Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna taasühiskonnastamise talitus ootab oma meeskonda

NÕUNIKKU,

kelle peamine ülesanne on nõustada vanglateenistust vangistuse täideviimise, kriminaalhoolduse ja välismaalastest karistatutega seotud küsimustes. Samuti vastab ta inimeste pöördumistele, töötab välja õigusakte ning kaasajastab taasühiskonnastamise valdkonda.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 11. oktoobril 2023 Talendipanga kaudu. Küsi lisaks telefonil 5886 0620.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond ootab oma meeskonda

PROJEKTIJUHTI,

kes viib ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“. Tema ülesanded on:

 • õigusrikkumistaustaga noorte erikohtlemise reformi toetamine, töötades projekti käigus välja tööriistu, valmistades ette ja pakkudes tuge uute lahenduste rakendamisel;
 • koolitusprogrammi hanke väljatöötamine ja erialaste koolituste korraldamise tagamine õigusrikkumistaustaga noortega töötavatele spetsialistidele;
 • hankesisendite koostamine ja hankelepingute täitmise jälgimine;
 • läbirääkimised ja koostöö partneritega, sh välispartneritega, ja uute partnerite leidmine;
 • projekti tegevuste koordineerimine ja eelarve täitmise järelevalve ning aruandlus;
 • kommunikatsiooni elluviimine koostöös projektimeeskonnaga.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 3. oktoobril 2023 Talendipanga kaudu.

Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talitus ootab oma meeskonda

KEELETOIMETAJAT,

kelle peamised ülesanded on:

 • ministeeriumi algatatud õigusaktide eelnõude, sh tõlgete keeleline toimetamine;
 • teistelt ministeeriumidelt kooskõlastamiseks saadetud õigusaktide eelnõude keelelise kvaliteedi kontrollimine;
 • ministeeriumi teenistujate nõustamine eesti keele küsimustes.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 2. oktoobril 2023 Talendipanga kaudu.

Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talitus ootab oma meeskonda

NÕUNIKKU,

kelle peamised ülesanded on:

 • Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud seaduseelnõude väljatöötamiskavatsuste, seaduseelnõude ja Riigikogu otsuste eelnõude juriidiline ja normitehniline analüüs ning koondarvamuse koostamine;
 • õigusloome kvaliteedi parandamiseks analüüside koostamine, ettepanekute tegemine ning koolituste tegemine;
 • osalemine õigusloomealastes töö- ja eksperdirühmades.

Uuri lähemalt tööpakkumisest ja kandideeri hiljemalt 25. septembril 2023 Talendipanga kaudu. Küsimuste korral helista meile julgelt telefonil 588 60620.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

Praktikaprogramm

2023. aasta suvel ootame praktikale kokku 12 üliõpilast üheksasse talitusse:

 • õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse, avaliku õiguse, eraõiguse, ja andmekaitseõiguse talitustesse;
 • justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete, kohtute ja Riigi teataja talitustesse;
 • vanglate osakonna sisekontrolli ja karistuse täideviimise talitustesse.

Justiitsministeeriumi praktikal pakume Sulle:

 • huvitavat ja kogemuste rohket praktikaaega ning võimalust saada ülevaade ministeeriumi õigusloomealastest funktsioonidest;
 • võimalust lahendada praktiliste õigusliku sisuga probleeme;
 • võimalust tutvuda seaduseelnõude menetlusetappidega ning saada ülevaade õigusloome protsessist;
 • paindlikku töökorraldust ja võimalust teha kaugtööd.

Uuri lähemalt praktikapakkumisest ja loe altpoolt seniste praktikantide kogemuslugusid. Praktikale kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja (milles palume kindlasti märkida talituse, kus soovid praktika läbida) hiljemalt 30. aprillil 2023 e-aadressile [email protected]. Küsi julgesti lisaks telefonilt 620 8131.

Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse tudengid, kes soovivad saada teadmisi ning ülevaadet justiitsministeeriumi põnevast tegevusvaldkonnast.

Praktikakonkursse korraldame kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal- või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

Justiitsministeerium on loonud ka KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI ning ÕIGUSLOOMEJURISTIDE JÄRELKASVUPROGRAMMI.

3000 € suuruse stipendiumiga programmide eesmärk on soodustada kriminaalõiguse juristide ja õigusloomejuristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut.

„Praktika Justiitsministeeriumis on ideaalne neile, kes soovivad panustada meie õigussüsteemi paremaks muutmisse ning istuda seaduste loomisel esimeses reas. Samuti on see silmapaistev võimalus tutvuda oma valdkonna parimate spetsialistidega; tegeleda erinevate keeruliste, kuid samuti põnevate kaasustega; osaleda rahvusvahelises koostöös; koostada arvamusi Euroopa Inimõiguste Kohtule; koostada seaduste muutmise eelnõusid ning nõustada eri riigisisesed ametid ja teised ministeeriume. Lühidalt öeldes võib Justiitsministeeriumis praktika vältel eelnevalt umbses loenguruumis omandatud teadmised ja oskused panna proovile väga sõbralikus ja inspireerivas keskkonnas.“

Igor Aleksin, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse praktikant 2022. aastal

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

„Lugesin Rait Maruste Juridicas avaldatud artiklit „Martensi klausli idee mõjust tänapäevasele riigi- ja karistusõigusele“ ning see seadis minu hinnangu praktika kohta kõige paremini sõnadesse. Oma artiklis ta selgitab, et printsiipide ja väärtuste abstraktne sisu, kattuvus ja kohatine vastuolulisus võimaldavad huvidele vastavat ning ka meelevaldset tõlgendamist ja kasutamist. See väljendab minu arvates kõige paremini seda, mis võib vahel sellisel n-ö praktilisel tööl kaduma minna. Näiteks, töötades kohtutäituri büroos, olin tihti kinni pelgalt töö praktilises sooritamises ning tihti võis vajuda unustusse selle taga seisev seaduse sügavam mõte.

Edasi aga väljendab härra Maruste, et nende põhimõtete mõistmine ja õige rakendamine eeldab selget väärtusskaalat, head õigusfilosoofia, teooria ja normihierarhia tundmist. Kuid nõrga teoreetilise ettevalmistuse, piiratud ilmanägemise, moraalidefitsiidi ja emotsionaalse mõtlemise korral või populismist pimestatult võib jõuda JOKK-meetodini ja kergesti ohverdada kõrgemad väärtused väiksematele, väärtusjurisprudentsi õigusformalismile ja kitsale positivismile. Ja sellest lõigust tulenebki täiuslikult see, mille osaks ma sain Justiitsministeeriumis praktikat läbides — vaatamata Villu Kõve kriitikale õigushariduse või ka õiguspraktikute kvaliteedi kohta, on siiski olemas koht, kus inimesed ei ole nõrga teoreetilise ettevalmistusega ning mõistavad õiguse põhimõtteid ning nende õiget rakendamist. 

Sellest tulenevalt tahaksin tulevastele praktikantidele südamele panna, et isegi, kui juhendaja näpunäited või suunised tunduvad vahel esmapilgul ehk ebameeldiva ning liigse kritikaanlusena, siis just eelöeldu tõttu tasub seda kriitikat rõõmsalt vastu võtta ning järgida. Just säärane praktika läbimine selliste inimeste juhendamisel viibki kvaliteetse ning õige õiguse praktiseerimiseni.“

— Victoria Tamme, justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse praktikant 2022. aastal

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest.

Oleme 2023. aastal õigustudengite arvates atraktiivseim tööandja

Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

Mari Saarniit
arendus- ja personalitalituse juhataja