Justiitsministeerium arutas huvirühmadega elatissüsteemi ümberkorraldamist

14.01.2021 | 13:27

    • Jaga

14.01.2021. Eile kogunes justiitsministeeriumis ümarlaud, et arutada perekonnaseaduses alaealisele lapsele elatise määramise korda, sellega seotud eelnõule laekunud tagasisidet ning huvirühmade ettepanekuid.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Heddi Lutteruse sõnul on kõik osapooled nõus sellega, et elatise maksmise süsteem vajab muutmist.

„Senine miinimumelatise summa, milleks on olnud pool vabariigi valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära (2021. aastal 292 eurot kuus ühe lapse kohta) on oma aja ära elanud ja põhjustab lahku läinud vanemate vahel tihti kohtusse jõudvaid ning kurnavaid vaidlusi, mis omakorda ei ole päeva lõpuks lapse huvides,“ sõnas Lutterus.

Seega saatis justiitsministeerium sügisel kooskõlastamisele seaduse muudatuste eelnõu, millega soovitakse asendada see summa õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega. Ministeeriumi poolt pakutud lahendus võtaks edaspidi arvesse ka tarbijahinnaindeksi muutust, elatist maksma kohustatud vanema sissetulekut, elatist saavate laste arvu samas peres, nende pealt tekkivat mastaabisäästu, peretoetusi ja võimalust, et lapse elukoht on jagatud.

Ümarlaual olid nelja suurima teemana arutlusel seniste kooskõlastusringide raames enim tagasisidet saanud teemad ehk mastaabisäästu suurus ja selle mõju elatise summale, lapsega koos veedetava aja ja vanemate sissetuleku arvestamine elatise summa määramisel ning võimalikud rakendussätted, mis aitaks uut süsteemi kohaldada ka juba jõustunud kohtuotsustele.

Aruteluringi olid kaastatud kõik eelnõu osas arvamust avaldanud asutused ja organisatsioonid. Kohal olid teiste ministeeriumite, advokatuuri, kohtute, notarite koja, õiguskantsleri kantselei ja erinevate huvigruppide esindajad, kes väljendasid muuhulgas isade, emade, laste ja lasterikaste perede seisukohti.

„Oleme väga tänulikud kõikidele osapooltele, kes võtsid selle aja, kuulasid teisi ja andsid oma seisukohtade tutvustamise näol panuse, et eelnõu saaks meie pakutust veelgi selgem ja õiglasem,“ lisas Lutterus. 

Ministeerium analüüsib ümarlaual tehtud ettepanekuid ning teeb eelnõus vajalikud muudatused.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus