Reinsalu: sõda terroriga vajab terrorikuritegude ringi laiendamist

04.12.2015 | 14:00

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse andmiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse täiendada karistusseadustikku, et senisest tõhusamalt tõkestada terroristlikke kuritegusid. 
    • Jaga

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse andmiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse täiendada karistusseadustikku, et senisest tõhusamalt tõkestada terroristlikke kuritegusid.

„Euroopa pinnal toimub sõda terroriga. Lääneriikide sõjalised operatsioonid toovad kaasa selle võitluse ägenemise. Ka Eestis on juba esimesed isikud saanud süüdistuse terrorismiga seonduvalt. See tähendab, et peame ohtude ennetamiseks tegutsema,“ rõhutas justiitsminister Urmas Reinsalu. 

„Kasvava terroriohuga seoses on kiirelt arenenud ka sellega seonduv rahvusvaheline õigus. Kuigi terrorikuritegu ning seda toetavad tegevused on Eesti õiguses kriminaliseeritud, vajab terrorismi karistusõiguslik regulatsioon ülevaatamist, et anda õiguskaitseasutustele tööriistad võitluses terroristidega. Vajalik on kriminaliseerida eraldi ühemõttelise kuriteona terrorismialase väljaõppe saamine, terroristlikel eesmärkidel välisriiki reisimine, sellise reisi rahastamine või korraldamine,“ ütles justiitsminister.

Samuti tuleb laiendada terrorikuriteo mõistet ning paremaks info vahetuseks erinevate riikide vahel peab määrama ühtse kontaktpunkti, mis on kättesaadav 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. Määrata võib ka juba olemasoleva kontaktpunkti.

Muudatused tulevad vajadusest viia Eesti õigus kooskõlla 22.10.2015 Riias allkirjastatud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolliga, 24.09.2014 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga ning Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyvali soovitustest tulenevate nõuetega.

Terrorikuritegude mõiste laiendamist pidasid oluliseks ka EL justiitsministrid oma eelmisel nõukogul.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus