Justiitsminister: 100 päeva olulisemad tegevused keskendusid korruptsiooni ennetamisele

06.05.2021 | 15:01

6.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on valitsus esimese saja päeva jooksul võtnud vastu mitmeid olulisi otsuseid korruptsiooniriskide vähendamiseks. Heaks on kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava ning juhised nii huvide konflikti vältimiseks kui lobistidega suhtlemiseks. 
    • Jaga

6.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on valitsus esimese saja päeva jooksul võtnud vastu mitmeid olulisi otsuseid korruptsiooniriskide vähendamiseks. Heaks on kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava ning juhised nii huvide konflikti vältimiseks kui lobistidega suhtlemiseks.

„Üks tähtsamaid eesmärke, mille valitsus ametisse astumisel seadis, on korruptsioonivastane võitlus. Kuigi Eesti paistab selles küsimuses nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt silma heade tulemustega, ei ole see töö kaugeltki lõppenud ja valitsus on teinud juba mitmeid otsuseid, mis aitavad korruptsiooniriske veelgi vähendada,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Madalamast korruptsioonitasemest võidab kogu ühiskond ja meie majanduse konkurentsivõime.“

Oma esimesel istungil 28. jaanuaril kiitis valitsus heaks eelnõu, mis pani ministri nõunikele huvide deklareerimise kohustuse. Muudatus jõustus 23. aprillil. Deklaratsioon tuleb esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. „Ministrite ja peaministri nõunikel on suur roll riigi poliitika kujundamisel, otsuste vastuvõtmisel ning huvirühmadega suhtlemisel, mistõttu suurendab nende majanduslike huvide avalikustamine läbipaistvust ja vähendab nõunike võimalust sattuda huvide konflikti,“ rõhutas Lauri.

11. veebruaril kiitis valitsus heaks justiitsministeeriumi juhtimisel loodud korruptsioonivastase tegevuskava kuni aastani 2025, mille eesmärk on suurendada otsuste ja tegevuste avatust ning teadlikkust korruptsiooniohtlikest olukordadest nii riigisektoris, kohalike omavalitsuste tasandil kui ka eraettevõtetes. Võrreldes varasemate strateegiatega on tegevuskavas uued suunad rõhuasetus keskkonna- ja sotsiaalsektorile ning planeeringutele, samuti tööalasest rikkumisest teavitajatele kaitse andmine ning lobitegevuse reguleerimine.

18. märtsil võttis valitsus vastu huvide konflikti vältimise juhised ministritele, nende nõunikele ja kõrgematele riigiteenistujatele ning lobistidega suhtlemise hea tava. „Suhtlus huvirühmadega on seadusloome protsessi ja kaasamise loomulik osa. Demokraatlikus ühiskonnas peab lobitöö olema võimalikult avatud, kuid seni on see olnud Eestis pigem hall ala. Seetõttu ühe esimese muudatusena avalikustavad alates 30. juunist 2021 ametiisikud vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega,“ selgitas Lauri. „Lobitööd puudutavatele küsimustele on justiitsministeerium vastanud põhjalikult ka korruptsiooniveebis,“ lisas minister.

Saja päeva tegevustena kinnitasid justiitsminister ja siseminister 14. aprillil toimunud kohtumisel ka uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid. Erilist tähelepanu pööratakse vägivallakuritegudele, küberkuritegudele, rahvusvahelisele rahapesule ja suure kahjuga majanduskuritegudele ning raskele korruptsioonile.

Lisaks saja päeva tegevustele on lõpule viidud veel mitmed olulised tegevused. 1. aprillil jõudsid valitsusest riigikokku ja läbisid eile esimese lugemise kaks eelnõu. Kriminaalmenetluse seadustiku revisjon muudab kriminaalmenetluse täielikult digitaalseks ja senisest paindlikumaks, mis aitab kokku hoida nii menetlusele kuluvat tööjõu- kui rahalist ressurssi ning vähendada tarbetut bürokraatiat. Autoriõiguse seaduse muutmise eelnõu annab tarbijale tulevikus laiema juurdepääsu autoriõigusega kaitstavale sisule, hinnates samas vääriliselt ka õiguste omajate panust.

Valitsus lähtus saja päeva tegevustes oma prioriteetidest – COVID19 pandeemiast väljumine, terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja kaitstud Eesti, tasakaalus Eesti ning avatud ja turvaline õigusriik.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus