GRECO tunnustas Eesti saavutusi korruptsiooni vastu võitlemisel

19.06.2017 | 16:25

19.06.2017. Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO kiitis täna heaks Eesti saavutused korruptsiooni ennetamises – Eestile antud 19 soovitusest, kuidas paremini riigis korruptsiooni vältida, on Eesti täitnud täielikult 14 ja osaliselt viis. 
    • Jaga

19.06.2017. Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO kiitis täna heaks Eesti saavutused korruptsiooni ennetamises – Eestile antud 19 soovitusest, kuidas paremini riigis korruptsiooni vältida, on Eesti täitnud täielikult 14 ja osaliselt viis. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et Eesti on kohati teinud soovitustest enamgi, kuna korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine on väikeriigile väga oluline nii majandusliku arengu, turvalisuse kui riigi julgeoleku seisukohalt. Näiteks on riigikogu võtnud vastu huvirühmadega suhtlemise hea tava ja parlamendiliikmetele kirja pannud hulga näidisolukordi ja käitumisjuhendeid selliste juhtumite puhuks.

„Võrreldes 2012. aastaga on Eesti Transparency Internationali korruptsiooniskaalal tõusnud 32. kohalt 22. kohale, mis tähendab, et Eestis on korruptsioon levinud teiste riikidega võrreldes keskmisest vähem,“ nentis Reinsalu. „Iga aastaga saavad Eesti inimesed üha teadlikumaks, mis annab lootust, et tulevikus esineb korruptsiooni aina vähem.“

2012. aastal tegi GRECO Eestile 19 soovitust seoses parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride korruptsiooni ennetamisega. 

Kohtunikele antud viiest soovitusest on Eesti täielikult täitnud neli ning osaliselt ühe. Täidetuks luges GRECO soovitused, mis puudutasid kohtunike ametitegevuse kvaliteedi hindamissüsteemi loomist, kohtunike huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamise tegevuskava väljatöötamist, kohtunikueetika, huvide konflikti ja kingitustega seonduvate teemade koolitusprogrammi väljatöötamist ning kohtunike huvide deklaratsioonide kontrollimist puudutavad ennetustegevused . Osaliselt täidetuks loeti raportis kohtunike edutamisele objektiivsete kriteeriumide seadmine.

Prokuröride korruptsiooni ennetamise seitsmest soovitusest on Eesti täielikult täitnud kõik seitse. Soovitused puudutasid prokuröride edutamisele objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide seadmist, regulaarse prokuröride ametitegevuse kvaliteedihindamise süsteemi loomist, eetikakoodeksi praktiliste näidetega täiendamist ning huvide konflikti ja korruptsiooniriskide vältimise tegevuskava väljatöötamist, samuti kingituste vastuvõtmist puudutava juhise loomist, prokuröride huvide avalikustamise nõuete korruptsioonivastase seadusega kooskõlla viimist ning korruptsioonialaste koolitusprogrammide väljatöötamist.

Parlamendi liikmetele suunatud soovitustest luges GRECO täielikult täidetuks kolm soovitust:  Eesti on läbi viinud uuringu, et näha, kas parlamendiliikmetele oleks vajalik huvide konflikti vältimiseks seada hilisemad töökohapiirangud; tegeletud on parlamendiliikmete huvide deklaratsioonide kontrollimist puudutavad ennetustegevustega ning riigikogu liikmete nõustamisega eetilistes ning huvide konfliktiga seotud küsimustes.

Neli soovitust loeti osaliselt täidetuks. Täiendamist vajavate tegevustena on raportis välja toodud vajadus vastu võtta reeglid selle kohta, kuidas parlamendi liikmed suhtlevad lobistide jt kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada. Kuigi GRECO hindas Riigikogu liikmete käitumisjuhiste vastuvõtmist, ei peetud piisavaks selle järelevalve- ning sanktsioonide mehhanismi (mh näiteks riigikogu poolt rikkumise osas seisukoha võtmine).

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus