Otsime miinimumelatise analüüsi läbiviijat

18.04.2019 | 12:32

18.04.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke lapse vajadustele vastava miinimumelatise analüüsi läbiviimiseks. 
    • Jaga

18.04.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke lapse vajadustele vastava miinimumelatise analüüsi läbiviimiseks.

“Lahku läinud vanemate lapsed ei tohiks oma elukvaliteedis olla halvemal positsioonil kui oma mõlema vanemaga koos elavad lapsed. Seetõttu on meile oluline, et ka lastele makstav elatis vastaks nende tegelikele vajadustele. Praegu puudub Eestis selge arusaam, kuidas neid vajadusi hinnata ning milline peaks olema kõiki olulisi faktoreid arvestav miinimumelatise arvutamise metoodika,” ütles justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm.

Uuringu eesmärgiks ongi töötada välja selline arvutuskäik, mis põhineks ühelt poolt kasvatus-, majandus-, sotsiaal-, toitumis- ja teiste teadlaste soovitustele laste kasvatamisel ning teisalt leibkondade tänastele tegelikele kulutustele ja laste vajadustele.

Uuringu tulemusel selguv metoodika peaks arvestama elukallidusega, st olema  seotud näitajatega, mis on ajas muutuvad. Metoodika alusel peab olema võimalik teatud regulaarsusega elatise miinimumi arvutada, võttes arvesse näitajaid, mis on vajalikud lapse toimetuleku tagamiseks ning samas piisavalt kergelt leitavad, et elatise miinimumi vajadusel konkreetse pere või riigi üldise majandusliku olukorra muutumisel ümber arvutada.

„Eelduseks on, et miinimumelatis oleks kooskõlas Eesti elustandardiga. Pakkujalt oodatakse soovitusi elatise miinimumi arvutamise valemite osas ning selgitusi selle osas, mis on iga mudeli tugevused ja nõrkused,“ märkis Olm. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6.05.2019 kell 15. Lisainfo hanke ja selle tingimuste kohta on leitav riigihangete registrist.

Statistikaameti 2014. aasta andmetel moodustasid kõikidest alla 18-aastaste lastega leibkondadest üksikvanemaga leibkonnad veerandi. Statistika näitab, et elatise kättesaamisega on probleeme igal neljandal üksikvanemal.

Hetkel kehtiva korra järgi peab ühe lapse igakuine elatis olema vähemalt pool vabariigi valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. 2019. aastal on miinimumelatise suuruseks  270 eurot ühe lapse kohta kuus.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus