Teadustööd

Justiitsministeerium toetab üliõpilaste teadustööde riikliku konkurssi, mille eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

Alates 2022. aastast toetab Justiitsministeerium üliõpilaste teadustöid riikliku konkursi kaudu.

Selleks oleme pannud välja eripreemiad avaliku, era- ja karistusõiguse ning õigusloomealastele teadustöödele, kokku 6000 eurot. Lisaks võimalus avaldada artikkel ajakirjas Juridica või Õiguskeel.

2023. aastal pälvisid justiitsministeeriumi eripreemiad :

Heidi Hein rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe „ÕIGUSAKTI ARUSAADAVUSE ANALÜÜS MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEMIDE SEADUSE EELNÕU NÄITEL"

Kristo Kippa magistriõpe „TARBIJAKREDIIDILEPINGU REGULATSOONI KOHALDAMINE BUY NOW PAY LATER ( OSTA NÜÜD, MAKSA HILJEM) ÄRIMUDELILE";

Katariina Kuum magistriõpe „PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELVALVE EUROOPA LIIDU ÕIGUSEGA SEOTUD NORMIDE ÜLE"; 

Annemari Õunpuu doktoriõpe „KOMMERTSPANT ETTEVÕTJA VALLASVARALE"

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.
 

2022. aastal pälvisid justiitsministeeriumi eripreemiad :

Karl Joonas Kendla bakalaureusetöö „HAGI TAGAMISEGA TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE NÕUE";

Anna Leena Neeringi magistritöö „KESKKONNAKAITSE RAHVUSVAHELISES KRIMINAALÕIGUSES“;

Lisette Põllu magistritöö „PATENDI JA ÄRISALADUSE KAITSE INTEGREERIMINE KAASAEGSES LEIUTISTE KAITSES“;

Marge-Reet Uski magistritöö „HALDUSÕIGUSE ÜLDOSA REFORM EESTI VABARIIGIS 1990. AASTATE TEISEL POOLEL - HALDUSKORRALDUSE SEADUSE KÜSIMUS“.

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Viited

Eesti Teadusagentuur

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Era- ja avaliku õiguse, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2020/21 

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse, eraõiguse, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2020/21. aasta konkursile laekus üheksa tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus.

Komisjon valis konkursi võitjaks Kristi Värgi magistritöö „ISIKUANDMETE VASTUTAVA JA VOLITATUD TÖÖTLEJA KONTSEPTSIOONI RAKENDAMINE ANDMEKOGUDES“ ning autasustab teda 1000-eurose stipendiumiga.

Komisjoni soovil väärivad tunnustust ja 500-eurost stipendiumi järgmised konkursil osalenud tööd:

Airiin Antsoni magistritöö „ELEKTROONILISE SIDE ANDMETE SÄILITAMISE JA PÕHIÕIGUSTE TAGAMISE VAHEKORD KRIMINAALMENETLUSES

Rene Kärneri magistritöö „RIIGI OTSUSTUSRUUM LASTE VAKTSINEERIMISEL LAPSE ÕIGUSTE JA VANEMA OTSUSTUSVABADUSE KONTEKSTIS“ 

Merily Rooli magistritöö „RAAMLEPINGUGA SEONDUVAD AKTUAALSED ÕIGUSLIKUD PROBLEEMID

Keiti Roosbaumi magistritöö „INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSVAJADUSTE KAJASTAMINE EESTI ÕIGUSLOOMES

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2019/20 

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse, eraõiguse, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2019/20. aasta konkursile laekus seitseteist tööd.

Võidutööd valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Komisjon valis konkursi võitjad välja avaliku õiguse, eraõiguse, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Lisaks vääris tunnustust igas valdkonnas veel üks töö.

Avaliku õiguse valdkonnas võitis konkursi Martin Lambingi magistritöö „Päästeameti pädevus ja ülesanded ohuolukorras varjumise korraldamisel elanike kaitseks. Komisjon autasustab teda 700-eurose stipendiumiga.

Eraõiguse valdkonnas võitis konkursi Carmen Linnumäe magistritöö „Kohtutäituri õigused ja kohustused suhtluskorra lahendite täitmisel“. Komisjon autasustab teda 700-eurose stipendiumiga.

Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse valdkonnas võitis konkursi Indrek Kuusk. Tema magistritööd „Veebisisu jagamise teenuse osutaja kohustused ja vastutus autoriõiguse kaitsel internetis osapoolte põhiõiguste õiglase tasakaalu kontekstis“ otsustas komisjon autasustada 700-eurose stipendiumiga.

Komisjoni soovil väärivad tunnustust ja 300-eurost stipendiumi järgmised

konkursil osalenud tööd:

Avaliku õiguse valdkonnas Liisa Maria Kuuskmaa magistritöö „Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ning andmesubjekti õiguste kaitse Tervise Infosüsteemi kogutud terviseandmete kasutamisel kliiniliste otsuste tugisüsteemide arendamiseks ja rakendamiseks“

Eraõiguse valdkonnas Liisa Raie magistritöö „Äriühingu asukoha ja juhatuse asukoha lahutamise õiguslikud probleemid“

Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse valdkonnas Gerli Helene Gritsenko magistritöö „Konkurentsiõigusest tulenevad piirangud ühispakkumuse ja ühistaotluse kaudu koostöö tegemise seaduslikkusele riigihangetes“

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjaid ja tänab kõiki konkursil osalejaid. 

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2018/2019

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2018/2019. aasta konkursile laekus seitse tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Komisjon valis konkursi võitjaks Merit Jakobsoni magistritöö „Pööratud tõendamiskohustuse ja süüdimõistmisest sõltumatu konfiskeerimise rakendatavus rahapesukahtlusega vara suhtes“ (993.6 KB) ning autasustab teda 1000-eurose stipendiumiga.

Teise koha saavutas Dmitri Koroljov magistritöö „Ettevõtja kõrvaldamine riigihankest konkurentsieelise tõttu“ (752.73 KB) ning komisjon autasustab teda 900-eurose stipendiumiga.

Kolmanda koha pälvis Kristena Paalmäe magistritöö „Andmete ülekandmise õigus isikuandmete kaitse üldmääruses“ (1019.31 KB) ning komisjon autasustab teda 800-eurose stipendiumiga.

Komisjon soovib tunnustada ja 300-eurose stipendiumiga autasustada konkursil osalenud Ingeri-Helena Kakko uurimistööd „Kohalduva välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine Eesti kohtutes“ (294.62 KB).

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2017/2018

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2017/2018. aasta konkursile laekus kuus tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Komisjon valis konkursi võitjaks Reet Lääne magistritöö „Lapse õigus era- ja perekonnaelu kaitsele lapseröövi menetluses“ (662.25 KB) ning autasustas teda 1500-eurose stipendiumiga. Komisjon tõi esile eelkõige teema sisukat ja põhjalikku käsitlust ning uuenduslikkust.

Teise koha saavutas Mariliis Toomiste magistritöö „Seisukoha küsimine Riigikohtult: kasutamata võimalus?“ (762.15 KB) ning komisjon autasustas teda 1500-eurose stipendiumiga. Komisjoni hinnangul on teadustöö teemapüstitus intrigeeriv ja mõtlemapanev ning murekoha esiletoomine tänuväärne.

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2016/2017

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2016/2017. aasta konkursile laekus kuus tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Komisjon valis konkursi võitjaks Albert Linntami magistritöö „Euroopa Komisjoni kaalutlusõiguse piirid raskustes ettevõtjatele osutatava riigiabi hindamisel“ (1.27 MB) ning autasustab autorit 1500-eurose preemiaga. Võidutöö puhul tunnustab komisjon eelkõige teema aktuaalsust ja uuenduslikkust ning leiab, et töö on väärtuslik õiguspoliitika riigiabi valdkonnas.

Teise koha saavutas Kätlin Helena Sehver oma magistritööga „Privaatsusõiguse riive proportsionaalsuse hindamise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses elektroonilise side andmete kaitse valdkonna näitel” (844.86 KB). Komisjon autasustab teda 900-eurose preemiaga. Komisjoni hinnangul on teadustöö teema oluline ja aktuaalne ning selle järeldused on hästi kastutatavad andmekaitsereformis.

Väga tugeva tööna märgiti ära ka kolmanda koha saavutanud Carolin Toomingase magistritöö „Transnatsionaalne haldusakt Euroopa Liidu ja Eesti õiguses“ (1.05 MB).

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2015/2016

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2015/2016. aasta konkursile laekus kümme tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Komisjon valis konkursi võitjaks Meeli Rondeli magistritöö „Jälitustoimingutega kogutud andmete töötlemine informatsioonilise enesemääramisõiguse riivena“ (735.44 KB) ning autasustab teda 1000-eurose preemiaga. Võidutöö puhul toob komisjon esile eelkõige teema aktuaalsuse ning põhjaliku käsitluse.

Väga tugeva tööna leidis konkursil äramärkimist ka Kristel Urke magistritöö „Rahvusvahelise kaitse taotlejad – kes vastutab solidaarses Euroopas?“ (692.88 KB).

Justiitsministeerium õnnitleb konkursi võitjat ja tänab kõiki konkursil osalejaid.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2014/2015 

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2013/2014. aasta konkursi võidutööd hindas justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Konkursi võitis Paloma Krõõt Tupay oma doktoritööga „Verfassung und Verfassungsänderung in Estland. Eine Analyse zu Theorie und Praxis mit vergleichenden Anmerkungen zum deutschen Recht.“ („Põhiseadus ja põhiseaduse muutmine Eestis. Teooria ja praktika analüüs võrdlevate märkustega Saksa õiguse kohta“).

Doktoritöö valmis Kölni ülikoolis, selle juhendajad olid Kölni ülikooli Ida-Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse instituudi direktor professor Angelika Nußberger ning Tartu ülikooli riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja, rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Komisjon tänab konkursi võitjat olulise panuse eest Eesti põhiseaduse ajaloo ja arengu uurimisse ning autasustab teda 1000-eurose preemiaga.

Kirjastus Berliner Wissenschafts-Verlag avaldab töö 2015. aasta sügisel.

Era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursi tulemused 2013/2014

Justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2013/2014. aasta konkursile laekus kaheksa tööd.

Võidutöö valis välja justiitsministeeriumi ametnikest koosnev hindamiskomisjon, mida juhtis õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

Konkursi võitis Andrei Urbanik tööga „Tarbijast laenusaajat liigkasuvõtmise eest kaitsvad sätted ja nende menetluslik kohaldamine“ (816.59 KB).

Ära märgiti veel:

Viimati uuendatud 19.12.2023