Noori õigusrikkujaid aitab õigele teele inimlik tugi

18.09.2023 | 07:56

Justiitsministeerium töötab selle nimel, et õigusrikkumise taustaga noored jõuaksid õiguskuulekale teele. Uutest kuritegudest hoidumiseks toetame nende iseseisvat toimetulekut, ühiskonnaelus osalemist, kooli ja tööle jõudmist ning seal püsimist.
    • Jaga

Ministeeriumi projektijuhi Stanislav Solodovi sõnul on inimlik tugi ja spetsialistide koostöö võtmed, mis aitavad keerulise taustaga inimesi õigele teele suunata. „Alanud projekti kaudu soovime ennetada noorte õigusrikkujate sotsiaalsete probleemide teket või süvenemist. Mida nutikamalt ja järjepidevamalt neid toetame, seda kindlamini saame vähendada korduvkuritegevuse tõenäosust,“ sõnas justiitsministeeriumi projektijuht Stanislav Solodov.

Eesti vanglates on kuni 29aastasi noori veidi alla 300. Samas vanuses noori on praegu kriminaalhooldusel alla 800. Alaealisi on viimastel aastatel vanglates olnud vaid mõned üksikud, kriminaalhooldusel on neid praegu pea 80.

„Meie mure on kuni 29aastaste vanglast vabanenud noortega, kelle sotsiaalne taust ja harjumused võivad viia uute kuritegude toimepanemiseni. Näiteks 2020. aastal vanglast vabanenud kuni 29aastastest noortest 36% kuulati ühe aasta jooksul üle uues kuriteos kahtlustatavana. 17–21aastaste seas oli korduvkuritegevuse määr 58%, 22–25aastaste seas 36% ja 26–29aastaste seas oli see näitaja 29%,“ tunnistas Stanislav Solodov justiitsministeeriumist. Nii ongi noorte õigusrikkujate korduvkuritegevuse ennetamiseks ja toimetuleku toetamiseks ellu kutsutud projekt, mis aitaks noortel end jalule seada ja uusi kuritegusid ennetada.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastuse toel hakatakse õigusrikkumise taustaga noortele pakkuma teenuseid, mis toetavad nende osalemist ühiskonnaelus ja naasmist tööturule või õppetöösse. See aitab noortel uutest kuritegudest hoiduda. Plaanitud tegevused jagunevad nelja valdkonda: (1) iseseisvumise ja õiguskuulekuse toetamine kogukonnas, (2) tugi tööturule sisenemisel, (3) tugi ühiskonda sulandumisel vanglateenistuses ning (4) kriminaaljustiitssüsteemi arendamine.

„Iseseisvumise ja õiguskuulekuse toetamiseks on plaanis võimaldada noortele järjepidevat tööd tugiisikuga. Vanglast vabanenud noortele hakkame pakkuma majutusteenust, kus neile on tagatud ajutine eluase koos igapäevase nõustamise ja toega. Need võimalused on eriti olulised neile noortele, kel pole toetavat võrgustikku, turvalist elukohta või kes vajavad elu korda saamiseks turvalist keskkonda,“ sõnas Stanislav Solodov justiitsministeeriumist. Tema sõnul saab tugiisik pakkuda noorele tuge juba vanglamüüride taga ja luua talle sild ühiskonnaga nii, et kogukonda naasmine oleks planeeritud, turvaline ja noort toetav. Kriminaaljustiitssüsteemis töötavate spetsialistide koostöö tugevdamiseks ja uute töömeetodite kasutuselevõtuks korraldatakse näiteks seminare ja koolitusi.

Noortele õigusrikkujatele tugiisikuteenuse pakkumiseks korraldab justiitsministeerium parasjagu hanget. Sellele saab pakkumusi esitada 4. oktoobrini 2023. Projekti „Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine“ kohta saab lähemalt lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik