Patendiameti pädevusi laiendatakse autorõiguse valdkonnale

31.03.2021 | 13:46

    • Jaga

31.03.2021. Alates esimesest aprillist, mil jõustavad autoriõiguse seaduse muudatused, läheb autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas osa ülesandeid justiitsministeeriumilt üle patendiametile. Järgnevatel aastatel on plaanis kujundada ametist tänapäevane intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskus, kust igaüks saab nõu nii leiutiste, kaubamärkide, tööstusdisaini kui ka autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste alal.

Ministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja Gea Lepiku sõnul tegutsevad sarnased keskused ka paljudes teistes Euroopa riikides, kus intellektuaalse omandiga seotud küsimuste olulisust ühiskonnas ja ettevõtluses üha rohkem teadvustatakse. Näiteid jagub nii Põhjamaadest, aga ka Ühendkuningriigis, Iirimaal, Prantsusmaal, Hollandis, Belgias, Luksemburgis ja Sloveenias on sellised keskused olemas.

„Intellektuaalse omandi paindlik kaitse on oluline vahend, soodustamaks tehnoloogia, loovuse ja innovatsiooni arengut ning seeläbi majanduse elujõudu. Seetõttu on oluline, et panustaksime teiste innovaatiliste riikidega sarnaselt oma ettevõtjate ja loomeinimeste teadlikkuse tõstmisse ja nende nõustamisse,“ lisas Lepik.

Patendiameti peadirektori Margus Viheri sõnul seataksegi pikemas plaanis eesmärgiks suurendada loomeinimeste ja ettevõtjate teadlikkust autoriõigusest ja sellega kaasnevate õiguste kaitsest ning kujundada ametist tunnustatud ja hea koostööpartner autoriõiguse valdkonnas nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

„Meil on pikk ja aktiivne rahvusvahelise koostöö kogemus tööstusomandi õiguskaitse alal ning plaanime hästi toimivasse koostöövõrgustikku liita ka meie jaoks uue autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonna,“ sõnas ta.

Esmajärjekorras asub amet kureerima ja koostöös ministeeriumi ning huvirühmadega korrastama autoriõiguse komisjoni tööd, mille raames vaadatakse üle nii komisjoni ülesanded, ülesehitus kui ka menetluskord, mida vajadusel ajakohastatakse. 

Teine olulisem ülesanne on teoste, mille autoriõiguste omanikku ei ole ka hoolika otsimise korral võimalik leida, ehk orbteoste valdkonna edendamine, et avalikud mäluasutused ja ERR oleks oma kogus olevate teoste orbteoseks tunnistamise ja orbteoste vaba kasutamise võimalustest teadlikud ning kasutaks neid senisest tõhusamalt ära.

Samuti asub patendiamet teostama järelevalvet õiguste omajaid kollektiivselt esindavate organisatsioonide (nt Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit ja Eesti Fonogrammitootjate Ühing) tegevuse seaduse nõuetele vastavuse üle.

Seotud viited

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus