Kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud?

10.03.2021 | 15:26

    • Jaga

10.03.2021. Riigikogu võttis vastu täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse, mille alusel tekib kohtutäiturile alates esimesest aprillist võimalus täitemenetlus lõpetada, kui võlgnik on esitanud selleks avalduse ja täitmise aegumise tähtaeg on möödunud.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul võimaldab uus kord lõpetada täitemenetlus nõude täitmise aegumise tõttu senisest kiiremini ja väiksemate kuludega. 
„Avalduse läbivaatamise eest on kohtutäituril õigus võtta koos käibemaksuga tasu 18 eurot. Lisaks säilib kohtutäituril õigus nõuda tasu menetluse raames tehtud töö eest, ehk menetluse põhitasu kuni 50% ulatuses,“ selgitas ta.

Juhul, kui sissenõudja ei vaidle täitemenetluse lõpetamisele vastu, ongi kohtutäituril õigus täitemenetlus täitmise aegumise tõttu lõpetada. See vabastaks sissenõudja ka seni temale langenud täitekulude kandmise kohustusest, sest muudatuse kohaselt jäävad need nüüd avalduse esitanud võlgniku kanda. Kui sissenõudja aga vaidleb täitemenetluse lõpetamisele vastu, siis täitur menetlust ei lõpeta ja võlgnikul säilib õigus pöörduda kohtusse.

Seadusemuudatusest tingitud avalduste võimalikku suurt mahtu arvestades on kohtutäituritel kuni selle aasta lõpuni esitatud avalduste läbi vaatamiseks aega 60 päeva. Seega on justiitsministri sõnul oluline menetluse osapoolte vaheline koostöövalmidus ja kannatlikus:
„Nii tänastel võlgnikel kui ka neil, kellele ollakse võlgu, tasuks ühendust võtta oma kohtutäituriga ja üheskoos hoolikalt kaaluda, kuidas oleks kõige mõistlikum nende nõuetega toimida, mille puhul aegumine ees seisab,“ lisas Lauri.

Täpsemad selgitused ja juhised, millised nõuded aeguvad, kuidas leida infot oma täiteasjade kohta ja kuidas täitemenetluse lõpetamist taotleda, on leitavad justiitsministeeriumi kodulehel praktiliste nõuannete rubriigis.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus