Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid

16.12.2015 | 14:29

Justiitsministeerium sõlmis lepingu MTÜga Lootuse Küla, mis hakkab pakkuma majutus- ja nõustamisteenust vanglast vabanenud inimestele sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks. Toetuse suuruseks on 168 675 eurot. 
    • Jaga

Justiitsministeerium sõlmis lepingu MTÜga Lootuse Küla, mis hakkab pakkuma majutus- ja nõustamisteenust vanglast vabanenud inimestele sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks. Toetuse suuruseks on 168 675 eurot.

Teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada nende retsidiivsust. Lisaks elu- ja töökoha pakkumisele on teenuse osaks tugiisikuteenus ning rehabiliteerimist soodustavad tegevused, nagu võla-, sotsiaal- ja  psühholoogiline nõustamine.

„Uute kuritegude toimepanemine vanglast vabanenud inimeste poolt on ühiskonna jaoks suur probleem ning sellele lahenduste leidmine justiitsministeeriumi jaoks prioriteet. Tugiteenus, mille oleme välja töötanud, on uute kuritegude ärahoidmisel kindlasti oluliseks abiks. Kui kevadel käivitus üle Eesti tugiisikuteenus, siis nüüd alustame järkjärgult majutus- ja nõustamisteenusega,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Tugiisikuteenust pakuvad vanglast vabanenutele MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Tugiisiku töö algab enne kinnipeetava vanglast vabanemist, mille eesmärk on luua usalduslik ja toetav suhe kahe isiku vahel, mis jätkub vabaduses. Sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks annab tugiisik vanglast vabanenule nõu oluliste küsimuste lahendamisel, suunab õigetesse ametiasutustesse, aitab töö leidmisel jms. Kui vanglast vabanenul puudub ka elukoht, suunatakse ta majutus- ja nõustamisteenusele.   

„Vajadus sellise teenuse järele tuleneb ühelt poolt sellest, et elukoha puudumine on peamisi põhjuseid, mis takistab vanglast vabanenut inimesel püsivat tööd leidmast ning seetõttu on see ka otseseks riskiteguriks uute kuritegude osas. Lootuse küla puhul hindame eriti tööharjutuse osatähtsust nende programmis ning teiselt poolt teeb nende teenuse eriliseks see, et keskendutakse sõltlastele, kelle puhul retsidiivsusnäitajad on kõige kõrgemad,“ rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuht Stanislav Solodov.

Täna käis justiitsminister Lootuse külas kohapeal, et teenusega tutvuda. „Lootuse Küla mehed ja naised teevad fantastilist tööd, mille tulemusena 70% programmi läbinud inimestest vabaneb sõltuvusest ja pöördub tagasi õiguskuulekale teele. See on meie kõigi turvalisuse huvides,“ rõhutas Reinsalu.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud. Kui tähtaegselt vabanenute puhul on teenus vabatahtlik, siis kohtu tingimustel vabanenud võtavad endale kohustuse Lootuse küla programmis osalemiseks.

Lootuse Küla peab pakkuma majutust ja nõustamist vanglast vabanenutele ajavahemikus 14.12.2015 kuni 28.02.2019.  Lootuse Külas saab korraga olla kuni 32 inimest, kelledest justiitsministeerium finantseerib 14 inimest 6 kuu ulatuses. Ülejäänud teenuse kestvuse aja, s.o neli kuud, finantseerib Lootuse Küla.

Sarnaselt Lootuse Külaga sõlmis justiitsministeerium oktoobris sel aastal lepingu 10 kohale MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevikuga, kes pakub ajavahemikus 04.10.2015 – 28.02.2019 majutus- ja nõustamisteenust Pärnumaal. Lisaks otsib justiitsministeerium teenuse pakkujaid Tartumaa ja Ida-Virumaa piirkondadesse.

Teenuste osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus