Liidu Sotsiaalfondist kaasrahastatava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse „Õigusloome arendamine“ raames. 

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist (kaas)rahastatava meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuse „Õigusloome arendamine“ raames toimusid õigusloomejuristidele veel õppereisid, seminarid ja konverents ning toimus õigusloomejuristide järelkasvuprogramm. Viimane õigusloojatele suunatud konverents toimus 14. oktoobril 2021. Viimane järelkasvuprogramm toimus 2019. a. 

Koolituste sihtrühmaks on ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid, põhiseaduslikes institutsioonides (Riigikogu Kantselei, Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei) õigusloomega kokku puutuvad juristid. Vabade kohtade korral kaasatakse koolitustesse õigusloomes osalevad ministeeriumide sisuosakondade juristid.

Koolituste teemad kinnitab õigusloomejuhtide ümarlaud.

2021. aastal toimusid õigusloomeakadeemia järgmised koolitused:

  • Korrakaitseõigus ja hädaolukorra seadus
  • Põhiseaduspärasuse kontrollimine
  • Koostöö ja läbirääkimise, sealhulgas konfliktide ja vastasseisude lahendamise oskuste arendamine                                            
  • Poliitikakujundamise protsessis osalemine, argumenteerimine, veenva esinemise ja esitlusoskuse arendamine

Koolitusi aitab korraldada Tartu Ülikool. Varasemate koolituste materjalid leiad lehe lõpust. 

Seotud dokumendid

Viimati uuendatud 25.10.2022