Justiitsministeerium kavandab ukraina ja rumeenia keeltes vandetõlgi eksami korraldamist

12.03.2021 | 15:16

12.03.2021. Justiitsministeerium kavandab ukraina ja rumeenia keeltes vandetõlgi eksami korraldamist. 
    • Jaga

12.03.2021. Justiitsministeerium kavandab ukraina ja rumeenia keeltes vandetõlgi eksami korraldamist.

Vandetõlgiks võib saada teovõimeline isik, kes on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2² tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on aus ja kõlbeline ning kelle kohta pole teada ühtki muud vandetõlgi seaduse §-is 16 sätestatud vandetõlgiks saamist takistavat asjaolu.

Eksamist huvitatud isikutel palume esitada avaldus eksamil osalemiseks koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga 12. aprilliks 2021.

Avalduses tuleb märkida kinnitus selle kohta, et ei esine eelpool väljatoodud vandetõlgiks saamist välistavat tingimust ning asjaolu, millise keelesuuna eksamil on soov osaleda. Avaldus tuleb esitada paberkandjal allkirjastatult Justiitsministeeriumile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digitaalallkirjastatult info@just.ee.

Peale ülal nimetatud tähtpäeva saabumist otsustab Justiitsministeerium, kas ukraina ja rumeenia keelte vandetõlgi eksamid korraldatakse või mitte. Juhul kui vandetõlgi eksam korraldatakse, saadetakse isikutele täpsem teade eksami toimumise kuupäevade kohta.  

Vandetõlgi eksam koosneb kolmest osast: õigus- ja keeleteadmiste kirjalikust kontrollimisest ning kutsesobivusvestlusest.

Kõikide küsimuste korral palume pöörduda Lisett Reimann-Eriku poole e-posti aadressil lisett.reimann-erik@just.ee.

 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus