Strateegilised alusdokumendid

Siit leiad ülevaate justiitsministeeriumi alusdokumentidest: programm, poliitika põhialused, tööplaanid ja muud strateegilised dokumendid. Samuti saad siin tutvuda ministeeriumi põhimääruste ning justiitsministeeriumi ja valitsemisala tegevust reguleerivate seaduste ja kordadega.

Programm

Programm on arengudokument, milles määratakse valdkonna alaeesmärgi saavutamisele suunatud meetmed, tegevused, nende mõõdikud ja rahastamiskava. Programm on olemuselt kõige paindlikum strateegiline arengudokument, mis kannab ka iga aasta uuendatava nelja-aastase rakenduskava rolli. Programmis määratakse kõik sammud, kuidas seatud eesmärkideni jõutakse (sh Eesti Euroopa Liidu poliitika abil), milliseid tegevusi selleks tehakse ja mis mahus tegevusi rahastatakse.

Õigusriigi tulemusvaldkonna eesmärgi saavutamiseks on loodud järgnev programm: 

usaldusväärne ja tulemuslik õigusruum,

mis keskendub selge ja tervikliku õiguskorra tagamisele, kus inimeste põhiõigused on kaitstud, riik toimib läbipaistvalt ja tõhusalt ning kuritegevust on vähe. Programm koosneb viiest meetmest ja üheksast tegevusest, mis on vahetult seotud riigi õigus- ja kriminaalpoliitika elluviimisega. Tegevusi viivad ellu Justiitsministeerium, Andmekaitse Inspektsioon, Patendiamet, Prokuratuur, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Konkurentsiamet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, esimese ja teise astme kohtud ning vanglad.

Poliitika põhialused

Poliitika põhialused on arengudokument, milles määratakse ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna visioon, üleriigiline eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad.

Poliitika põhialused annavad poliitikavaldkonnale ette üldise suuna, mille poole riigis tuleb liikuda, ning põhimõtted, millest valdkonna arengus pikas perspektiivis (15 ja enam aastat) lähtuda.

Ministeeriumi põhimäärused ning ministeeriumi ja valitsemisala asutuste tegevust reguleerivad seadused ja korrad

Viimati uuendatud 20.03.2024