Õigusabi

Riigi toel tasuta õigusabi või soodustingimustel esmase õigusnõu saamiseks on mitmeid võimalusi. Riigi toetatud esmase õigusnõu saamiseks võib abivajaja pöörduda otse teenuse pakkuja poole või taotleda riigi õigusabi, mida osutavad advokaadid.

Esmane õigusnõustamine

Loe lähemalt

Riigi õigusabi

Loe lähemalt

Riigi toetatud esmane õigusnõustamine

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

 1. OÜ HUGO  – õigusnõustamine kõigile Eesti elanikele, kelle brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Õigusnõu antakse abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel.

  Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.

  Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

  OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.

  Selle kohta, kes ja millistel tingimustel õigusnõu saab, leiab täpsemat infot korduma kippuvate küsimuste alt.
   
 2. MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele
   
 3. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – tasuta õigusnõustamine eakatele

Korduma kippuvad küsimused

Alates 1. maist 2021 kvalifitseeruvad riigi toetatud esmanõustamisele Eestis elavad inimesed, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot (k.a). Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, kus kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot (k.a). Sissetuleku ülempiiri nõue ei kehti ka erivajadustega inimeste ja eakate õigusnõustamise puhul, mida korraldavad lepingu alusel Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Riigi toetatud esmanõu saab 5-eurose omaosaluse eest kaks tundi ning vajadusel saab lisaks konkursi võitja pakutud soodushinnaga tunde. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.

Alates 1. maist 2021 on soodustingimustel riigi toetatud kohtumisega õigusnõustamise maht inimese kohta aastas kokku viis tundi, millest kaks tundi on abivajajale tasuta (tasuda tuleb 5-eurone omaosalus) ja ülejäänud 3 tunni eest tasub abivajaja konkursi võitja pakutud soodushinda. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10.

Põhjuseks on ühelt poolt väga suur nõudlus ja piiratud eelarve ning teisalt tuleb arvestada, et õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks antav toetus täidaks oma eesmärki. Muudatused on vajalikud, et tagada esmase õigusnõu ühtlane ja õigeaegne kättesaadavus abi vajavatele inimestele.

Abivajaja brutosissetuleku ülempiiri alandati alates 1. maist 2021 500 euro võrra, et see vastaks valdavas osas Eesti maakondades saadavale keskmisele brutokuupalgale. Muudatus ei puuduta õigusnõustamist lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades, kus 1700 eurone ülempiir jääb samaks. Keskmine brutokuupalk jäi statistikaameti andmetel maakondade lõikes 2020. aasta I-III kvartalis vahemikku 996 eurot - 1628 eurot. Keskmine brutokuupalk kuni 1200 eurot on kümnes Eesti maakonnas (Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Saare, Valga, Viljandi, Võru), kolmes maakonnas (Järva, Põlva, Rapla) on keskmine brutopalk napilt üle 1200 euro ja kahes maakonnas (Harju ja Tartu) üle nimetatud määra.

Kuni 1. maini 2021 kehtis kord, mille alusel sai esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest. Uue korra järgi saab esimesed kaks tundi tasuta ja edasi nõustatakse konkursi võitja pakutud soodsa tunnihinna eest veel 3 tundi. Lastega seotud perekonnaasjades saab lisaks kahele tasuta tunnile soodushinnaga tunde 10.

Riigi toetatud esmasnõu pakub OÜ HUGO, kellega sõlmiti alates 30. aprillist 2021 leping kolmeks aastaks pikendamisvõimalusega veel kaheks aastaks.

Kohtumisega õigusalase esmanõustamise saamiseks tuleb pöörduda OÜ HUGO poole, sõlmida kliendileping ja tasuda 5 eurone omaosalusmäär. Kontaktandmed on leitavad veebilehel juristaitab.ee Lisaks on võimalik esitada oma küsimus juristaitab.ee lehel asuvas foorumis. Küsimuse esitamiseks tuleb ID-kaardi abil registreeruda.

Keskmiselt on esmase õigusnõu andmisele kulunud alla 2,16 tundi.

Alates 20. veebruarist 2021 ei saa enam kasutada õigusalaseks kiirnõustamiseks ette nähtud riigi toetust kohtus esindamiseks ja kohtudokumendi koostamiseks. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja samuti maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine, kus kohtus esindamine säilib. Vaesuses või toimetuleku piiril elaval inimesel on võimalik taotleda kohtus esindamise jaoks riigi õigusabi.

Juhul kui osutamata on jäänud osaliselt või täielikult kas kaks esimest tasuta tundi või soodushinnaga tunde, saab õigusnõustamisega jätkata OÜ HUGO juures. Tundide arvestamisel lähtutakse uuest korrast ja soodushinnaga tundide puhul konkursi võitnud OÜ HUGO pakutud soodushinnaga tunnitasu määrast, mis on 45 eurot.

Kõik, kelle kohtus esindamist on alustatud enne 20. veebruari 2021, saavad samadel tingimustel kalendriaasta lõpuni jätkata. Tundide arvestamisel lähtutakse vanast korrast ja soodushinnaga tundide puhul konkursi võitnud OÜ HUGO pakutud soodushinnaga tunnitasu määrast, mis on 45 eurot.

Riigieelarvest rahastatava kahe teenuse erinevus seisneb peamiselt selles, et vastupidiselt riigi õigusabile ei pea inimene õigusalast esmanõustamist taotlema ega täitma selleks ühtegi vormi. Piisab 5 euro suuruse omaosaluse tasumisest ja sellest, et inimese sissetulek ei tohi ületada 1200 eurot.

Teine suurem erinevus seisneb selles, et inimesele esmanõustamiseks antavate tundide arv on piiratud, kuna eesmärgiks on anda kiire, asjalik ja õigeaegne õigusnõu. Riigi õigusabi puhul ei ole õigusabi maht piiratud, sh saab inimest esindada kõigis kohtumenetlustes.

Kolmandaks erinevuseks on, et esmanõustamise osutamiseks valib justiitsministeerium konkursiga välja koostööpartneri ning õigusnõu võivad anda nii juristid kui advokaadid. Riigi õigusabi annavad ainult advokaadid ning riigi õigusabi saab taotleda kohtus esindamiseks, aga ka muuks õigusnõustamiseks või dokumendi (m.h kaebuse) koostamiseks. Seda, kas inimesele riigi õigusabi antakse, otsustab kohus.

Riigi õigusabi

Vähekindlustatud ja teistel haavatavas olukorras inimestel on kohtu- või muus menetluses esindamiseks, õigusdokumendi koostamiseks või muuks õigusnõustamiseks või esindamiseks võimalik taotleda riigi õigusabi, mida osutavad advokaadid.

Riigi õigusabi tähendab inimesele riigi kulul õigusabiteenuse osutamist. Õigusabi eest maksab esialgu riik, kuid see ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse õigusabi määramisel panna õigusabi saajale kohustus hüvitada õigusabikulud sõltuvalt kohtuvaidluse tulemusest osaliselt või täielikult pärast kohtuvaidluse lõppu.

Rohkem infot riigi õigusabi tingimuste ja taotlemise kohta, vastused enamlevinud küsimustele ning riigi õigusabi taotluse ning sellele lisatava majandusliku seisundi teatise näidisvormid eesti ja vene keeles leiate Eesti Advokatuuri riigi õigusabi veebilehelt www.riigioigusabi.ee.

Tasuta selgitusi riigi õigusabi tingimuste ja taotlemise kohta annavad ka advokaadibürood ja kohus.

Veel infot õigusabi kohta:

Vandeadvokaatidest lepitajad

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal

Viimati uuendatud 27.10.2021