Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm

Õigusloomejuristi järelkasvuprogrammis osaledes on Sul kaalukas roll Eesti õigusloome arendamisel ning võimalus õppida oma ala tippspetsialistidelt. 3000 eurose stipendiumiga programmi viib läbi Justiitsministeerium koostöös Riigikantselei, Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei ning teiste ministeeriumidega.

Õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi neljas lend alustas 2023. aasta novembris. Stipendiumiprogrammi kuuluvad:

Laureen Hansmer

Markus Ühtigi

Kirke Klaarika Kristina Kuimet

Kaarin Piiskoppel

Linda Vaher

Järelkasvuprogrammis on oodatud osalema õigusteaduse bakalaureuseõppe kolmanda aasta või magistriõppe üliõpilased. Samuti õigusteaduse bakalaureuse- või magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud, kes ei tööta ega ole töötanud õigusloomejuristina.

 • Programm vältab 2023. aasta oktoobrist kuni 2024. aasta märtsini.
 • Stipendiaadid läbivad kokku 14 praktikanädalat programmis osalevates asutustes, eelkõige ministeeriumides, aga ka Riigikantseleis, Riigikogus ja Vabariigi Presidendi Kantseleis. Vajadusel kaasatakse ka teisi põhiseaduslikke institutsioone.
 • Praktikaperioodidel makstakse praktikandile stipendiumi kokku 3000 eurot. Esimese etapi läbimise eest 600, teise etapi eest 1000 ning kolmanda etapi läbimise järel tasutakse 1400 eurot.

Stipendiumi saaja läbib praktikanädalad kolmes etapis:

 • eelnõude koostamise praktika – kokku üheksa nädalat kuni kahes stipendiumiprogrammis osalevas ministeeriumis;
 • eelnõude menetlemise praktika esimene etapp – kolm nädalat Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talituses;
 • eelnõude menetlemise praktika teine etapp – üldjuhul üks nädal Riigikantseleis, üks nädal Riigikogus ja üks nädal Vabariigi Presidendi Kantseleis. 

Igale stipendiaadile koostatakse individuaalne arenguprogramm, milles pannakse paika praktikanädalate täpne ajakava, vastuvõtvad asutused, juhendajad ja oodatavad õpiväljundid. Praktikanädalad saab läbida järjest või jaotada stipendiumiprogrammi perioodile. 

Kandideerimiseks on vajalik esitada: 

 • CV;
 • kandideerija kinnitus, et teda puudutavalt ei ole avaliku teenistuse seaduse § 15 punktides 1–3 loetletud teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid;
 • kõrgkooli kinnitus õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppes õppimise kohta või bakalaureuse- või magistrikraadi või vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument;
 • C1 tasemel eesti keele oskust tõendav dokument, kui üld- või kõrgharidus ei ole omandatud eesti keeles;
 • motivatsioonikiri (kuni 2 A4 lk), milles tuleb muu hulgas kajastada:
  • stipendiumiprogrammi kandideerimise põhjus ja eesmärk;
  • karjäärihuvi õigusloome valdkonnas;
  • praktika läbimiseks eelistatud kahe ministeeriumi nimed; 
  • praktika läbimise eelistatud algus- ja lõpuaeg, võimalikud ajalised välistused;
 • lühiessee (kuni 1 A4 lk) teemal "Milline on hea seadus?".

Varasemad stipendiumiprogrammid

Õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi viib Justiitsministeerium läbi neljandat korda. Viimased programmid viidi läbi aastatel 2015-2016 ning 2018-2019. 

Võin täiesti ausalt öelda, et programm on raske, kuid väga kasulik, huvitav ja ainulaadne. Selle jooksul ei õpita mitte ainult õigusloomejuristile kasulikke oskusi, vaid omandatakse mis tahes eriala juristile edasiviivaid ja vajalikke teadmisi. Pealegi, kui paljud advokaadid teavad seadusloome üksikasju või omavad tutvusi ringkondades, millest paljud isegi kuulnud pole? Võin kinnitada, et tegemist on kvaliteedimärgisega iga võimaliku juristielukutse puhul. Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm on uks tulevikku!


Käddi Tammiku, stipendiumiprogrammi vilistlane, õigusloomejurist

Atraktiivne tööandja 2023 õigustudengite arvestuses

Viimati uuendatud 16.01.2024