Tartu Ülikool teeb justiitsministeeriumi tellimusel uuringu inimeste suhtumisest korruptsiooni

29.11.2023 | 12:01

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) on Justiitsministeeriumi tellimusel läbi viimas uuringut Eesti vähemalt 15-aastate elanike hulgas, mille eesmärk on saada teada elanike suhtumist korruptsiooni. Tegemist on järjekorras viienda seda teemat käsitleva uuringuga.
    • Jaga

Kavandatav uuring on oluliseks sisendiks justiitsministeeriumile, et kavandada ja viia ellu riigi õigus- ja kriminaalpoliitikat, mis aitaksid tagada avatud ja turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla.  

Uuringu selles osas kutsutakse elanikke uuringus osalema suunatud kutsetega, mille jaoks oleme taotlenud luba kontaktandmetele ligipääsuks. Poliitika kujundamise eesmärgil tehtud uuringud loetakse isikuandmete kaitse seaduse §6 lg 5 kohaselt teadusuuringuks ning nende läbiviimisel on lubatud teha päringuid teise vastutava või volitatud töötleja andmekogusse (antud juhul siseministeeriumi hallatavasse rahvastikuregistrisse) ja töödelda saadud isikuandmeid, omades selleks vastavasisulist andmekaitse inspektsiooni luba. Uuringu läbiviija ja tellija kinnitavad, et uuringu läbiviimiseks ja isikuandmete töötlemiseks omatakse vajaminevat andmekaitse inspektsiooni luba (loa nr 2.2.-1/23/20-6) ja uuringus ei küsita eriliigilisi andmeid.

Uuringukutse saanute kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber) saadi päringuga rahvastikuregistrist, mille jaoks andmekaitse inspektsiooni luba taotleti. Uuringus osalemine toimub vaid vabatahtlikkuse alusel. Isikuandmete töötlemine ja kaitse tagab andmete vastutav töötleja ehk Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus. 

Lisaks lähtutakse uuringu läbiviimisel kehtivatest teaduseetika põhimõtetest. Soovitud andmeid kasutatakse vaid uuringu ja teadustöö eesmärkidel ning analüüsis ei kasutata isikustatud andmeid. Uuringu tulemused esitatakse anonüümse üldistatud kokkuvõttena. 

Küsimuste korral palun võtke ühendust uuringu juhiga Doris Pavloviga aadressil [email protected]
 

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete juht