Tänasest saab taotleda raha taastava õiguse praktikate kasutuselevõtuks

17.01.2022 | 17:05

Alates 17. jaanuarist saab taotleda toetust taastava õiguse projektidele, mis vähendaksid alaealiste õigusrikkumisi ja aitaksid luua taastaval õigusel põhinevaid kogukondi. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 toetusest rahastatava taotlusvooru kogumaht on 408 750 eurot.
    • Jaga

„Taastavat õigust kasutatakse praegu peamiselt õigusrikkumiste puhul selleks, et osapooled saaksid rahulikus keskkonnas juhtunu läbi arutada ning kahju tekitaja selle heastada. Eriti häid tulemusi annab selline lähenemine just noorte puhul, kes juhtunu enda jaoks lahti mõtestavad ning saavad sellega suuna edaspidi õiguskuulekalt käituda. Seetõttu on taotlusvooru üks eesmärke, et taastava õiguse laiemal kasutamisel väheneks ka noorte õigusrikkumiste hulk. Selleks on aga oluline, et erinevad noortega kokku puutuvad asutused teeksid omavahel koostööd,“ ütles justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õiguse kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sealhulgas vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. Lisaks soovitakse taotlusvooruga toetada kogukondasid, et nende liikmed suudaksid omavahel koostööd tehes ja taastavat õigust kasutades juhtumeid ka ise lahendada.

Taotlusi võivad esitada kõik juriidilised isikud. Oodatud on nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste asutuste, mittetulundusühingute kui ka ettevõtete taotlused. Eriti soositud on projektid, kus mitu asutust teevad koostööd.

Taotlusvooru maht kokku on 408 750 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 30 000 eurot ja suurim summa 150 000 eurot.

Taotlusvoor on avatud 17. jaanuarist kuni 21. märtsini 2022 kell 17.00. Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. Taotlusvooru infopäev toimub 25. jaanuaril 2022 Zoom e-keskkonnas.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsema teabe taotlusvooru ja infopäeva kohta leiab RTK kodulehel.

Taotlusvooru toetuse andmise tingimused ja korra leiab Riigi Teatajast.  

Taastava õiguse kohta saab täpsemalt lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik