Salastatud teabe töötlemise nõudeid kaasajastatakse

25.11.2021 | 10:06

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas Riigikogus esimesel lugemisel riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kaasajastatakse salastatud teabe töötlemise põhimõtteid.
    • Jaga

„Õiguspoliitika põhialused näevad ette, et kõik meie õiguslikud lahendused peavad olema rakendatavad digiühiskonnas ja toetama selle arengut. Selle eelnõuga liigume ühe sammu edasi täieliku digitaliseerituse poole ja seda niivõrd olulises valdkonnas, nagu seda on julgeolek,“ sõnas Lauri.

Salastatud teabe töötlemise nõudeid muudetakse selliselt, et need järgiks nüüdisaegse teabehalduse ja paberivaba asjaajamise põhimõtteid ning hõlmaks tänapäevaseid teabe töötlemise viise ja teabekandjaid.

Samuti soovitakse laiendada otsustusõigust omavate isikute ringi. Näiteks saaks eelnõu kohaselt minister asutuste juhtidele anda edaspidi õiguse ise otsustada nende haldusalas loodud teabe salastatuse ennetähtaegse kustutamise üle ja lubada teenistusvälistele füüsilistele isikutele juurdepääsu piiratud tasemega riigisaladusele.

„Kehtiva regulatsiooni kohaselt on otsustusõigus reeglina vaid ministril, mis on osutunud praktikas liigselt piiravaks. Näiteks peab täna siseminister andma juurdepääsuõigusi Sisekaitseakadeemias õppivatele kadettidele, kes vajavad teavet oma õppetöös. Eelnõu kohaselt saab minister anda vastava volituse SKA rektor,“ tõi minister näite.

Üks oluline muudatus riigikaitse valdkonnas puudutab reservis olevaid isikuid. Kuna neil puudub igapäevane teenistussuhe Kaitseväega, on salastatud teabele juurdepääsuõiguse andmise otsustusprotsess osutunud praktikas liialt aeganõudvaks.

„Oleme eelnõus ette näinud eriregulatsiooni reservis olevatele inimestele ja võimalikult kiire ning tõhusa julgeolekukontrolli menetluse, et oleks tagatud sõjalise riigikaitse lünkadeta jätkusuutlik toimimine nii ohu olukordadeks valmistumisel ehk õppekogunemistel, kui ka ohuolukorra enda ilmnemisel,“ lisas Lauri.

Lisaks täiendatakse juurdepääsuloa andmisest keeldumise aluseid, muudetakse nende ametikohtade loetelu, millel töötavate isikute julgeolekukontrolli teeb Välisluureamet ja ajakohastatakse ning muudetakse õigusselgemaks salastatud teabe riigist väljapoole edastamise regulatsiooni ja välisteabe kaitse rakendamise nõudeid.

Eelnõu sündis Justiitsministeeriumi Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Riigikantselei, Kaitsepolitseiameti, Välisluureameti ja Kaitseväe koostöös