Koostööprojekt edendab õiglust riigi poolt tehtud automaatotsustes

20.06.2024 | 13:21

Hiljaaegu startis uuenduslik koostööprojekt Equitech, mille eesmärk on välja selgitada, kas riigi poolt tehtud automatiseeritud otsused on õiglased ning kuidas vältida ebaõiglust ja kallutatust.
    • Jaga

Eesti ja Leedu võrdõigusvoliniku kantseleid, justiitsministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Taltech alustavad uuendusliku projektiga edendamaks seda, et avalikus sektoris kasutatavad tehisintellekti ja muud algoritmilised lahendused püsiksid õiglased ja mitte-diskrimineerivad. 

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Henrik Trasbergi sõnul on projekti eesmärk tõsta avalike asutuste ja nende koostööpartnerite suutlikkust tuvastada ning maandada diskrimineerimise ja kallutatuse riske algoritmilistes otsustussüsteemides. Samuti tagada, et tehnoloogiliste lahenduste kasutamisel on läbivalt kaalutud väärtusi nagu inimväärikus, õiglus, võrdne kohtlemine ja privaatsus. 

„Selle saavutamiseks töötatakse välja praktilised juhendmaterjalid, mõjuhindamise metoodikad ning koolitusmaterjalid, mis pakuvad ametnikele ja arenduspartneritele tuge algoritmiliste süsteemide loomisel ja kasutamisel. Kompetentside kasvatamiseks viiakse ka läbi treeninguid ning mitmeid tegevusi kasvatamaks eri osapoolte teadlikkust algoritmiliste otsustussüsteemidega kaasnevate väljakutsete adresseerimiseks,“ selgitas Trasberg. 

Projekt hõlmab ka teadusuuringuid, mille käigus kaardistatakse avalikus sektoris kasutatavate algoritmiliste otsustussüsteemide täpsuse, kallutatuse ja diskrimineeriva tulemiga seotud riske kui ka seda, kuidas Eesti avalikud asutused neid ohte praegu maandavad. Samuti analüüsitakse võimalikke puudusi õigusraamistikus, mille pinnalt kujundatakse täiendavad poliitikasoovitused. Seeläbi püüab EquiTechi projekt aidata kaasa teadmiste ja praktika edendamisele kallutatuse ja diskrimineerimise käsitlemisel avaliku sektori algoritmides. Lõppeesmärk on soodustada õiglasemaid digilahendusi ja tagada inimeste põhiõiguste laiaulatuslik kaitse.

Projekt toetab “Eesti digiühiskond 2030“ arengukava eesmärki tagada, et andmetöötlus ja tehisintellekti kasutamine digiriigis on inimkeskne ja usaldusväärne. Arengukavast lähtuv 2024-2026 a tehisintellekti tegevuskava rõhutab samuti vajadust oluliselt arendada ekspertiisi ja asjakohaste protseduuride loomist riigiasutustes, et tagada algoritmiliste lahenduste töökindlus, õiglus ja eetilisus. 

Projekt kestab kaks aastat, selle kogumaksumus on 689 571 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programmist.
 

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik