Justiitsministeerium saatis kooskõlastamisele vanglate tervishoiukorraldust muutva eelnõu

03.08.2022 | 12:14

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse liita 16. jaanuarist 2023 kinnipeetavate tervishoiuteenuse osutamine ühtse tervishoiusüsteemiga, mida koordineerib Eesti Haigekassa. Seni on vanglates tervishoiuteenuseid korraldanud ja taganud justiitsministeerium.
    • Jaga

„Muudatuse eesmärk on anda Eesti Haigekassale üle kinnipeetavale tervishoiuteenuste osutamise rahastamine ning korraldada tervishoiuteenused nii, et teenust osutab vangla piirkonnas paiknev tervishoiuasutus, kellel on olemas selleks vajalik võimekus ja teadmiste pagas. Selleks anname sotsiaalministeeriumile üle ka riigieelarves teenuse jaoks vajalikud vahendid,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg. „Sellega väheneb ühtlasi tervishoiu rahastamise killustatus, teenuse osutamine muutub tõhusamaks ja meditsiiniteenused vanglas moodustavad osa ühtsest riigi tervishoiusüsteemist.“

Eelnõu esitamisele eelnevalt on toimunud mitmeid kohtumisi sotsiaalministeeriumiga, eelmise aasta lõpus lepiti kokku muudatustega ühiselt edasi liikumine. Väljatöötamiskavatsusele järgnenud koostöös sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassaga on tänaseks sõnastatud muudatus, millega eraldatakse vangla ülesannetest tervishoiuteenuse osutamine ja justiitsministeerium ei juhi edaspidi eraldiseisvat tervishoiusüsteemi ca 2000-le inimesele. Vanglate meditsiiniosakondade üle 100 töötaja liiguvad sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse.

„Oluline on öelda, et tervishoiuteenuse kvaliteet ega osutamise sagedus selle tulemusel ei muutu - enamikku tervishoiuteenuseid osutatakse ka edaspidi vangla territooriumil. Vanglates osutatakse tervishoiuteenust samadel alustel tervishoiuteenustega, mida osutatakse ülejäänud ühiskonnale,“ märkis justiitsminister.

Vangla meditsiiniosakonnas osutatakse vangidele  ambulatoorset üld- ja eriarstiabi, samuti on olemas võimekus pakkuda statsionaarseid tervishoiuteenuseid. Kui vang vajab ravi, mida vanglas ei ole võimalik tagada, saadetakse ta ravile tavahaiglasse. Lisaks tavapärasele eri- ja üldarstiabile läbivad kõik vanglasse saabuvad vangid esmase tervisekontrolli, mille käigus vaadatakse üle kinnipeetava terviseseisund ning määratakse edasine ravi.

 Justiitsministeerium ja vanglad jätkavad ka pärast muudatust tegelemist oma põhiülesannetega, milledeks on kinnipeetavate taasühiskonnastamine ja järelevalve. Meditsiinivaldkonnas antakse tervishoiuasutustele vajalik sisend vanglas tervishoiuteenuste korraldamiseks, osaletakse rahvusvahelises koostöös vanglate tervishoiukorraldust puudutavate erisuste osas ning tagatakse vajalikud ruumid tervishoiuteenuse osutamiseks vanglas kohapeal.

Liis Lumiste

Sisekommunikatsiooni nõunik