Lobistidega kohtumised tuleb edaspidi avalikustada

18.03.2021 | 16:01

18.03.2021. Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel ja kiitis istungiotsusena heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.
    • Jaga

18.03.2021. Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel ja kiitis istungiotsusena heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

„Ministrid ja nende nõunikud on kõrged ametiisikud, kellele on usaldatud riigi poliitika kujundamine, ministrite puhul täidesaatva riigivõimu ülesanded, sh riigi olulistele ametikohtadele isikute nimetamine ja järelevalve. Seetõttu on väga oluline, et ministritel ja neile nõu andvatel inimestel oleks kõrged eetilised standardid ning oskus vältida korruptsiooniohtlikke olukordi ning huvide konflikti,“ rääkis justiitsminister Maris Lauri. „Tippjuhtide isiklik eeskuju on üks olulisim korruptsioonivastane meede nii ühiskonnas tervikuna kui konkreetses organisatsioonis,“ lisas Lauri.

Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele on eetikapõhimõtete kogum ja tegemist on läbipaistvuse kultuuri kujundavate põhimõtetega. Näiteks on ministril keelatud aasta jooksul pärast ametikohalt lahkumist asuda tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Samuti peavad minister ja ministri nõunikud hoidma isiklikud, sh ärihuvid, ja avaliku huvi lahus.

Juhiste kohaselt hindab minister nõuniku värbamisel tema võimalikku huvide konflikti riski, samuti tema vastavust avaliku teenistuse eetilistele ja professionaalsetele standarditele. Nii võiks minister enne töölepingu sõlmimist hinnata ka oma nõuniku majanduslikke huvisid. Minister saab vastavaid riske värbamisel teadvustada ja tagada seeläbi suurema läbipaistvuse poliitnõunike tegevuses. Minister ja ministri nõunikud peavad kasutama avalikke vahendeid säästlikult ning lähtuma põhimõttest, et need on mõeldud kasutamiseks vaid avalikes huvides.

„Lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine on osa demokraatlikust otsustamisprotsessist. Selleks et lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine oleks läbipaistev ja kõigile arusaadav, peaksid aga kehtima ühtsed reeglid, millest lähtuda. Seni pole Eestis seda valdkonda reguleeritud,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Lobistidega suhtlemise hea tava täpsustab lobitöö ja lobisti mõisted ning kehtestab alates 30. juunist 2021 ametiisikutele kohustuse avalikustada vähemalt kord kvartalis asutuse veebilehel kohtumised lobistidega. Lisaks sisaldab see kohustust hoiduda vähemalt aasta jooksul pärast ametist lahkumist lobitööst oma endise ametiasutuse suhtes ja minemast tööle selle lobisti või tema esindatava huvirühma heaks, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles otsuseid tegi. Kui ametiisik on vahetult enne ametisse asumist töötanud lobistina või mõne huvirühma huvides, tuleb tal aasta jooksul hoiduda toimingutest ja otsustest antud lobisti või huvirühma suhtes.

Hea tava kohaldub ministeeriumi juhtkonna liikmetele, riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele.

Juhised on välja töötatud lähtuvalt Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitustest. Eesti on olnud GRECO liige alates 1999. aastast. Ühendus toimib vastastikuse hindamise põhimõttel ning GRECO soovitused on riikidele kohustuslikud.

Huvide konflikti vältimise juhistega saab täpsemalt tutvuda korruptsiooniveebis ning lobireeglite juhistega justiitsministeeriumi veebilehel.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus