Revisjonid

Justiitsministeerium viib projekte „Õiguse revisjon“ ja „Õigusloome arendamine“ ellu riigisekretäri 19.12.2014 käskkirja nr 42 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tulemuste saavutamiseks“ alusel. Tegevuste eesmärk on arukas õigusloome revideeritud valdkondades ja kvaliteetsem õigusloome kujundamine.
Euroopa Sotsiaalfond

Projektide rakendusasutus on riigikantselei ja rakendusüksus on rahandusministeerium.

Projekt „Õiguse revisjon“ kestab 01.04.2014–31.12.2022. 

Projekt „Õigusloome arendamine“ kestab 01.05.2014–31.12.2021 (õigusloomejuristide koolitused) ja 01.01.2015–31.12.2021 (õppereisid, konverentsid, 2019. a lõppes järelkasvuprogramm) ja 01.06.2021-31.12.2022 (Euroopa Liidu õiguse ülevõtmise ja rakendamise analüüsid).

Projektide eelarve: projekti „Õiguse revisjon“ eelarve on 1 420 449,47 eurot (85% Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, 15% riiklik kaasfinantseering) ja projekti „Õigusloome arendamine“ eelarve on 402 029 eurot (õigusloomejuristide koolitused ja õppereisid/konverentsid: 85% Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, ülejäänu jaguneb riikliku kaasfinantseeringu ja omafinantseeringu vahel; Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine ja rakendamise analüüsid: 85% Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaafond + riiklik kaasfinantseering, 15% mitteabikõlblik omafinantseering.)

Projektijuht: Annika Leevand, [email protected].

Viimati uuendatud 24.10.2022