Avatud on konkurss viiele kohtuniku ja ühele kohtunikukandidaadi kohale

10.02.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsminister Kristen Michal kuulutas välja konkursi kahele Tartu maakohtu, kolmele Viru maakohtu kohtuniku ja ühele Viru maakohtu kohtunikukandidaadi kohale.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded („Kohtute seaduse“ § 47, § 53 lg 3). Kohtuniku konkursil osalemise dokumendid esitatakse märgusõna “Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Täiendavat informatsiooni kohtunikukohtade konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat. Esimese astme kohtuniku ametipalk on 2666 eurot kuus ja teise astme kohtuniku ametipalk 2999 eurot kuus.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on „Kohtute seaduse“ paragrahvides 47-56.

Avaldus kohtunikukandidaadi konkursil osalemiseks, kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeet (kättesaadav Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada justiitsministrile ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded („Kohtute seaduse“ § 47, § 61 lg 1 ja 2). Kohtunikukandidaadi konkursil osalemise dokumendid esitatakse märgusõna “Kohtunikukandidaadi konkurss” all Justiitsministeeriumi aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või elektrooniliselt aadressil info@just.ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Justiitsministeeriumi telefonil 680 3117.

Konkursil on oodatud osalema kohtunikuks saada soovivad ja kohtunikele esitatavatele nõuetele vastavad (kohtute seadus § 47) isikud. Kohtuniku ettevalmistusteenistuse eesmärgiks on kohtunikutööks vajalike teadmiste ja vilumuse omandamine ning isiku kohtunikuametisse sobivuse väljaselgitamine. Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse kandidaadile töötasu (kohtunikukandidaadi ametipalk on 1069 eurot kuus), tal on võimalus omandada teadmisi lisaks maakohtule ka haldus- ja ringkonnakohtus ning olla kaasatud eriliigiliste kohtuasjade ettevalmistamisse.

Reeglina kestab ettevalmistusteenistus kaks aastat, kuid kohtunikueksamikomisjon võib ettevalmistusteenistust kuni ühe aasta võrra lühendada, kui isik on vähemalt kaks aastat töötanud advokaadi, prokuröri, kohtu konsultandi, kohtunõuniku või kohtunikuna. Ettevalmistusteenistus lõpeb kohtunikueksamiga, mille sooritamise järgselt on kandidaadil võimalus kandideerida vabale kohtunikukohale väljakuulutatud konkursil. Kohtunikueksamikomisjon võib ettevalmistusteenistusest vabastada isiku, kes on kogenud ja tunnustatud jurist ning kelle puhul kohtunikueksamikomisjon kahtluseta leiab, et varasem kogemus lubab kohtunikuametisse asuda ilma ettevalmistusteenistust läbimata. Kohtunik nimetatakse ametisse eluaegsena, esimese astme kohtuniku ametipalk on 2666 ja teise astme kohtuniku ametipalk 2999 eurot kuus.

Detailsem ettevalmistusteenistuse kirjeldus on sätestatud „Kohtute seaduse“ paragrahvides 61-69.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus