Justiitsministeerium tõhustab erakondade rahastamise järelevalvet

09.05.2022 | 14:05

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu erakonnaseaduse muutmiseks. Eelnõuga kavandatud muudatuste keskne eesmärk on tõhustada erakondade rahastamise järelevalvet.
    • Jaga

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on ühiskonnas ootus, et erakondade rahastamise läbipaistvus suureneks ning seadusemuudatuse läbi antakse erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide üle järelevalvet teostavale ERJK-le vastavad uurimisvolitused.

„Toome seadusesse õigusliku aluse küsimaks dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt ning võimaldame isikuid kutsuda ERJK ametiruumidesse selgitusi andma,“ selgitas justiitsminister. 

Sellega aga asi ei piirdu ja Lauri sõnul muutub selgemaks ja tõhusamaks ka keelatud annetuste tagastamise mehhanism.

„Keelatud annetuse puhul on edaspidi kindel tähtaeg – 30 kalendripäeva – , mille jooksul on võimalik kanda keelatud annetus tagasi annetuse teinud isikule. Kui see tähtaeg mööda lastakse, tuleb keelatud annetus kanda riigieelarvesse,“ selgitas Lauri.

ERJK ettekirjutused, millega nõutakse keelatud annetuse riigieelarvesse kandmist, muudetakse täitemenetluse raames sundtäidetavaks. Riigieelarvest eraldisi saavate erakondade puhul viiakse sisse eraldiste vähendamine (kuni 50 protsendi ulatuses igakuisest eraldisest).

Annetuste varjamise vältimiseks muudetakse erakonnaseaduses ka sidusorganisatsiooni mõistet ja kaotatakse ära nõue, et sidusorganisatsiooni asutajaks või liikmeks peab olema erakond. Erakonna sidusorganisatsioone hakatakse edaspidi määratlema tema sisulise seotuse järgi erakonnaga ning tõhustatakse sidusorganisatsioonide tuvastamise mehhanismi.

„Sidusorganisatsioonide rahastamise kontroll on demokraatlikus ühiskonnas ülimalt oluline. Erakondade rahastamise järelevalve ei saa olla efektiivne ja toimiv, kui erakondadele mõeldud reegleid saab eirata, luues erakonna juurde selle tegevust toetava satelliit-ühingu, mille kaudu minnakse erakondadele kehtivatest rahastamisreeglitest mööda,“ selgitas Lauri selle muudatuse vajalikkust.

Samuti laiendataks erakondadele ja erakondade liikmetele mõeldud keeldu kasutada oma tegevuseks avalikke vahendeid ning täpsustatakse avalike vahendite mõistet. Varasemalt oli seaduse sõnastus kitsam, avalike vahendeid oli keelatud kasutada valimiskampaaniaks.

„Avalike vahendite kasutamine peab olema keelatud igal juhul, sõltumata sellest, kas neid kasutatakse valimiskampaaniaks või muuks erakondlikuks tegevuseks. Puudub vajadus seostada avalike vahendite kasutamise keeldu spetsiifiliselt just valimiskampaaniaga,“ lisas Lauri.

Kertu Laadoga

Avalike suhete nõunik