Justiitsministeerium kooskõlastas lõppeval aastal 112 eelnõu

28.12.2011 | 00:00

    • Jaga
Lisaks enda poolt koostatud ja kooskõlastamisele esitatud eelnõudele kooskõlastas valitsuse tasandil õigusloome koordineerimise eest vastutav justiitsministeerium lõppeval aastal teiste ministeeriumide seaduste ja riigikogu otsuste eelnõusid ametlike kooskõlastusringide käigus kokku 112-l korral.

Ilma ühegi märkuseta kooskõlastati 10 eelnõu, märkusi tehti 78-le esitatud eelnõule, kooskõlastamata jäeti 24 eelnõu. 112 kooskõlastuse hulgas on ka sama eelnõu korduvkooskõlastused.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul jääb ilmselt järgmisest aastast hea õigusloome põhimõtete rakendumisel korduvaid probleeme ja mittekooskõlastamisi vähemaks, kuna põhimõttelisemad küsimused lahendataks edaspidi juba õigusloome varasemas etapis.

„Järgmisest aastast hakkab kehtima hea õigusloome eeskiri, mis muudab eelnõude koostamise tänasega võrreldes avatumaks ja suurendab kaasamise rolli juba seadust planeerides. Seadused peavad muutuma inimestele arusaadavamaks ja sellest tulenevalt ka paremini toimivaks. Kui vaadata, et ühel aastal on töös üle saja uue seaduse ja otsuse, siis seda on üsna palju, et ennast kõigega pidevalt kursis hoida, rääkimata siis kaasalöömisest uute seaduste tegemisel. Järgnevatel aastatel hakkame valitsuse poolt tegema igal aastal ka ülevaadet riigikogule, kuidas seadusloome vastab hea õigusloome põhimõtetele. See annab avalikkusele palju selgema ülevaate, kuidas ja milliseid uusi reegleid meie elus luuakse,“ ütles Kristen Michal.

Õigusloome koordineerimine valitsuse tasandil on justiitsministeeriumi üks seadusest tulenevaid ülesandeid. Hea õigusloome eeskiri rakendab riigikogu otsusega heaks kiidetud õiguspoliitika arengusuundi aastani 2018.

Hea õigusloome põhimõtete järgi algab seaduse loomine väljatöötamiskavatsusest, milles muu hulgas kirjeldatakse lahendatavat probleemi ja uue seaduse võimalikke mõjusid. Väljatöötamiskavatsus saadetakse erinevatele osapooltele arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks. Kui seejärel asutakse seaduse eelnõu koostama, tuleb kaasnevate mõjude kohta teha põhjalikum analüüs ning vajaduse korral pärast seaduse jõustumist hinnata, kas seatud eesmärk saavutati. Hea õigusloome põhimõtete järgmine muudab seadusloomet avatumaks, kaasates huvirühmi juba varem seadusloomesse ning tõstab seaduste kvaliteeti, kuna eesmärgi saavutamise siht peab olema täpselt läbi analüüsitud ning kirjeldatav.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus