Avatud on konkurss viiele kohtunikukandidaadi kohale

09.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi ühele Harju Maakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtunikukandidaadi kohale. 

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on kohtunikukandidaadi koht väärtuslik võimalus igale juristile, kelle eesmärk on kunagi saada kohtunikuks. „Kohtunikukandidaadiks olemine annab soovijale hea praktilise ettevalmistuse kohtunikutööks ning loob samas eelduse vabade kohtunikekohtade täitmiseks juba kohtuniku tööks sobivate inimestega. Kaheaastane ettevalmistus ning erinevates kohtuastmetes ettevalmistustöö tegemine peaks andma ka soovijatele selge ülevaate, mis on kohtuniku töö ning mida ühiskond temalt ootab. Kohtusüsteemile annab see omakorda ülevaate, kas inimene sobib õigusemõistja tööd tegema,“ märkis justiitsminister.

Kohtunikukandidaadid läbivad kaheaastase ettevalmistusteenistuse, mille eesmärgiks on vajalike teadmiste omandamine ning isiku kohtunikuametisse sobivuse väljaselgitamine. Ettevalmistusteenistuse ajal kaasatakse kohtunikukandidaadid erinevate kohtuastmete kohtuasjade ettevalmistamisse ning nende ettevalmistusteenistus lõpeb kohtunikueksamiga.

Konkursil on osalema oodatud kohtunikuks saada soovivad ja kohtunikele esitatavatele nõuetele vastavad (kohtute seaduse § 47) isikud.  

Konkursil osalemiseks tuleb saata avaldus, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia ning kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeet justiitsministeeriumi aadressile Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või elektronposti teel aadressile info@just.ee (ankeet kättesaadav Riigikohtu kodulehel www.nc.ee).

Dokumendid tuleb esitada 2. veebruariks 2012 justiitsministri nimele ning need peavad olema varustatud märgusõnaga “Kohtunikukandidaadi konkurss”.

Detailsem ettevalmistusteenistuse kirjeldus on sätestatud kohtute seaduse paragrahvides 61-69.

Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Justiitsministeeriumist telefonil 680 3117 või Riigikohtu kodulehelt aadressil www.nc.ee (kohas: kohtunikueksamikomisjon/komisjoni  töökorraldus/kohtunikueksami komisjoni töökord).

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus