Justiitsminister soovib tunnustada vägivalla ennetajaid

16.05.2024 | 06:56

Justiitsministeerium ootab koos Vabariigi Presidendi kantseleiga 7. juunini kandidaate vägivallaennetuse auhinnale. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetamisse.
  • Jaga

Auhinnaga tunnustatakse Eesti inimesi ja organisatsioone, kes on möödunud aasta jooksul oma algatuse, käitumise või muu tegevusega vägivallaennetusse märkimisväärselt panustanud. Auhinna võib saada ühiskonnas teadlikkuse suurendamise, vägivallaohvrite abistamise ja toetamise, vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu panuse eest vägivallaennetusse.
 
Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on Eesti ühiskonnas jätkuvalt tarvis pingutada selle nimel, et vägivallamustreid murda. „Kogetud vägivald jääb inimest ja tema lähikondseid mõjutama paljudeks aastateks. Paraku kandub selline muster sageli põlvest põlve edasi. Seepärast on iga kodaniku kohus vägivalla märkamisel sekkuda ja sellest teada anda, et vägivald kiiresti lõpetada ja ohvritele vajalikku abi pakkuda,“ ütles Madis Timpson. Tema hinnangul väärib tunnustust iga tegu, mis aitab meie ühiskonnast vägivalda välja juurida.
 
Ettepaneku auhinna andmiseks võib justiitsministeeriumile teha igaüks, seda võivad teha nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Iseennast auhinna kandidaadiks esitada ei saa. Üks inimene võib esitada ka mitu kandidaati, see arv ei ole piiratud.
 
Kandidaadi esitamiseks palub ministeerium koostada vabas vormis ettepaneku, kus on põhjendatud, mille eest ta kandidaadi auhinnale esitab. Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected].
 
Ettepanek peab sisaldama:
 
1.    kandidaadi ees- ja perekonnanime, juriidilise isiku nime või algatuse nimetust;
2.    kandidaadi kontaktandmeid;
3.    lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
4.    ettepaneku esitaja(te) kontaktandmeid.

Ennetusnõukogu vaatab laekunud avaldused läbi ja teeb justiitsministrile ettepaneku auhindade andmiseks. Hinnatakse seda, kas esitatud kandidaadi tegevus vägivalla ennetamiseks on uudne ning lähtub parimast rahvusvahelisest kogemusest. Samuti hinnatakse, kui laiahaardeline tegevus on ja kas see on andnud märkimisväärse panuse Eestis seni tehtule.
 
Auhinna annab välja justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi Kantseleiga augustis. Autasu antakse välja kaheksandat aastat. Tutvu auhinna statuudi ja varasematel aastatel auhinna saanute lugudega justiitsministeeriumi kodulehel.

2023. aastal pälvisid vägivallaennetuse auhinna:

 • Arno Lauk politsei- ja piirivalveametist, kes on uurinud paarisuhtevägivalda kogenud naiste kokkupuudet Eesti kriminaalõigussüsteemiga. Patrullitöö kõrvalt on ta muu hulgas juhendanud abipolitseinikke ja politseikadette ning organiseerinud koolitusi, et suurendada kolleegide teadlikkust lähisuhtevägivallast.
 • Kaire Talviste, kes on psühhoterapeudina pidanud vajalikuks kirjutada artikleid ohvrite märkamisest, toetamisest ja nende taasohvristamise vältimisest. Muu hulgas on ta teraapias abistanud naistevastase vägivalla ning alaealistest seksuaalvägivalla ohvreid, mis on aidanud ohvritel traumade järel elus uuesti jalule tõusta, leida endas jõu ning iseseisvalt eluga edasi liikuda.
 • Lea Voltri, kes on sotsiaalpedagoogina aastaid teinud tööd nii vägivalla ennetajana kui ka ohvrite abistajana. Üks olulisemaid teeneid kogu Eestile on Lea Voltri aktiivne ja valdavalt vabatahtlik tegevus laste seksuaalvägivalla ennetamiseks.
 • Kati Arumäe, kes on vägivallaennetusse panustanud üle 20 aasta. Enamiku sellest on ta töötanud politseinikuna, vastutades muu hulgas lähisuhtevägivalla ennetamise, tõkestamise ning ohvrite abistamise valdkondade arendamise eest nii Politsei- ja Piirivalveameti sees kui ka selle esindajana vägivallaennetuse võrgustikes.
 • Anu Leps, kes on vägivalla ennetamise ning inimkaubanduse tõkestamise valdkonnas töötanud pikka aega. Tänu Anule on Eestis olnud võimalik teha mitu olulise mõjuga ennetavat ja ohvreid toetavat tegevust välisrahastuse toel. Ta esindab Eestit mitmes rahvusvahelises vägivalla ennetamisega tegelevas võrgustikus, jagades nii Eesti kogemusi välismaale ning tuues teiste kogemusi Eestisse.
 • Mari Puniste, kes on koolitanud sadu Eesti spetsialiste, nende seas sotsiaaltöötajaid, politseinikke, õpetajaid, meditsiinitöötajaid ja teisi vägivallaga esmatasandil kokku puutuvaid spetsialiste seksuaalse ahistamise ennetamise teemal. Tema toel on Naiste Tugi- ja Teabekeskus saanud ligi kümme aastat pakkuda laste jaoks olulist psühholoogilist tuge.
 • Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus on olnud meie ühiskonnas noorte sporditurvalisuse eestkõneleja ja suunanäitaja. Nad on pööranud suurt tähelepanu füüsilisele ja vaimsele väärkohtlemisele noortespordis.
 • Margus Veem on psühholoogina pühendunud seksuaalkurjategijate ravile. Ta on üks väheseid selle eriala spetsialiste Eestis. Ühtlasi on ta juhtinud tähelepanu, et seksuaalkurjategijate vangistuse ajaks tuleb kaaluda sundravi võimalusi ja julgenud avaldada oma seisukohti ka meedias.
   

Sessi Popel

avalike suhete nõunik