Ühinguõiguse revisjon

2014. aastal alguse saanud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist toetatava projekti „Õiguse revisjon“ käigus on ühingute tegevust puudutav seadusandlus läbinud põhjaliku, sisulise ja süsteemse analüüsi eesmärgiga seda nii ühtlustada kui ka ajakohastada. Ühinguõiguse revisjoni raames valmis äriregistri seaduse eelnõu ja seletuskiri, mille valmimise aluseks on suures osas olnud töörühma esitatud ettepanekud ja eelnõu.

Ühinguõiguse revisjon on käesoleval hetkel lõppenud. 

Ühinguõiguse revisjon algas 15. aprillil 2014 eelmise struktuurivahendite programmperioodil 2007-2014 programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames ja lõppes 16. novembril 2021 viimase eelnõu – äriregistri seaduse eelnõu – esitamisega Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. 

Töörühma töö alusdokumendiks sai ettevalmistavas etapis koostatud lähteülesanne, kuhu oli avaliku üleskutse ja ekspertide töö tulemusel koondatud ühinguõiguse valdkonnas analüüsimist vajavad küsimused. Töörühm koostas võrdlevõigusliku analüüs-kontseptsiooni Eesti õiguses esinevate probleemide kohta koos järelduste ja ettepanekutega, mille alusel valmis revisjonis neli (4) seaduse eelnõud, mis on kõik käesoleval hetkel vastu võetud:

  1. äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine), vastu võetud 10.03.2020 (148 SE). 
  2. tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel), vastu võetud 18.05.2020 (180 SE);
  3. äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses), vastu võetud 10.11.2021 (394 SE);
  4. äriregistri seadus, vastu võetud 13.04.2022 (493 SE).

Täpsemalt on võimalik jõustunud muudatustega tutvuda Riigikogu koduleheküljel. Kooskõlastamisel esitatud ettepanekud on kättesaadaval eelnõude infosüsteemist. 

Ühinguõiguse revisjoni raames koostatud materjalid

2014. aastal kutsus Justiitsministeerium üles esitama ettepanekuid ühinguõiguse moderniseerimise kohta. Seejärel koostas ja saatis 2014. aastal ühinguõiguse kodifitseerimise lähteülesande projekti avalikule konsultatisoonile kõikidele ministeeriumidele ning paljudele asutustele, institutsioonidele ja huvirühmadele:

Pärast avalikku konsultatsiooni koostas Justiitsministeerium ühinguõiguse revisjoni lõpliku lähteülesande:

Revisjoni käigus planeeritud tegevused, tööjaotus ja ajakava on leitavad komisjoni poolt kokku lepitud tegevuskavas:

Revisjoni raames valmis analüüs-kontseptsioon, mis annab hinnangu Eestis seni kehtiva ühinguõiguse regulatsioonidele tervikuna ning pakub välja võimalikud uuendused. Selle ülesande täitmiseks analüüsis töörühm Justiitsministeeriumi poolt ette antud lähteülesande raames lisaks Eesti õigusele põhjalikumalt ka terve hulga võrdlusriikide seadus, olemasolevat kohtupraktikat ning eesti ja võõrkeelset õiguskirjandust:

Ühinguõiguse revisjoni töörühm ja komisjon

Urmas Volens – töörühma juht
Arsi Pavelts – töörühma liige
Martin Käerdi – töörühma liige
Andres Vutt – töörühma liige
Kalev Saare – töörühma liige
Margit Vutt – töörühma liige
Sander Kärson – töörühma liige
Villu Kõve – töörühma liige
Janno Järve – töörühma liige, mõjude hindamine 
Heili Püümann – abi-ekspert
Inga Järvekülg – abi-ekspert
Ketlin Peterson – abi-ekspert
Triin Tiru – abi-ekspert

Vaike Murumets – komisjoni juht (justiitsministeerium)
Heddi Lutterus – komisjoni juhi asendaja (justiitsministeerium)
Kätlyn Jürisaare – komisjoni põhiliige (sotsiaalsete ettevõtete võrgustik)
Hendrick Rang – komisjoni põhiliige (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)
Karin Madisson, Maivi Ots, Piret Jesse – komisjoni põhiliige (advokatuuri äriõiguskomisjon)
Agu Laius – komisjoni põhiliige (kodanikuühiskonna sihtkapital)
Marko Udras – komisjoni põhiliige (kaubandus-tööstuskoda)
Evelin Lopman – komisjoni põhiliige (õiguskantsleri kantselei)
Urmas Mardi – komisjoni põhiliige (korteriühistute liit)
Marten Lauri – komisjoni põhiliige (siseministeerium)
Taimi Grauberg – komisjoni põhiliige (ettevõtluse arendamise sihtasutus)
Mai Palmipuu – komisjoni põhiliige (juristide liit)
Aivar Vimberg – komisjoni põhiliige (Eesti kohtunikuabide ühing)
Terje Eipre – komisjoni põhiliige (kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda)
Mati Maksing – komisjoni põhiliige (Tallinna ringkonnakohus)
Merilin Oldekop ja Piret Eelmets – komisjoni põhiliige (sotsiaalministeerium)
Andra Pärsimägi – komisjoni põhiliige (Tartu ringkonnakohus)
Jaanus-Janari Kogerman – komisjoni põhiliige (Eesti kirikute nõukogu)
Siim Tammer – komisjoni põhiliige (finantsinspektsioon)
Tarvo Puri – komisjoni põhiliige (notarite koda)
Tanel Ermel – komisjoni põhiliige (maksu- ja tolliamet)
Tarmo Porgand – komisjoni põhiliige (rahandusministeerium)
Annemari Õunpuu – komisjoni põhiliige (Eesti pangaliit)
Alari Rammo – komisjoni põhiliige (mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit)
Indrek Alliksaar – komisjoni põhiliige (audiitorkogu)
Sven Papp – komisjoni põhiliige (teenusmajanduse koda)
Lasse Lehis – komisjoni põhiliige (maksumaksjate liit)
Jako Laanemägi – komisjoni põhiliige (Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon)
Margus Moor – komisjoni põhiliige (Eesti väikeaktsionäride liit)

Ühinguõiguse revisjoni raames ekspertide töörühma poolt esitatud lõplik eelnõu ja seletuskiri:

Riigikogu 180 SE

Ühinguõiguse revisjoni käigus esitatud ettepanekutega kattus osaliselt kiireloomulisena menetletud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu. Kooskõlastamisel esitatud ettepanekutega eelnõu on kättesaadav eelnõude infosüsteemist

Huvirühmade arvamused

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 2.6.2014

Justiitsministeeriumile laekunud ettepanekud:

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 10.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 14.7.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 1.7.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 3.7.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 25.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 30.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 7.7.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 15.10.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 19.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 20.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 19.6.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-4763; registreerimise kuupäev: 14.7.2014

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 20.11.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 25.11.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 28.11.2014

Justiitsministeeriumile laekunud arvamused:

Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 30.12.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 9.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 30.12.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 12.12.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 22.12.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 7.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 29.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 12.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 17.12.2014
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 5.1.2015
Justiitsministeeriumi dokumendiregistri viit: 7-7/14-9016; registreerimise kuupäev: 6.1.2015

Viimati uuendatud 24.10.2022