Justiitsministeerium otsib kolme uut kohtutäiturit

07.02.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kahele Harju tööpiirkonna ja ühele Viru tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale.

Justiitsminister Kristen Michal ütles, et täiturite menetluses olevate nõuete arv ja keskmine täitmisprotsent viitavad selgelt, et praegune kohtutäiturite hulk ei suuda suureneva nõuete arvuga toime tulla. „Eelmisel aastal on vähenenud küll täitmisele suunatud avalik-õiguslike nõuete arv, kuid sellele vaatamata lisandub igal aastal kohtutäiturite menetlusse tuhandeid nõudeid, mistõttu ei ole meie hinnangul täiturite töökoormus käesoleval hetkel enam optimaalne,“ ütles Michal.

Justiitsminister tõdes, et täna on Harju ja Viru piirkondades täiturid ülekoormatud ja sellest tulenevalt jäävad menetlused pärast esmaste täitetoimingute tegemist, mis ei ole tulemusi andnud, seisma. „Kohtutäiturid peavad tegelema ka probleemsemate menetlustega, kus nõude täitmine kiiremate ja lihtsamate täitetoimingute tegemisega ei ole andnud tulemust, mistõttu peab kohtutäitur nõude täitmiseks rohkem pingutama. Sellisteks nõueteks on näiteks elatisenõuded, kus paljudel juhtudel ei piisa üksnes võlgniku pangakontode või töötasu arestimisest, vaid kohtutäituril tuleb vajadusel tarvitusele võtta täiendavaid abinõusid, nagu näiteks vallasvara arestimine.“

Hetkel on Harju tööpiirkonna 20-st kohtutäituri vabast ametikohast täidetud 16 ametikohta ja Viru tööpiirkonnas on 11-st vabast ametikohast täidetud 9. Uutele kohtutäituritele jagatakse kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kaudu avalik-õiguslikke nõudeid esimese kahe aasta jooksul eelisjärjekorras.

Kohtutäituriks kandideerija peab olema aus ja kõlbeline ning valdama kõnes ja kirjas eesti keelt. Samuti peab ta olema omandanud bakalaureuse kraadi või diplomi rakenduskõrghariduse õiguse õppesuunal. Kandideerida soovija peab olema tegutsenud kohtutäituri abina, vandeadvokaadina, kohtunikuna, notarina või pankrotihaldurina vähemalt ühe aasta või töötanud enne kohtutäituri ametisse kandideerimist vähemalt viis aastat akadeemilist või rakenduslikku juriidilist kõrgharidust nõudval tööl ja on sooritanud kohtutäiturieksami.

Kohtutäiturieksamit ei nõuta inimestelt, kes on vähemalt ühe aasta töötanud vandeadvokaadi, kohtuniku, notari või pankrotihaldurina.

Avaldus koos kohtutäiturimäärustiku § 72 lõikes 3 loetletud dokumentidega tuleb esitada märgusõna „Kohtutäituri ametikoha konkurss“ all kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja eksamikomisjonile aadressil: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn, VI korrus, või elektrooniliselt aadressil: info@kpkoda.ee hiljemalt 21. 02. 2012.

Täiendavat informatsioon konkursi ja konkursil kandideerimiseks vajalike dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 6 463 773.

Kokku on Eestis praegu ametis 47 kohtutäiturit.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus