Tühja kasseti tasu kogumise süsteem peab olema paindlik

14.10.2020 | 17:10

    • Jaga

14.10.2020. Täna tutvustas justiitsminister Raivo Aeg riigikogus esimesel lugemisel autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu) eelnõud. Eesmärk on kehtestada uuendatud tühja kasseti tasu süsteem selliselt, et õiguste omajad saaks õiglast hüvitist,  kuid tasu kogumisel arvestataks tulevikus ka pidevas muutumises olevaid tarbimistrende.

„Alates 2014. aastast kogutakse tühja kasseti tasu nii vähe, et tasu kogumisega seotud kulud ületavad kogutud tasu ehk õiguste omajad ettenähtud hüvitist ei saa,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg täna riigikogu ees kõneledes. „Üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et nimekiri seadmetest ja andmekandjatest, millelt tasu kogutakse vananenud – see ei sisalda neid vahendeid, mida täna heli- ja audiovisuaalsete teoste kopeerimiseks kasutatakse.“

Eelnõu kohaselt hakkab vabariigi valitsus tulevikus oma määrusega kehtestama nii salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt tasu kogutakse, kui ka seni seaduses kirjas olnud tasu määrad.

„Kui nii salvestusseadmete ja –kandjate loetelu kui ka tasu määrad kehtestatakse vabariigi valitsuse määrusega, on tühja kasseti tasu süsteemi võimalik tõhusalt ajakohastada ilma iga kord seadust muutmata,“ sõnas justiitsminister Raivo Aeg. „See võimaldab tagada, et tasu kogutakse just sellistelt seadmetelt ja andmekandjatelt, mida ka tegelikult kopeerimiseks kasutatakse, ning õiguste omajad saavad õiglase hüvitise oma teostest koopiate tegemise eest.“

Kokkuvõtvalt on paindlikkuse ettenägemise eesmärk arvestada kiiresti muutuvate tarbimisharjumuste ja tehnoloogia arenguga
Lisaks laiendatakse isikute ringi, kelle vahel tühja kasseti tasu jagatakse, lisanduvad filmi esmasalvestuste tootjad.

„See on kantud asjaolust, et autoriõiguse seaduses sätestatud piirang, mis lubab kopeerida audiovisuaalseid teoseid isiklikeks vajadusteks, piirab ka filmi esmasalvestuse tootjate varaliste õiguste teostamist ning jätab nad seega ilma osast tulust,“ sõnas Aeg lisades, et eelnõu aitab lõpetada olukorra, kus audiovisuaal- ja heliteoste õiguste omajad ei saa oma teoste kopeerimise eest õiglast hüvitist.

Osa justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas antakse üle Patendiametile. Justiitsministeeriumi programmi kohaselt kujuneb Patendiametist lähiaastatel tänapäevane intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskus, millel on laiem pädevus autoriõiguse valdkonnas.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus