Autoriõigustega kaitstud sisu peab ühtsel turul olema kättesaadav õiglastel tingimustel

21.10.2020 | 11:22

    • Jaga

21.10.2020. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi. Sellega astuti esimene suur samm seadusemuudatuse suunas, mille eesmärgiks on tagada tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, hinnates samas vääriliselt ka õiguste omajate panust.

„Autoriõiguse direktiivid tõstatavad küsimusi, mis on oma olemuselt üheti väga tehnilised, kuid teisalt ka äärmiselt väärtuspõhised ja mitmeid meie infoühiskonnale omaks saanud põhimõtteid puudutavad. Kogu looming ja kultuur, selle hoidmine, säilitamine ja kättesaadavus, ning meediasisu ka tänapäevases võtmes ei jäta meid kedagi igapäeva toimetuste kõrvalt puutumata, märkame me seda või ei,“ sõnas justiitsminister Raivo Aeg eelnõu olemust kirjeldades.

„Sellises mahus muudatustega kaasneb alati osapoolte suur huvi kaasa rääkida ja kuuldud ning arvesse võetud saada. Mitmeid lahendusi oleme leidnud juba eelnõu koostamise käigus. Aset on leidnud laiapõhjalised ümarlauad, mitmed väiksemad kohtumised ja läbi on viidud õiguslikke analüüse ning uuringuid nii välispartnerite toel kui ka majasisest kompetentsi kasutades,“ kirjeldas Aeg eelnõu koostamise protsessi ja lisas, et nüüd ollakse valmis viima arutelu järgmisele tasemele.

Muudatus puudutab kahte direktiivi, mille mõlema eesmärk on pakkuda tarbijale kättesaadavamat sisu, sealjuures turgu õiglasemaks, läbipaistvamaks ja seeläbi investoritele atraktiivsemaks kujundades.

Selleks nähakse vaba kasutuse raames ette võimalused näiteks haridusasutustele, kes saavad selgemad reeglid distantsõppe läbiviimisel ka piiriüleses kontekstis, kultuuripärandiga tegelevatele asutustele luuakse paremad võimalused kaubanduskäibest väljas olevate teoste kasutamiseks ning luuakse detailsed reeglid teksti- ja andmekaeveks autoriõigusega ja autoriõigusega kaitstud sisuga töötamisel.

Samuti antakse eelnõuga võimalus laiendatud litsentsilepingute sõlmimiseks sisu kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav, lisatakse üks täiesti uus õiguste omajate kategooria, mis hakkab reguleerima ajakirjandusväljaande kirjastajatele kuuluvaid varalisi õigusi ja täpsustatakse mitmeid küsimusi autorite ning esitajatega sõlmitavate kasutuslepingute regulatsioonis.

Veel lisatakse seadusesse veebiplatvormide kohustusi puudutavad sätted sisu nende kaudu üldsusele edastamisel või kättesaadavaks tegemisel ning puudutatakse erinevaid küsimusi seoses televisiooni- ja raadioteenuse osutajate programmide kasutamisega veebis ning nende taasedastamisega.

Direktiivid jõustusid 2019. aasta suvel ja need olid osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta septembris avaldatud nn autoriõiguse reformipaketist. Eestil tuleb direktiivid üle võtta hiljemalt 2021. aasta suveks.

Eelnõu terviktekstiga on võimalik tutvuda siin (kasuta avamiseks Internet Explorerit) ja huvirühmade tagasisidet oodatakse aadressil [email protected] 24. novembriks 2020.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus