Kohtute raamatupidamiskeskus viiakse rahandusministeeriumi haldusalasse

15.09.2011 | 00:00

    • Jaga
Seni justiitsministeeriumi haldusalas tegutsenud kohtute raamatupidamiskeskus viiakse uuest aastast rahandusministeeriumi alla, kus ta pakub valitsusasutustele finants-, palga- ja personaliarvestuse teenust.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on muudatuse eesmärgiks koondada lähiaastate jooksul riigi peamiste tugiteenuste arvestus keskusesse, mis asuks rahandusministeeriumi kui finants- ja halduspoliitika kujundaja valitsemisalas.

 „Üks selle valitsuse eesmärkidest, mis ka koalitsioonilepingus kirjas, on riigihalduse muutmine lihtsamaks ja tõhusamaks. Keskuse üleviimine ja selle teenuste arendamine on oluline samm tugiteenuste koondamisel ühtsetesse keskustesse ja riigi suurema läbipaistvuse saavutamisel,“ ütles Michal.

 Keskus hakkab pakkuma valitsusasutustele finants-, palga- ja personaliarvestust, seega pakub rahandusministeeriumi valitsemisala teenust kõigile justiitsministeeriumi asutustele. Teiste ministeeriumide ja valitsusasutuste kaasamine ja neile teenuse osutamine toimub etapiviisiliselt, seades eelduseks, et keskus suudab arvestusteenust pakkuda kvaliteetsemalt ja väiksemate kuludega.

 „Riigiasutused saavad tulevikus reaalajas ühtset ja võrreldavat juhtimisinfot, riigi finants- ja personaliarvestus muutub läbipaistvamaks. See võimaldab asutustel tegelda põhitegevusega ja saada selleks operatiivset ülevaadet paremate juhtimisotsuste tegemiseks,“ sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Marek Helm

 Täna arvestab kohtute raamatupidamiskeskus igakuiselt palka ca 3800-le justiitsministeeriumi valitsemisala asutuse töötajale ja teenistujale ning saadab kohtutäituritele täitemenetluse läbiviimiseks igal aastal enam kui 16 000 võlateadet. Eelmisel aastal laekus keskusele riigilõive kokku enam kui 260 miljoni krooni eest ja tasutud trahve ning muid varalisi karistusi enam kui  61 miljoni krooni eest.

 Projekt viiakse ellu olemasolevate ressursside baasil ning lisakulutusi see endaga kaasa ei too, tulevikus on kavas saavutada sama tulemus senisest väiksema ressursimahuga.

 Kohtute raamatupidamiskeskus loodi 2005. aastal ning keskuse ülesandeks on tegeleda riigi nõuete täitmisele saatmise ja arvestuse korraldamisega. Samuti pakub keskus täna raamatupidamisteenust I ja II astme kohtutele ning vanglatele.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus