Tule tööle või praktikale!

Siit leiad justiitsministeeriumi aktiivsed tööpakkumised ja info praktikaprogrammi kohta.
Inimene ühishoone trepil

Ministeeriumi tööpakkumised

Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talitus ootab oma meeskonda

NÕUNIKKU,

kelle peamised ülesanded on:

 • justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud seaduseelnõude väljatöötamiskavatsuste, seaduseelnõude ja riigikogu otsuste eelnõude juriidiline ja normitehniline analüüs ning koondarvamuste koostamine;
 • õigusloome kvaliteedi parandamiseks ja õigusloomepoliitika põhialuste arengusuundade täitmiseks analüüside koostamine, ettepanekute tegemine ja koolituste läbiviimine;
 • osalemine õigusloomealastes töö- ja eksperdirühmades.

Uuri lähemalt ja kandideeri hiljemalt 16. juunil 2024 Talendipanga kaudu. Küsi julgelt lisaks personalikonsultant Jannelt telefonil 5886 0620.

Justiitsministeeriumi siseauditiosakond ootab oma meeskonda

SISEAUDIITORIT,

kelle põhiülesanne on hinnata justiitsministeeriumi ja meie valitsemisala asutuste tegevuse õiguspärasust ja tulemuslikkust. Seeläbi panustab ta riigi õigus-, kriminaal- ja justiitshalduspoliitika arengusse.

Uuri lähemalt ja kandideeri hiljemalt 17. juunil 2024 Talendipanga kaudu. Küsi julgelt lisaks personalikonsultant Jannelt telefonil 5886 0620.

Justiitsministeerium ootab oma kriminaalpoliitika osakonda

NÕUNIKKU,

kelle peamine tegevusvaldkond on korruptsiooniennetus. Tema ülesanded on muu hulgas:

 • korruptsioonivastase seaduse reformi juhtimine, korruptsioonistrateegia väljatöötamine ja elluviimise koordineerimine;
 • võrgustikutöö ning huvigruppide nõustamine;
 • koostöö Euroopa Liidu, rahvusvaheliste organisatsioonide ja välisriikidega kriminaalpoliitilistes küsimustes;
 • valdkonnas vajalike uuringute ja analüüside läbiviimine;
 • justiitsministeeriumi korraldatavate kriminaalpoliitika valdkonda puudutavate konverentside ja muude ürituste ettevalmistamine.

Uuri lähemalt ja kandideeri hiljemalt 21. juunil 2024 Talendipanga kaudu. Küsi julgelt lisaks personalikonsultant Olvilt telefonil 5486 0694.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talitus ootab oma meeskonda

NÕUNIKKU,

kelle peamine ülesanne on koordineerida õigusloomet ja valdkondlikku arengut täitemenetluse ja kohtutäituriameti valdkonnas. Seejuures analüüsib ta valdkonna õigusakte ja nende rakenduspraktikat, töötab välja õigusaktide eelnõusid, osaleb õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, aga ka Euroopa Liidu töörühmades ning teeb järelevalvet vabakutse pidajate üle.

Uuri lähemalt ja kandideeri hiljemalt 25. juunil 2024 Talendipanga kaudu. Küsi julgelt lisaks personalikonsultant Olvilt telefonil 5486 0694.

Kohtute tööpakkumistega saad tutvuda kohtute kodulehel.

Praktikaprogramm (UUS!)

2024. aasta suvel ootame praktikale kokku kümme üliõpilast seitsmesse talitusse:

 • õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse, avaliku õiguse ning intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitustesse;
 • justiitshalduspoliitika osakonna Riigi Teataja talitusse;
 • kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitusse;
 • vanglate osakonna sisekontrolli ja taasühiskonnastamise talitustesse.

Justiitsministeeriumi praktikal pakume Sulle:

 • huvitavat ja kogemuste rohket praktikaaega ning võimalust saada ülevaade Justiitsministeeriumi õigusloomealastest funktsioonidest;
 • võimalust lahendada praktilisi õigusliku sisuga probleeme;
 • võimalust tutvuda seaduseelnõude menetlusetappidega ning saada ülevaade õigusloome protsessist;
 • paindlikku töökorraldust ja võimalus teha kaugtööd.

Praktikale on oodatud vähemalt teise kursuse õigusteaduse tudengid, kes soovivad saada ülevaadet justiitsministeeriumi põnevast tööpõllust.

Uuri lähemalt praktikapakkumisest ja loe altpoolt seniste praktikantide kogemuslugusid. Praktikale kandideerimiseks palume hiljemalt 5. maiks 2024 saata e-aadressile [email protected] oma CV ja motivatsioonikirja, milles palume kindlasti märkida talituse, kus soovid praktika läbida. Küsi julgelt lisaks telefonil 5886 0620. Justiitsministeeriumis näeme!

Praktikakonkursse korraldame kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Praktikante otsime eelkõige õigus-, kriminaal- või justiitshalduspoliitika osakonda ja aasta jooksul on meil pakkuda orienteeruvalt 15 praktikakohta.

Justiitsministeerium on loonud ka KRIMINAALÕIGUSE STIPENDIUMIPROGRAMMI ning ÕIGUSLOOMEJURISTIDE JÄRELKASVUPROGRAMMI.

3000 € suuruse stipendiumiga programmide eesmärk on soodustada kriminaalõiguse juristide ja õigusloomejuristide järelkasvu ning toetada noorjuristide arengut.

„Praktika Justiitsministeeriumis on ideaalne neile, kes soovivad panustada meie õigussüsteemi paremaks muutmisse ning istuda seaduste loomisel esimeses reas. Samuti on see silmapaistev võimalus tutvuda oma valdkonna parimate spetsialistidega; tegeleda erinevate keeruliste, kuid samuti põnevate kaasustega; osaleda rahvusvahelises koostöös; koostada arvamusi Euroopa Inimõiguste Kohtule; koostada seaduste muutmise eelnõusid ning nõustada eri riigisisesed ametid ja teised ministeeriume. Lühidalt öeldes võib Justiitsministeeriumis praktika vältel eelnevalt umbses loenguruumis omandatud teadmised ja oskused panna proovile väga sõbralikus ja inspireerivas keskkonnas.“

Igor Aleksin, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse praktikant 2022. aastal

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest

„Lugesin Rait Maruste Juridicas avaldatud artiklit „Martensi klausli idee mõjust tänapäevasele riigi- ja karistusõigusele“ ning see seadis minu hinnangu praktika kohta kõige paremini sõnadesse. Oma artiklis ta selgitab, et printsiipide ja väärtuste abstraktne sisu, kattuvus ja kohatine vastuolulisus võimaldavad huvidele vastavat ning ka meelevaldset tõlgendamist ja kasutamist. See väljendab minu arvates kõige paremini seda, mis võib vahel sellisel n-ö praktilisel tööl kaduma minna. Näiteks, töötades kohtutäituri büroos, olin tihti kinni pelgalt töö praktilises sooritamises ning tihti võis vajuda unustusse selle taga seisev seaduse sügavam mõte.

Edasi aga väljendab härra Maruste, et nende põhimõtete mõistmine ja õige rakendamine eeldab selget väärtusskaalat, head õigusfilosoofia, teooria ja normihierarhia tundmist. Kuid nõrga teoreetilise ettevalmistuse, piiratud ilmanägemise, moraalidefitsiidi ja emotsionaalse mõtlemise korral või populismist pimestatult võib jõuda JOKK-meetodini ja kergesti ohverdada kõrgemad väärtused väiksematele, väärtusjurisprudentsi õigusformalismile ja kitsale positivismile. Ja sellest lõigust tulenebki täiuslikult see, mille osaks ma sain Justiitsministeeriumis praktikat läbides — vaatamata Villu Kõve kriitikale õigushariduse või ka õiguspraktikute kvaliteedi kohta, on siiski olemas koht, kus inimesed ei ole nõrga teoreetilise ettevalmistusega ning mõistavad õiguse põhimõtteid ning nende õiget rakendamist. 

Sellest tulenevalt tahaksin tulevastele praktikantidele südamele panna, et isegi, kui juhendaja näpunäited või suunised tunduvad vahel esmapilgul ehk ebameeldiva ning liigse kritikaanlusena, siis just eelöeldu tõttu tasub seda kriitikat rõõmsalt vastu võtta ning järgida. Just säärane praktika läbimine selliste inimeste juhendamisel viibki kvaliteetse ning õige õiguse praktiseerimiseni.“

— Victoria Tamme, justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse praktikant 2022. aastal

Loe ka varasemate praktikantide kogemusest.

Oleme 2023. aastal õigustudengite arvates atraktiivseim tööandja

Justiitsministeerium soovib, et meie personali hulgas oleks nii kogenud talente kui ka uusi särasilmseid noori. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna erinevaid tahke. Praktikandid toovad meile väga vajalikku värskust ja laiendavad meie silmaringi, praktikandid aga võidavad kindlasti uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui ka tunnetust, kuidas ja mille nimel töötab riigiasutus.

Mari Saarniit
arendus- ja personalitalituse juhataja